گزارش شبکه KSBY از کمبود ماسک در آمریکا
12 مارس 2020
گزارش مردمی از کمبود ماسک در فروشگاه های کالیفرنیا
12 مارس 2020
 

نقشه ی شیوع ویروس کورنا در آمریکا

 

نقشه ی شیوع ویروس کورنا در آمریکا

 

ویدئوهای کرونا در آمریکا

 

کرونا و اقتصاد آمریکا

 

اخبار کرونا در آمریکا