پلیس خطاب به هواداران ترامپ
۲۲ دی ۱۳۹۹
ترامپ در توصیف قاره آفریقا (چاه توالت) بکار برده بود
۲۲ دی ۱۳۹۹

تخریب شاکله دموکراسی آمریکا توسط ترامپ

ارسال نظرات

avatar