تخریب شاکله دموکراسی آمریکا توسط ترامپ
۲۲ دی ۱۳۹۹
ترامپ بر دوش هوادارنش؛ ما اوباش ها
۲۲ دی ۱۳۹۹

ترامپ در توصیف قاره آفریقا (چاه توالت) بکار برده بود

ارسال نظرات

avatar