۵۰ میلیون خانواده آمریکایی در تامین نیازهای اساسی خود ناتوانند!
19 مارس 2020
شرکت های داروسازی آمریکا چگونه مخدرهای دارویی را در این کشور رواج دادند ؟
19 مارس 2020

تحلیل VOX از وضعیت دموکراسی در آمریکا

ریشه ی مشکل دموکراسی آمریکایی چیست ؟

ویدئوهای آمریکاشناسی
 

 

 

در این ویدئوی تحلیلی از شبکه VOX آمریکا به بررسی وضعیت دموکراسی در آمریکا پرداخته شده است و ریشه مشکل دموکراسی آمریکایی بیان می شود.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: