نامزدهای احتمالی دموکرات‌ها برای رقابت با ترامپ در سال ۲۰۲۰ چه کسانی هستند؟
۲ دی ۱۳۹۷
آیا درآمد در آمریکا برای گذران امور زندگی کافی است؟
۲ دی ۱۳۹۷

آیا شرایط شغلی زنان و مردان در آمریکا یکسان است؟