• 10 روندِ جمعیت‌شناختی که سببِ‌ تغییرِ شکلِ آمریکا و جهان شده است
  • 70 نقشه وضعیت آمریکا
    70 نقشه که وضعیتِ آمریکا را تشریح می کند-بخش دوم
  • 70 نقشه وضعیت آمریکا
    70 نقشه که وضعیتِ آمریکا را تشریح می کند-بخش اول
  • 37 نقشه که جنگهای داخلیِ آمریکا را توضیح می دهد
  • 19 نقشه و نموداری که حق رای در ایالات متحده را نشان می دهد
  • 37 نقشه که توضیح میدهد چگونه آمریکا کشور مهاجران است

ارسال این به یک دوست