12 آوریل 2020

۲۰ فکت درباره ی نابرابری در آمریکا

طیِ ۳۰ سالِ اخیر، نابرابریِ دستمزدها در آمریکا به میزانِ زیادی افزایش یافته است،‌ به طوری که هم اکنون سطحِ آن دارد به نابرابریِ‌ شدیدی که […]
26 آگوست 2018

مستند نابرابری برای همه

Inequality for all