27 دسامبر 2018

کاریکاتوری از Joe Heller ، که به شیوع مخدر های داریویی در آمریکا اشاره دارد. از دید کاریکاتوریست گوریل به عنوان نماد شیوع مصرف مخدرهای دارویی است و عمو سام نماد آمریکا که میگوید برای درد کمرم نیاز به مخدر دارویی دارم و از طرفی این مخدر ها باعث درد کمرم شده اند.

27 اکتبر 2018

اعتیاد همه گیر مصرفِ اوپیوئیدها در آمریکا

اگر دست روی دست بگذاریم، باید شاهدِ مرگِ خیلی از مردم باشیم: وبسایتِ STAT پیشبینی کرده است که طیِ‌۱۰ سالِ آینده ۶۵۰۰۰۰ نفر بر اثرِ اوردوزِ اوپیوئیدها (داروهای حاویِ‌ […]