preloder
۴ فروردین ۱۳۹۷

نظم و قانون در آمریکا

مقدمه: بیشتر افراد در پاسخ به این که چرا زندگی در غرب را دوست دارند یکی از این دو مورد را می گویند: قانونمندی و آزادی. […]