۲۱ آبان ۱۳۹۷

خیابان های نیویورک سیتی از دریچه ی لنز کری بورتز

۳۰ شهریور ۱۳۹۶

۵۷ تصویر فراموش نشدنی از تاریخ آمریکا-بخش چهارم

تصاویر تاریخی آمریکا در این پست تصاویری از وقایع تاریخی آمریکا که هرگز از یادها فراموش نمی شوند را مشاهده می کنید.
۲۱ شهریور ۱۳۹۶

۵۷ تصویر فراموش نشدنی از تاریخ آمریکا-بخش سوم

تصاویر تاریخی آمریکا در این پست تصاویری از وقایع تاریخی آمریکا که هرگز از یادها فراموش نمی شوند را مشاهده می کنید.
۲۱ شهریور ۱۳۹۶

۵۷ تصویر فراموش نشدنی از تاریخ آمریکا -بخش دوم

تصاویر تاریخی آمریکا در این پست تصاویری از وقایع تاریخی آمریکا که هرگز از یادها فراموش نمی شوند را مشاهده می کنید.