۲۱ آبان ۱۳۹۹

پیروزی بایدن و جمله معروف ترامپ که شمارش را متوقف کنید

کاریکاتور به پیروزی بایدن و جمله معروف ترامپ که شمارش را متوقف کنید، اشاره دارد.
۲۱ آبان ۱۳۹۹

تلاش ترامپ برای توسل به دادگاه‌های ایالتی و دیوان عالی برای پیروزی

کاریکاتور به تلاش ترامپ برای توسل به دادگاه‌های ایالتی و دیوان عالی برای پیروزی اشاره دارد.
۲۱ آبان ۱۳۹۹

دیکتاتوری ۲ حزب را در آمریکا

۲۱ آبان ۱۳۹۹

تنش های میان ترامپ و دکتر فائوچی، و عدم پذیرش رویکردهای علمی او با بهره‌بری های انتخاباتی

۲۱ آبان ۱۳۹۹

افزایش موارد ابتلا به کرونا در آمریکا و ناهمواری مسیر ترامپ برای پیروزی

کاریکاتور به افزایش موارد ابتلا به کرونا در آمریکا و ناهمواری مسیر ترامپ برای پیروزی اشاره دارد.
۲۱ آبان ۱۳۹۹

صفوف طولانی مردم آمریکا برای رای زودهنگام در انتخابات

صفوف طولانی مردم آمریکا برای رای زودهنگام در انتخابات اشاره دارد. گفتنیست مشارکت مردمی در انتخابات در مقایسه با ادوار گذشته نسبتاً بی سابقه است!
۲۵ بهمن ۱۳۹۷

کاریکاتوری از RJ Matson که به اصرار ترامپ بر ساخت دیوار مرزی آمریکا اشاره دارد

کاریکاتوری از RJ Matson که به اصرار ترامپ بر ساخت دیوار مرزی آمریکا اشاره دارد سایر مطالب:
۲۵ بهمن ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Gary Varvel که به هجوم دلقک ها برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اشاره دارد

کاریکاتوری از Gary Varvel که به هجوم دلقک ها برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اشاره دارد سایر مطالب:
۲۵ بهمن ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Gary Varvel که به تلاش دموکرات ها در راضی کردن ترامپ بر سر موضوع ساخت دیوار مرزی اشاره دارد

کاریکاتوری از Gary Varvel که به تلاش دموکرات ها در راضی کردن ترامپ بر سر موضوع ساخت دیوار مرزی اشاره دارد سایر مطالب:
۲۵ بهمن ۱۳۹۷

کاریکاتوری از STEVE BENSON که به علاقه و اصرار ترامپ بر استفاده از توییتر اشاره دارد

کاریکاتوری از STEVE BENSON که به علاقه و اصرار ترامپ بر استفاده از توییتر اشاره دارد سایر مطالب:
۲۵ بهمن ۱۳۹۷

کاریکاتوری از CHRIS BRITT که به موضوع تحقیقات مولر در موضوع دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تبانی با ترامپ اشاره دارد

کاریکاتوری از CHRIS BRITT که به موضوع تحقیقات مولر در موضوع دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تبانی با ترامپ اشاره دارد سایر مطالب:
۲۵ بهمن ۱۳۹۷

کاریکاتوری از WALT HANDELSMAN که به تبعات اقتصادی ساخت دیوار مرزی آمریکا برای کارمندان دولت فدرال اشاره دارد

کاریکاتوری از WALT HANDELSMAN که به تبعات اقتصادی ساخت دیوار مرزی آمریکا برای کارمندان دولت فدرال اشاره دارد سایر مطالب:
۲۵ بهمن ۱۳۹۷

کاریکاتوری از MARSHALL RAMSEY که به نگرانی کارمندان دولت فدرال و نگرانی آن ها از تعطیلی مجدد دولت فدرال آمریکا اشاره دارد

کاریکاتوری از MARSHALL RAMSEY که به نگرانی کارمندان دولت فدرال و نگرانی آن ها از تعطیلی مجدد دولت فدرال آمریکا اشاره دارد سایر مطالب:
۲۵ بهمن ۱۳۹۷

کاریکاتوری از DANA SUMMERSکه به رفتار ترامپ و اصرار او بر ساخت دیوار مرزی آمریکا اشاره دارد

کاریکاتوری از DANA SUMMERSکه به رفتار ترامپ و اصرار او بر ساخت دیوار مرزی آمریکا اشاره دارد سایر مطالب:
۲۵ بهمن ۱۳۹۷

کاریکاتوری از MICHAEL RAMIREZکه به رفتار ناسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان بر سر موضوع ساخت دیوار مرزی آمریکا اشاره دارد

کاریکاتوری از MICHAEL RAMIREZکه به رفتار ناسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان بر سر موضوع ساخت دیوار مرزی آمریکا اشاره دارد سایر مطالب:
۲۵ بهمن ۱۳۹۷

کاریکاتوری از MICHAEL RAMIREZ که رفتار ترامپ و پلوسی در اختلاف بر سر ساخت دیوار مرزی آمریکا اشاره دارد

کاریکاتوری از MICHAEL RAMIREZ که رفتار ترامپ و پلوسی در اختلاف بر سر ساخت دیوار مرزی آمریکا اشاره دارد سایر مطالب:
۲۵ بهمن ۱۳۹۷

کاریکاتوری از MICHAEL RAMIREZ که به هزینه ساخت دیوار مرزی و و همچنین هزینه حاصل از تعطیلی دولت فدرال آمریکا اشاره دارد

کاریکاتوری از MICHAEL RAMIREZ که به هزینه ساخت دیوار مرزی و و همچنین هزینه حاصل از تعطیلی دولت فدرال آمریکا اشاره دارد سایر مطالب:
۲۵ بهمن ۱۳۹۷

کاریکاتوری از STEVE BREEN که به نتایج اقتصادی تعطیلی دولت در آمریکا اشاره دارد

کاریکاتوری از STEVE BREEN که به نتایج اقتصادی تعطیلی دولت در آمریکا اشاره دارد سایر مطالب:
۲۵ بهمن ۱۳۹۷

کاریکاتوری از STEVE BREEN که به مشکلات کارمندان دولت فدرال آمریکا در پی تعطیلی دولت آمریکا اشاره دارد

کاریکاتوری از STEVE BREEN که به مشکلات کارمندان دولت فدرال آمریکا در پی تعطیلی دولت آمریکا اشاره دارد سایر مطالب:
۲۵ بهمن ۱۳۹۷
مشکلات کارمندان در پی تعطیلی دولت آمریکا

کاریکاتوری از PHIL HANDS که به مشکلات کارمندان دولت فدرال در پی تعطیلی دولت آمریکا و اصرار ترامپ بر ساخت دیوار مرزی اشاره دارد

کاریکاتوری از STEVE BREEN که نحوه مواجهه دونالد ترامپ با دموکرات ها در موضوع ساخت دیوار مرزی اشاره دارد.
۲۵ بهمن ۱۳۹۷

کاریکاتوری از SCOTT STANTIS که نحوه مواجهه دونالد ترامپ با دموکرات ها در موضوع ساخت دیوار مرزی آمریکا اشاره دارد

کاریکاتوری از STEVE BREEN که نحوه مواجهه دونالد ترامپ با دموکرات ها در موضوع ساخت دیوار مرزی اشاره دارد.
۲۵ بهمن ۱۳۹۷

کاریکاتوری از STEVE BREEN که به اختلاف و رفتار دونالد ترامپ و دموکرات ها در موضوع ساخت دیوار مرزی اشاره دارد.

کاریکاتوری از STEVE BREEN که به اختلاف و رفتار دونالد ترامپ و دموکرات ها در موضوع ساخت دیوار مرزی آمریکا اشاره دارد.
۲۵ بهمن ۱۳۹۷

کاریکاتوری از CHRIS BRITT که به موضوع تعطیلی دولت آمریکا و معطل ماندن کارمندان دولت اشاره دارد

کاریکاتوری از CHRIS BRITT که به موضوع تعطیلی دولت و معطل ماندن کارمندان دولت اشاره دارد
۲۵ بهمن ۱۳۹۷

کاریکاتوری از MARSHALL RAMSEY که به موضوع تعطیلی دولت آمریکا و مشکلات کارمندان دولت اشاره دارد

کاریکاتوری از DREW SHENEMAN که به مشکلات مالی کارمندان دولت فدرال در پی تعطیلی دولت اشاره دارد.
۲۵ بهمن ۱۳۹۷

کاریکاتوری از DANA SUMMERS که به موضوع اختلاف دولت و کنگره بر سر ساخت دیوار مرزی اشاره دارد

کاریکاتوری از DREW SHENEMAN که به مشکلات مالی کارمندان دولت فدرال در پی تعطیلی دولت اشاره دارد.
۲۵ بهمن ۱۳۹۷
کاریکاتوری از DREW SHENEMAN که به مشکلات مالی کارمندان دولت فدرال در پی تعطیلی دولت اشاره دارد.

کاریکاتوری از DREW SHENEMAN که به مشکلات مالی کارمندان دولت فدرال در پی تعطیلی دولت اشاره دارد.

کاریکاتوری از DREW SHENEMAN که به مشکلات مالی کارمندان دولت فدرال در پی تعطیلی دولت اشاره دارد.
۱۵ دی ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Steve Benson ، که به افول آمریکا اشاره دارد

۱۵ دی ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Joe Heller ، که اشاره به توجه ترامپ به مسئله مهاجران و پناهنده ها و بی توجهی به مسئله فقر در آمریکا اشاره دارد

۱۵ دی ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Alexander Hunter ، که به قوانین سخت مهاجرتی ترامپ اشاره دارد.

۹ دی ۱۳۹۷

ترامپ همه چیز را تهدید می داند؛ مولر، دموکرات ها، مهاجران، رسانه ها و … کاریکاتوری از Kevin Kallaugher