۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Patrick Chappatte که به مسئله سیاست های دولت آمریکا در برخورد با مهاجران و زندانی کردن کودکان مهاجران پرداخته است.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Joe Heller که به مسئله عدم امنیت در محیط شغلی و آزار و اذیت جنسی زنان در محیط های کاری آمریکا پرداخته است.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Marshall Ramsey که به مسئله حمل اسلحه و افزایش ناامنی و کشتار در مدارس آمریکا اشاره دارد.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Clay Jones که به موضوع تیراندازی پلیس و کشته شدن بیمار ذهنی که اسلحه پلاستیکی در دست داشت پرداخته است.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از STEVE BREEN که به مسئله سیاست های آمریکا در قبال مهاجران و جدا کردن کودکان مهاجران از خانواده هایشان پرداخته است.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Zapiro که به مسئله عدم امنیت در محیط شغلی و آزار و اذیت جنسی زنان در محیط های کاری آمریکا پرداخته است.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Marshall Ramsey که به مسئله حمل اسلحه و افزایش ناامنی و کشتار در مدارس آمریکا اشاره دارد.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Ingrid Rice که به مسئله عدم امنیت در محیط شغلی و آزار و اذیت جنسی زنان در محیط های کاری آمریکا پرداخته است.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Adam Zyglis که به مسئله عدم امنیت محیط شغلی زنان و آزار و اذیت جنسی آنان در محیط های کاری آمریکا پرداخته است.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Milt Priggee که به مسئله آزار و اذیت جنسی زنان در هالیوود و دستگیری تهیه کننده معروف اشاره دارد.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Matt Davies که به موضوع سیاست دولت آمریکا در برخورد با مهاجران و زندانی کردن کودکان پرداخته است.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Marc Murphy که به مقایسه جنایت های کلیسا در گذشته و افزایش جنایت با آزادی حمل اسلحه در زمان حال پرداخته است.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Michael Ramirez که به موضوع سیاست دولت آمریکا در برخورد با مهاجران و آزار و اذیت کودکان مهاجران پرداخته است.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Gary Varvel که به مسئله افزایش فساد اخلاقی در آمریکا پرداخته است.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Marc Murphy که به مسئله آزادی حمل سلاح و شیوع تیراندازی و کشتار در آمریکا پرداخته است.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Matt Wuerker که به موضوع سیاست دولت آمریکا در برخورد با مهاجران و زندانی کردن کودکان مهاجران پرداخته است.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Marc Murphy که به مسئله حمل اسلحه و افزایش ناامنی و کشتار در مدارس آمریکا اشاره دارد.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Drew Sheneman که به مسئله عدم امنیت در محیط شغلی زنان و آزار و اذیت جنسی آنان در آمریکا پرداخته است.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Matt Davies که به موضوع سیاست دولت آمریکا در برخورد با مهاجران و جداکردن کودکان از خانواده ها پرداخته است.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Marc Murphy که به مسئله حمل اسلحه و افزایش ناامنی و کشتار در مدارس آمریکا اشاره دارد.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Jimmy Margulies که به موضوع سیاست دولت آمریکا در برخورد با مهاجران و زندانی کردن کودکان مهاجران پرداخته است.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Randy Jones که به مسئله فساد اخلاقی و سوء رفتار جنسی سیاستمداران آمریکا پرداخته است.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Matson cortesy که به مسئله عدم امنیت در محیط شغلی زنان و آزار و اذیت جنسی آنان حتی در کنگره آمریکا پرداخته است.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Marc Murphy که به مسئله حمل اسلحه و افزایش ناامنی و کشتار در مدارس آمریکا اشاره دارد.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Marc Murphy که به مسئله حمل اسلحه و افزایش ناامنی و کشتار در مدارس آمریکا اشاره دارد.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Marc Murphy که به مسئله آزادی حمل سلاح و شیوع تیراندازی و کشتار در آمریکا پرداخته است.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Marc Murphy که به مسئله حمل اسلحه و افزایش ناامنی و کشتار در مدارس آمریکا اشاره دارد.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Jeff Parker که به مسئله آزادی حمل سلاح و شیوع تیراندازی و کشتار در آمریکا پرداخته است.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Gary Varvel که به مسئله ناامنی در مدارس و شیوع تیراندازی و کشتار در مدارس و دانشگاه ها پرداخته است.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Doug MacGregor که به مسئله ناامنی در مدارس و سیاست دولت برای مسلح کردن معلمان در آمریکا پرداخته است.