۲۳ شهریور ۱۳۹۸

بحران مهاجران در مرزها؛تبعات مداخلات آمریکا در آمریکای مرکزی

حضور مردم در مرزهای آمریکا و عبور از مرزهای مکزیک و آمریکا سابقه ای ۴۰ ساله دارد. مهاجرت به آمریکا از بهار سال ۲۰۱۸ دولت ترامپ […]
۶ تیر ۱۳۹۸

آمریکا بمب های هسته ای خود را کجا آزمایش کرده است ؟

آزمایش های هسته ای آمریکا در تابستان سال ۱۹۴۵ درست زمانی که جنگ جهانی آخرین روزهای خود را سپری می کرد ، بمب های هسته ای […]
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

چرا نهادهای دولتی آمریکا باید از واشنگتن دی سی به ایالت های مرکزی آمریکا منتقل شوند؟

عدم تناسب جمعیت در شهر های مختلف آمریکا از مسائل جدید این کشور محسوب می شود نهادهای دولتی آمریکا و شهرهای مرکزی نسبت به گذشته ی […]
۲۴ آذر ۱۳۹۷

چرا ژاپنی ها از آمریکا متنفر نیستند؟

۱۷ آبان ۱۳۹۷
صدای کودکان جداشده از والدینشان در مرز آمریکا
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

آیا آمریکا مرتکب جرائم جنگی شده است؟

۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

آیا آمریکا تابه حال از کشتارهای جمعی در کشورهای دیگر حمایت کرده است؟