۱۳۹۷-۰۲-۰۶

تاریخ ناگفته آمریکا | فصل اول – قسمت دهم

۱۳۹۷-۰۲-۰۳

تاریخ ناگفته آمریکا | فصل اول – قسمت نهم

این قسمت با نام "بوش و کلینتون " شناخته می شود ...
۱۳۹۷-۰۲-۰۳

تاریخ ناگفته آمریکا | فصل اول – قسمت هشتم

این قسمت با نام "ریگان و گورباچف، تقویت آینده جهان سوم " شناخته می شود ...
۱۳۹۷-۰۱-۲۸

مستند تاریخ ناگفته آمریکا | فصل اول – قسمت هفتم

این قسمت با نام " نیکسون و جانسون، نابودی ویتنام " شناخته می شود...
۱۳۹۷-۰۱-۲۶

مستند تاریخ ناگفته آمریکا | فصل اول – قسمت ششم

این قسمت با نام "کندی" شناخته می شود
۱۳۹۶-۱۲-۱۹

مستند تاریخ ناگفته آمریکا | فصل اول – قسمت پنجم

این قسمت با نام "آیزنهاور، بمب و جنگ جهانی سوم " شناخته می شود
۱۳۹۶-۱۱-۱۹

مستند تاریخ ناگفته ایالات متحده | فصل اول – قسمت چهارم

۱۳۹۶-۰۸-۱۱

مستند تاریخ ناگفته ایالات متحده | فصل اول – قسمت سوم

۱۳۹۶-۰۸-۱۱

مستند تاریخ ناگفته ایالات متحده | فصل اول – قسمت دوم

۱۳۹۵-۰۷-۰۸

مستند تاریخ ناگفته ایالات متحده | فصل اول – قسمت اول