preloder
۲۸ بهمن ۱۳۹۷

نوعی گدایی در امریکا

۲۸ بهمن ۱۳۹۷

گشتن در میان زباله ها توسط مردی در امریکا

۱۷ بهمن ۱۳۹۷

بی خانمان امریکایی در سرمای زمستان

۴ بهمن ۱۳۹۷

بی‌خانمان امریکایی جلوی درب مشاور املاک در سانفرانسیسکو