3 دسامبر 2020

آمریکا در رتبه ی ۳۶ شاخص نظم و قانون