19 ژانویه 2021

رمزگشایی نمادها و نشانه های همراه حمله کنندگان به کنگره آمریکا

همه میدانند که حمله کنندگان به کنگره جمعی از همان ۷۴ میلیون رأی دهنده حامی ترامپ بودند. اکنون در آمریکا مسئله این است که این افراد […]