3 دسامبر 2020

آمریکا در رتبه ی ۳۶ شاخص نظم و قانون

29 سپتامبر 2020

تاثیر بحران کرونا بر وجهه ی آمریکا در جهان