6 جولای 2020

۹ فکت درباره ی مالیات در آمریکا

در اینکه چه تعداد مردم از وب سایت‌های دولتی بازدید کنند و کدام صفحه‌ها بیشترین ترافیک را داشته باشند دولتِ فدرال نقشِ اصلی را دارد.