18 ژانویه 2021

وضعیت تبعیض جنسیتی در میزان حقوق و دستمزد در دانشگاه های برتر آمریکا چگونه است؟

7 جولای 2020

هر آنچه که لازم است درباره ی اختلاف دستمزد در آمریکا بدانید

اختلاف-دسمزدِ جنسیتی، یا شکافِ درآمدِ جنسیت-محور، به تفاوتی گویند که بینِ دستمزدِ مردان با زنان وجود دارد. آمارهای متعددی برای نشان دادنِ این شکاف وجود دارد، […]