19 ژانویه 2021

رمزگشایی نمادها و نشانه های همراه حمله کنندگان به کنگره آمریکا

همه میدانند که حمله کنندگان به کنگره جمعی از همان ۷۴ میلیون رأی دهنده حامی ترامپ بودند. اکنون در آمریکا مسئله این است که این افراد […]
18 آگوست 2020

حس ترحّم به آمریکا؛ پدیده ی جدیدی است که نظیرش را نداشته ایم

29 جولای 2020

آیا ما آمریکایی‌ها در جهان، اولیم؟ نیستیم؟!

6 مارس 2020

امپراتوری آمریکا مرد بیمار قرن ۲۱ است

30 آگوست 2018

۲۰ نشانه از افول آمریکا

آزادی چیزی جز در امان ماندنِ یک نسل از انقراض نیست. و این چیزی نیست که از طریقِ وراثت به فرزندان منتقل شود، بلکه باید برای کسبِ آن جنگید، از آن محافظت کرد و به نسلِ آینده هم حفظِ آن را آموزش داد. در غیرِ‌ این صورت روزی خواهد رسید که ما شاهدِ افولِ خویش خواهیم بود و در این حال، به فرزندان و نوادگانمان خواهیم گفت که روزگاری آمریکا چنین و چنان بود و انسانها در آن آزاد بودند.