preloder
چرا هزینه ی تحصیل در کالج های دولتی رو به افزایش است؟
۲۰ خرداد ۱۳۹۷
چرا برخی دانشگاهها هزینه های خود را افزایش می دهند؟
۲۰ خرداد ۱۳۹۷

آنچه لازم است درباره هزینه های کالج در آمریکا بدانید

چرا هزینه ی تحصیل در کالج های خصوصی رو به افزایش است؟

در دانشگاههای خصوصیِ تحقیقاتی (نظیرِ University of Chicago و NYU) نیز همانندِ دانشگاههای دولتیِ تحقیقاتی هزینه ای که خرجِ دانشجویان می کنند بیش از شهریه ها و سایرِ مخارجِ دانشگاهی افزایش یافته است. اینکه چرا اینگونه است در میانِ کارشناسانِ آموزشِ عالی سخت محلِ مناقشه است.
با این حال، دانشگاههای خصوصیِ علوم مقدماتی (liberal arts colleges) نظیرِ Reed و Swarthmore با افزایشِ شهریه ها هم قصدِ جبرانِ کاستیِ درآمدهای غیرِ شهریه ای را دارند و هم در صددِ تأمینِ هزینه های جدید هستند و شهریه ها را بیش از هزینه هایشان افزایش داده اند، در نتیجه افزایشِ شهریه در این دانشگاهها تا حدی جوابگوی افزایشِ هزینه ها هست (برخلافِ دانشگاههای تحقیقاتی) و کاهشِ درآمدهای غیرِ شهریه ای را تا اندازه ای جبران می کند.