preloder
آیا شهریه ی دانشگاههای انتفاعی از دانشگاههای دولتی بیشتر است؟
۲۰ خرداد ۱۳۹۷
افزایشِ هزینه های دانشگاهی چه تاثیری بر بدهی های داشجویی دارد؟
۲۰ خرداد ۱۳۹۷

آنچه لازم است درباره هزینه های کالج در آمریکا بدانید

دانشجویان بیشتر در چه کالج هایی تحصیل می کنند؟

کالج های خصوصی از حیثِ تعدادِ دانشجو به گردِ دانشگاهها و کالج های دولتی هم نمی رسند. در پاییزِ 2012، حدودِ 13.5 میلیون دانشجو در دوره های دوساله و چهارساله در دانشگاههای دولتی مشغول به تحصیل بوده اند. در مقابل، در دانشگاههای خصوصی این تعداد 2.8 میلیون نفر، و در دانشگاههای انتفاعی 1.6 میلیون نفر بوده است.
توجه به این نکته ضروری است که بخشِ زیادی از دانشجویان (37.9 درصد) به صورتِ پاره وقت در کالج ها حضور دارند. دانشگاههای کاردانی نیز بیش از آن چیزی که تصور می شود دانشجو دارند و سهمِ آنها از کلِ دانشجویانِ زیرِ لیسانس 40 درصد و از کلِ دانشجویانِ زیرِ لیسانسِ تمام وقت 23.3 درصد است.
البته خیال نکنید که پذیرفته شدنِ دانشجویان در دانشگاه مستلزمِ رقابتی نفس گیر است، خیر. بر اساسِ داده های مرکزِ ملیِ آمارِ آموزش (National Center for Education Statistics) بیش از دو سومِ کلِ دانش آموزانِ داوطلب واردِ کالج می شوند. (اینجا را ببینید)