preloder
افزایشِ هزینه های دانشگاهی چه تاثیری بر بدهی های داشجویی دارد؟
۲۰ خرداد ۱۳۹۷
آیا با این همه بدهی و هزینه رفتن به دانشگاه هنوز می ارزد؟
۲۰ خرداد ۱۳۹۷

آنچه لازم است درباره هزینه های کالج در آمریکا بدانید

آیا درست است که دانشجویانِ کم درآمد می توانند اقساطِ سبکتری پرداخت کنند یا از خدماتِ عمومی بهره مند گردند؟

بله. وزارتِ آموزشِ آمریکا طرحهای گونه گونی را در این زمینه ارائه داده است (موسوم به طرحهای Pay as You Earn، Income-Based Repayment، Income-Contingent Repayment، و Income-Sensitive Repayment)، که به وامگیرندگان این امکان را می دهد تا براساسِ درصدی معین از درآمدِ خود اقساطِ وامِ خود را بازبپردازند، برخلافِ حالتِ استاندارد که دانشجو می بایست هر ماه مبلغی ثابت و مشخص را در طولِ دوره ی ده ساله بازپرداخت کند.
برای نمونه، طرحِ Pay as You Earn به دانشجویانی که پس از 2007 وام گرفته اند این امکان را می دهد که ماهانه به جای پرداختِ مبلغی ثابت، ده درصد از درآمدِ قابلِ مصرفِ خود (درآمدِ فرد پس از کسرِ مالیات و بیمه ی تامین اجتماعی) را قسط بدهد. در این طرح، بعد از گذشتِ بیست سال درصورتی که هنوز بدهیِ فرد کاملاً پرداخت نشده باشد، الباقیِ بدهیِ او بخشیده خواهد شد. این مدت برای کسانی که در بخشِ خدماتِ دولتی (شاملِ هرگونه شغلِ دولتی و مشاغلِ سازمانِ 501(c)3) شاغل هستند 10 سال است.
شهروندانِ آمریکا با گذراندنِ این آزمونِ کنشگر می توانند ببینند که آیا واجدِ شرایطِ استفاده از این طرحها هستند یا خیر.