preloder
آیا هزینه ی کالج ها به راستی افزایش یافته است؟ چقدر؟
۱۷ خرداد ۱۳۹۷
آیا افزایشِ شهریه برای همه ی دانشجویان یکسان است؟
۱۷ خرداد ۱۳۹۷

آنچه لازم است درباره هزینه های کالج در آمریکا بدانید

آیا افزایشِ شهریه ی همه ی کالج ها با هم یکسان است؟

نه. افزایشِ شهریه ی کالج ها و موسساتِ خصوصی در بلند مدت اندکی بیشتر است. به طوری که در مجموع، هزینه ی تحصیل در این دانشگاهها از سالِ تحصیلیِ 1963-1964 تا سالِ 2012-2013 (یعنی در دورانِ تورمِ آمریکا) بالغ بر 158.4 درصد رشد داشته است، اما افزایشِ هزینه ی کالج های دولتی در مدتِ مشابه، 150.8 درصد بوده است.
این روند البته در بینِ انواعِ دانشگاه های خصوصی و دولتی نیز خود متفاوت است. از سالِ 1987 تا 2010، درآمدِ خالصِ دانشگاه های دولتیِ تحقیقاتی (نظیرِ Rutgers یا University of California) از شهریه ی هر دانشجو حدوداً 136.7 درصد افزایش داشته است. در دانشگاههای دولتیِ منطقه ای (community colleges) این افزایش 103.9 درصد بوده است؛ در دانشگاههای کارشناسیِ دولتی (موسساتِ غیرتحقیقاتی که مدرکِ کارشناسی اعطا می کنند) این میزان 132.7 درصد، و در دانشگاههای کارشناسی ارشدِ دولتی (که مثلِ موردِ قبل هستند اما تا سطحِ کارشناسی ارشد ظرفیت دارند) 138.8 درصد بوده است. افزایشِ هزینه در مراکزِ خصوصی اخیراً (پس از 1987) ملایم تر شده است، با این حال هنوز هم هزینه های این موسسات بیشتر از مراکزِ دولتی است.