preloder
فعالیت فرهنگی_مذهبی در دانشگاه‌های آمریکا (فصل اول: احترام به عقاید مختلف _قسمت دوم)
۲۱ آذر ۱۳۹۶
گفتگوهایی با الکس (قسمت اول _انتخاب رشته دانشگاهی در آمریکا)
۲۱ آذر ۱۳۹۶
1. اگر سفری به شهرهای مهم آمریکا داشته باشیدبه راحتی می توانید در مراکز این شهرها حجم عظیمی از کارتن_خواب ها یا همان بی_خانمان را (Homeless) را ببینید. دختری چهارده ساله که کارتن نوشته ای دارد و جلوی رهگذاران اشک می ریزد که از سرما در حال یخ زدن است.
وقتی که میخواهید مغازه ای بروید تعداد زیاد جوان بیست تا سی ساله سفید پوست دنبال شما راه می افتند و از شما التماس و درخواست می کنند که فقط یک قهوه گرم برای آنها بخرید. در ایستگاه های مترو کارتن خواب ها بیداد می کنند و ...

2. زمستان سال گذشته سردترین زمستان در تاریخ بوستون (ایالت ماساچوست) آمریکا بود. در کمتر از یک ماه بیش از دو متر و نیم برف بارید و دمای هوا به منهای 30 درجه رسید. دولت حالت فوق العاده اعلام کرد و مقامات دولتی در آماده باش کامل بودند. اما مساله مهم که تقریبا برنامه ای برای آن دیده نشد مساله کارتن خواب ها در خیابان ها بودند. سرمای منهای بیست و پنج تا منهای سی درجه غیر قابل تصور و توصیف است که با دختران و پیرزنان و پیرمردان کارتن خواب چه می کند...

اما نکته مهم در این مدت آن بود که تلویزیون ایالتی آمریکا مکرر و مرتب تبلیغات پخش می کرد که بفکر سگ های ولگردی که این روزها غذا ندارند باشید!!! اما دریغ از یک خبر و یا تبلیغ در خصوص مردان و زنان پیر و جوان کارتن خواب.

مطالب مرتبط

1. اگر سفری به شهرهای مهم آمریکا داشته باشیدبه راحتی می توانید در مراکز این شهرها حجم عظیمی از کارتن_خواب ها یا همان بی_خانمان را (Homeless) را ببینید. دختری چهارده ساله که کارتن نوشته ای دارد و جلوی رهگذاران اشک می ریزد که از سرما در حال یخ زدن است.
وقتی که میخواهید مغازه ای بروید تعداد زیاد جوان بیست تا سی ساله سفید پوست دنبال شما راه می افتند و از شما التماس و درخواست می کنند که فقط یک قهوه گرم برای آنها بخرید. در ایستگاه های مترو کارتن خواب ها بیداد می کنند و ...

2. زمستان سال گذشته سردترین زمستان در تاریخ بوستون (ایالت ماساچوست) آمریکا بود. در کمتر از یک ماه بیش از دو متر و نیم برف بارید و دمای هوا به منهای 30 درجه رسید. دولت حالت فوق العاده اعلام کرد و مقامات دولتی در آماده باش کامل بودند. اما مساله مهم که تقریبا برنامه ای برای آن دیده نشد مساله کارتن خواب ها در خیابان ها بودند. سرمای منهای بیست و پنج تا منهای سی درجه غیر قابل تصور و توصیف است که با دختران و پیرزنان و پیرمردان کارتن خواب چه می کند...

اما نکته مهم در این مدت آن بود که تلویزیون ایالتی آمریکا مکرر و مرتب تبلیغات پخش می کرد که بفکر سگ های ولگردی که این روزها غذا ندارند باشید!!! اما دریغ از یک خبر و یا تبلیغ در خصوص مردان و زنان پیر و جوان کارتن خواب.

مطالب مرتبطآخرین مطالب