preloder
تصمیم Citizens United قانون سرمایه گذاری کمپین را در ایالات متحده دوباره شکل داد
۱۰ آبان ۱۳۹۶
Super PAC ها می‌توانند مقادیر نامحدودی در انتخابات صرف کنند، ولی باید اهداکنندگان‌شان را افشا کنند.
۱۰ آبان ۱۳۹۶

سیتیزن یونایتد، عصر پول در سیاست

Citizens United دو نتیجه‌ی اصلی داشت – Super PAC ها و پول کثیف‌تر

نتیجه‌ی تصمیم شهروندان متحد دادگاه عالی که به وضوح بیان کرد: هزینه از خارج در انتخابات نمی‌تواند سقف داشته باشد، قابل پیش‌بینی بود. هزینه از خارج که قبل از این تصمیم نیز گرایش به بیش‌تر شدن داشت، رو به آسمان رفت.
ولی جدا از غوغایی که بر سر برخورد یکسان این تصمیم با انجمن‌ها و مردم به پا شد، افزایش هزینه‌ای که اتفاق افتاد عموما به طور مستقیم از انجمن‌ها نبود. در عوض در دو شکل عمده تمرکز داشت.اولی حکم متعاقب دادگاهی سطح پایین‌تر بود که منطق دادگاه عالی را به کار برد و به خلق Super PACها یا از نظر فنی «کمیته‌های مخصوص صرف مستقل هزینه» منتهی شد. این گروه‌های خارجی می‌توانستند تا زمانی که پولی را مستقیم به نامزدها نداده‌اند، مشارکت‌های نامحدودی را از افراد و انجمن‌ها دریافت کنند. این گروه‌ها، که باید اهداکنندگان‌شان را برای FEC (Federal Election Comission) شفاف کنند، از زمان ایجادشان در سال 2010 صدها میلیون دلار در انتخابات هزینه کرده‌اند.دومی موجی از هزینه‌ی نهادهای غیرانتفاعی که اهداکنندگان‌شان را افشا نمی‌کنند بود که به «پول کثیف» معروف شد. گروه‌هایی مانند این که با کد مالیاتی سازمان‌های «رفاه اجتماعی» یا «جامعه‌ی کسب و کار» ثبت شدند، پیش از تصمیم نیز مبالغی را در مبارزات انتخاباتی صرف کرده بودند که البته این هزینه‌ها در نوعی ابهام قانونی بود. شهروندان متحد بیشتر این ابهام را کنار زد و به چراغ سبزی برای افزایش هزینه‌ی خیلی از این گروه‌ها تفسیر شد.