preloder
چرا دترویت اینقدر فقیر است؟
۳ مهر ۱۳۹۶
آیا اعلامِ ورشکستگیِ شهری امری متداول است؟
۳ مهر ۱۳۹۶

ورشکستگی دیترویت : 8 نکته که در مورد این مساله لازم است بدانید

نوشته شده توسط : دانیل کورتلزبن (Danielle Kurtzleben)

چطور یک شهر می تواند ادعای ورشکستگی کند؟

یک شهر زمانی اعلامِ ورشکستگی می کند که به شدت بدهکار باشد و دارایی های آن کمتر از حدی باشد که بتواند به وسیله ی آنها تمامِ بدهی ها و تعهداتِ خود را ایفاء نماید. این لزوماً به معنای بی پولیِ شهر نیست، بلکه صرفاً به این معناست که مسئولانِ شهر احتمال می دهند که نتوانند از عهده ی تعهداتِ مالیِ آینده ی خود برآیند. لذا همانندِ هر فرد یا موسسه ای، اظهارِ ورشکستگی می کنند تا از این طریق از طلبکارانِ خود امان بخواهند و در این فرصت در صددِ طرحی کارآمدتر برای ثباتِ مالی و جبرانِ بدهی های شهر برآیند. ایالتهای مختلف قوانینِ مختلفی در رابطه با ورشکستگیِ شهری دارند. برخی از آنها اساساً اجازه ی اظهارِ ورشکستگی نمی دهند. اما برخی دیگر موظف اند به شهرِ ورشکسته فرصت دهند تا بدهکاریِ خود را از سر بگذراند. این نقشه که کاری است از مجله ی Governing، قوانینِ مختلفِ هریک از ایالات را نشان می دهد.
تازه اگر ایالتی اجازه ی اعلام و اظهارِ ورشکستگی را به یکی از شهرهای خود بدهد، راضی کردنِ دادگاه برای اینکه آن شهر را ذیحق بداند معمولاً کاری بس دشوار خواهد بود. ملیسا جکوبی می گوید: «خیلی خیلی مشکل است که شهری بتواند در ورشکستگی ذیحق دانسته شود. ضوابط در این باره بسیار سختگیر اند.» او در ادامه می گوید که یکی از راههای اثباتِ ورشکستگیِ شهری، اثباتِ «ورشکستگی از ارائه ی خدمات» است، به این معنا که محرز می شود شهر از ارائه ی خدماتِ اساسی به ساکنان، نظیرِ آب، برق، و امنیت، ناتوان است. فرایندِ قانونیِ اظهار و اثباتِ ورشکستگی در دترویت بیش از یک سال است که به طول انجامیده است. در اوایلِ سالِ 2013، ایالتِ میشیگان کوین اور (Kevyn Orr )، وکیلِ امورِ ورشکستگی را به مدیریتِ بحرانِ این شهر گمارد. در جولایِ 2013، این شهر با تأییدِ فرماندار، ریک سیندر (Rick Snyder)، برای اولین بار اعلامِ ورشکستگی کرد. استدلالِ شهر این بود که به خاطرِ بدهی های گزاف و داشتنِ بیش از 100000 طلبکار، به فرصتِ ورشکستگی نیاز دارد. در دسامبرِ 2013، قاضی استیون رودز (Steven Rhodes) با ذیحق بودنِ دترویت طبقِ فصلِ 9 قانونِ ورشکستگیِ آمریکا (که مخصوصِ ورشکستگیِ شهرهاست) موافقت کرد.