preloder
این همه پولِ دترویت کجا رفته است؟
۳ مهر ۱۳۹۶
چرا دترویت اینقدر فقیر است؟
۳ مهر ۱۳۹۶

ورشکستگی دیترویت : 8 نکته که در مورد این مساله لازم است بدانید

نوشته شده توسط : دانیل کورتلزبن (Danielle Kurtzleben)

پس می شود گفت که مزایای بازنشستگان در دترویت خیلی زیاد بوده است؟

میانگینش را که در نظر بگیریم، خیر. ملانیا هیکن (Melanie Hicken) از سی.ان.ان در سالِ 2013 گزارش داد که مقرریِ سالانه ی دترویت برای افسرانِ بازنشسته ی پلیس به طورِ میانگین 30000 دلار بوده است. این میزان از شهرِ کانزاس، دالاس، و شیکاگو پایین تر است، و تقریباً نصفِ آن 58000 دلاری است که یک نیروی پلیس به طورِ میانگین در لس آنجلس دریافت می کند. مستمریِ کارکنانِ عمومیِ شهر از این هم پایین تر بوده است، یعنی سالانه چیزی حدودِ 18000 دلار به طورِ میانگین. از این بدتر وضعِ برخی از بازنشستگانِ بخشِ دولتی است که اساساً مستحقِ دریافتِ مزایای تأمین اجتماعی نیستند، یا کمتر از کارکنانِ بخشِ خصوصی از این مزایا بهره مند می شوند. البته این اعداد همه به صورتِ میانگین است، و میزانِ مستمریِ بازنشستگی تا حدی بستگی به حقوقی دارد که شخص در حینِ خدمت می گرفته است. لذا برخی ها خیلی بیش از این میزان مستمری می گیرند، و برخی ها کمتر. ضمناً مستمری بگیران علاوه بر مستمریِ خود از مزایای خدمات درمانی هم بهره مند می شوند. اما آنچه که سببِ بالارفتنِ هزینه ها شده است مستمری های غیراصولی بوده است. در دترویت دهها سال بود که بودجه ای غیرمتعارف به حقوقِ مستمری بگیران، کارکنانِ درحالِ خدمت، و خانواده های آنها تخصیص می یافت که رقمِ آن در طولِ 23 سال بالغ بر 2 میلیارد دلار شده بود. به گزارشِ ویلیامز والش (Williams Walsh) از نشریه ی تایمز، این پرداختی ها «پاداشهایی به بازنشستگان، مکمل های حقوقی برای کارکنانی که هنوز بازنشسته نشده بودند، و پولِ نقد به خانواده های کارکنانی که پیش از بازنشستگی فوت کرده بودند» را شامل می شد.