preloder
بانک آمریکایی US Bank
۲۵ شهریور ۱۳۹۶
تخفیفات جمعه سیاه (Black Friday)
۲۵ شهریور ۱۳۹۶

نحوه ی رفتار پلیس راه نمایی رانندگی

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
چندی پیش در پیاده روی یک خیابان می‌رفتم که دیدم پلیس به راننده‌ای اخطار توقف می‌دهد. اتومبیل در کنار خیابان ایستاد و ماشین پلیس پشت سر وی توقف کرد. حدود ۱۰ دقیقه که در محل بودم، دیدم که نه کسی از ماشین‌ها پیاده شد و نه اتفاق خاصی افتاد. در نهایت افسر پلیس پیاده شد و از پنجره‌ی اتومبیلِ آن راننده، با وی صحبت کرد و بعد به ماشین خود برگشت و ده دقیقه‌ای باز به همین منوال گذشت. بعد پلیس رفت و آن راننده هم حرکت کرد..طبق قانون، در صورت دریافت اخطار توقف توسط پلیس، باید متوقف شده و در ماشین بمانید. خروج از اتومبیل به معنای تهدید پلیس است و آن‌ها مجازند فقط به همین خاطر به شما شلیک کنند!ماه قبل نیز تصادفی جزئی در یک خیابان رخ داده بود. یک کامیون کوچک مارک شورولت به جدول زده و جلوی ماشین آسیب دیده بود. پلیس خیابانی به طول حدوداً ۵۰۰ متر را با حدود ۷-۸ ماشین بسته بود تا یدک‌کش آمد و خودروی آسیب دیده را منتقل کرد.

مطالب مرتبط

نحوه ی رفتار پلیس راه نمایی رانندگی

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
چندی پیش در پیاده روی یک خیابان می‌رفتم که دیدم پلیس به راننده‌ای اخطار توقف می‌دهد. اتومبیل در کنار خیابان ایستاد و ماشین پلیس پشت سر وی توقف کرد. حدود ۱۰ دقیقه که در محل بودم، دیدم که نه کسی از ماشین‌ها پیاده شد و نه اتفاق خاصی افتاد. در نهایت افسر پلیس پیاده شد و از پنجره‌ی اتومبیلِ آن راننده، با وی صحبت کرد و بعد به ماشین خود برگشت و ده دقیقه‌ای باز به همین منوال گذشت. بعد پلیس رفت و آن راننده هم حرکت کرد..طبق قانون، در صورت دریافت اخطار توقف توسط پلیس، باید متوقف شده و در ماشین بمانید. خروج از اتومبیل به معنای تهدید پلیس است و آن‌ها مجازند فقط به همین خاطر به شما شلیک کنند!ماه قبل نیز تصادفی جزئی در یک خیابان رخ داده بود. یک کامیون کوچک مارک شورولت به جدول زده و جلوی ماشین آسیب دیده بود. پلیس خیابانی به طول حدوداً ۵۰۰ متر را با حدود ۷-۸ ماشین بسته بود تا یدک‌کش آمد و خودروی آسیب دیده را منتقل کرد.

مطالب مرتبطآخرین مطالب