نمودار نرخ تورم در آمریکا
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
آشنایی با مشاغل نمادین ایالت های آمریکا
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

اکثریت آمریکایی‌ها با خروج ایالات متحده از افغانستان موافق هستند

طبق نظرسنجی موسسه YouGov درباره ی جنگ افغانستان، اکثریت آمریکایی‌ها با خروج ایالات متحده از افغانستان موافق هستند

۶۱ درصد مردم آمریکا و ۶۹ درصد کهنه سربازان این کشور از تصمیم خروج آمریکا از افغانستان حمایت می‌کنند.
۲۰ درصد مردم آمریکا و ۲۱ درصد کهنه سربازان این کشور با تصمیم خروج آمریکا از افغانستان مخالف هستند.

۶۱ درصد مردم آمریکا معتقدند حضور نظامی آمریکا در افغانستان موفقیت آمیز بوده است. ۳۱ درصد معتقدند نه موفقیت آمیز بوده و نه ناموفق و ۳۷ درصد اعتقاد دارند ناموفق بوده است.
۲۴ درصد کهنه‌سربازان آمریکا معتقدند حضور نظامی آمریکا در افغانستان موفقیت آمیز بوده است. ۳۳ درصد معتقدند نه موفقیت آمیز بوده و نه ناموفق و ۴۰ درصد اعتقاد دارند ناموفق بوده است.

۳۸ درصد مردم آمریکا معتقدند حمله ایالات متحده به افغانستان در آن زمان تصمیمی درست بود. ۳۷ درصد نیز اعتقاد دارند تصمیمی غلط بود.
۵۴ درصد کهنه‌سربازان آمریکا معتقدند حمله ایالات متحده به افغانستان در آن زمان تصمیمی درست بود. ۳۱ درصد نیز اعتقاد دارند تصمیمی غلط بود.