نمودار توزیع جمعیتی در آمریکا
3 دسامبر 2020
نقش خدا در انتخابات آمریکا
3 دسامبر 2020

میزان از خودگذشتی مردم آمریکا در مقایسه با دیگر کشورهای جهان

نتایج یک نظرسنجی نشان می‎دهد که مردم آمریکا یکی از تنگ‎نظرانه‎ترین رویکردها را درباره توزیع بین‎المللی واکسن کورونا دارند و بیش از هر چیز، اولویت را به خودشان می‎دهند.
مردم آلمان، گشاده‎ترین آغوش نسبت به جهانیان را در این نظرسنجی، نشان داده‎اند.

مطالب مرتبط