مهاجرت و قوانین مرتبط با مهاجران در آمریکا
2 جولای 2020
۲۹ تصویر و نمودار درباره ی تاریخچه و مصرف الکل در آمریکا
5 جولای 2020
 
مسائل و فکت های آمریکا

تاثیر مالیات های ایالتی بر نابرابری اقتصادی در آمریکا

What_US_states_look_like_based_on_their_economic_size_mapped_Vox

 
مسائل و فکت های آمریکا

تاثیر مالیات های ایالتی بر نابرابری اقتصادی در آمریکا

What_US_states_look_like_based_on_their_economic_size_mapped_Vox

 

مالیاتهای ایالتی و محلی گرچه به اندازه ی مالیاتهای فدرال  به چشم نمی آیند اما با این وجود از اهمیتِ بسیار بسیار زیادی برخوردارند. براساسِ تحقیقاتِ جدیدی که صورت گرفته، این مالیاتها می توانند تاثیراتِ چشمگیری بر نابرابریِ درآمدی بگذارند. دنیل کوپر (Daniel Cooper)، بایرون لاتز (Byron Lutz) و مایکل پالومبو (Michael Palumbo) سه تن از محققانِ فدرال هستند که تاثیرِ مالیاتهای ایالتی (شاملِ مالیاتِ بر فروش، مالیاتِ بر درآمد و مالیاتِ بر سوخت) بر نابرابری در بازه ی زمانیِ 1984 تا 2011 را برآورد کرده اند. نتیجه خیره کننده است: در برخی ایالتها نظیرِ اوریگان، مالیاتهای ایالتی نابرابریِ اقتصادی را به طرزِ چشمگیری کاهش داده اند، حال آنکه در بسیاری از ایالتهای جنوبی مانندِ تنسی، این مالیاتها منجر به تشدیدِ نابرابری گشته اند.

ایالتهایی که با رنگِ قرمزِ تیره مشخص شده اند با سیستمِ مالیاتیِ خود بیشترین افزایش در نابرابری ها را سبب شده اند و آنهایی که به رنگِ سبزِ تیره هستند بیشترین کاهش را. با این حال، در مجموع می توان گفت که نظامِ مالیاتیِ ایالتی در بازه ی زمانیِ موردِ بحث موجبِ افزایشِ نابرابری ها در سطحِ ایالاتِ متحده شده است. محققانِ ما در نهایت به این نتیجه رسیدند که آن ایالتهایی در مبارزه با نابرابری موفق تر بوده اند که مالیاتِ بردرآمد را به طورِ تصاعدی وضع کرده اند. این درحالی است که ایالتهایی که مالیاتِ بردرآمد نداشته اند معمولاً نابرابری را تشدید کرده اند. بر اساسِ این تحقیق، مالیاتِ بر سوختِ وسایلِ نقلیه نابرابری را تا حدی تشدید می کند، درحالی که معافیتِ غذا و یا لباس از مالیاتِ بر فروش، و ارائه ی تخفیفاتِ مالیاتیِ موسوم به Earned Income Tax Credit در ایالتها (که با هدفِ حمایت از اقشارِ کم درآمد ایجاد شده است) می تواند به طرزِ چشمگیری به کاهشِ نابرابری منجر شود.