شکست آمریکا مقابل چین و روسیه در بازی‌های شبیه‌سازی شده
12 ژوئن 2020
معترضان چه می گویند و چه می خواهند؟ در جستجوی عدالت
16 ژوئن 2020
 
مسائل و فکت های آمریکا

وسعتِ اقتصادیِ هریک از ایالت‌های آمریکا چقدر است؟

What_US_states_look_like_based_on_their_economic_size_mapped_Vox

نویسنده: ریان پیکرل (Ryan Pickrell)
۸ مارس ۲۰۱۹
 
مسائل و فکت های آمریکا

وسعتِ اقتصادیِ هریک از ایالت‌های آمریکا چقدر است؟

What_US_states_look_like_based_on_their_economic_size_mapped_Vox

نویسنده: ریان پیکرل (Ryan Pickrell)
۸ مارس ۲۰۱۹
 

اگر قرار باشد اندازه‌ی ایالت‌های آمریکا را بر حسبِ رشدِ اقتصادی و جمعیتیِ آنها، و نه بر اساسِ وسعتِ جغرافیاییِ آنها، روی نقشه نشان دهیم هر ایالت چه شکلی پیدا می‌کند؟ نقشه‌ی زیر که کاری است از Fixr نشاندهنده ی سرانه‌ی تنادِ (تولیدِ ناخالصِ داخلی)ِ هر ایالت است و به ما این امکان را می‌دهد تا میزانِ فعالیت‌های اقتصادیِ هر ایالت را نسبت به جمعیتِ آن بسنجیم (= سرانه‌ی تولیدِ ناخالصِ داخلی). برای مثال، مشاهده می‌کنیم که ایالت‌های شمالِ شرقی از نظرِ سرانه‌ی تناد دستشان خیلی پیشتر از سایرِ ایالتهاست:

صرفِ نظر از جمعیت، که ممکن است ملاکِ خوبی برای سنجشِ رشدِ اقتصادی باشد یا نباشد، بهتر است نگاهی به رشدِ GDP (تولیدِ ناخالصِ داخلی) در هر ایالت بینِ سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ بیاندازیم. بدین ترتیب خواهیم فهمید که هر ایالت بر اساسِ آخرین داده ها در چه وضعی قرار دارد. کالیفرنیا، ویرجینیای غربی، وایومینگ، تگزاس، داکوتای شمالی، کارولینا، یوتا، اریگان، و واشینگتن همگی طیِ سالِ گذشته در تولیدِ ناخالصِ ایالتی (GSP) رشدِ چشمگیری داشته اند:

Annual percentage of change in real GDP by state, 2013-2014. - U.S. Bureau of Economic Analysis

در عوض، آلاسکا و میسی سیپی تولیدِ ناخالصِ ایالتی شان منفی بوده است.

 

مطالب مرتبط