مستند قمار ورزش های فانتزی
18 می 2020
مستند GMO OMG ( تراریخته! اوه خدای من! )
19 می 2020

مستند بالتیمور : آناتومی یک شهر آمریکایی

Baltimore Anatomy of An American City


تهیه شده توسط : شبکه الجزیره
محصول : سال 2012
ژانر : حکمرانی
زبان : انگلیسی (زیرنویس فارسی)

توضیحات:

اجرای سیاست های مبارزه با مواد مخدربمدت نزدیک به 30 سال ، چرخه خشونت و همچنین چرخه سرکوبی اقتصادی را در شهرهای ایالات متحده بویژه محله های فقیر و دارای اقلیت های نژادی، جاودانه کرده است. درحالیکه "جنگ بر سر مواد مخدر بین پلیس و قاچاقچیان" همچنان شعله ور است اما وفاق سیاسی نسبی درباره این که این جنگ در حال شکست خوردن است وجود دارد. مقامات کاخ سفید حتی سیاست های جایگزینی برای زندانی کردن اتخاذ کرده اند و بسمت یک استراتژی سلامت عمومی حرکت میکنند.

در شهر بالتیموربعنوان یکی از خطرناک ترین شهرهای ایالات متحده؛ پلیس "جنگ بر سر مواد" را به "جنگ بر سر اسلحه" تغییر داده است. ممکن است لفاظی ها و سخنرانی ها تغییر کرده و بیشتر شده باشند اما منتقدان میگویند که درعمل هیچ چیز تغییر پیدا نکرده است. اجرای شدید قانون باعث شده تا آمار زندانی کردن جوانان آفریقایی آمریکایی افزایش پیدا کند و تمام جوامع اجتماعی به عنوان مجرم شناخته شوند.

Fault Lines با افرادی که در خط مقدم این جنگ شکست خورده بر سر مواد قرار دارند ملاقات کرده تا از تاثیرات متقابل نژاد، فقر، زندانی شدن و اقتصاد در یک سال انتخاباتی آگاه شوند.

مستند بالتیمور : آناتومی یک شهر آمریکایی

Baltimore Anatomy of An American City


تهیه شده توسط : شبکه الجزیره
محصول : سال2012
ژانر : حکمرانی
زبان : انگلیسی (زیرنویس فارسی)

توضیحات:

توضیحات:

اجرای سیاست های مبارزه با مواد مخدربمدت نزدیک به 30 سال ، چرخه خشونت و همچنین چرخه سرکوبی اقتصادی را در شهرهای ایالات متحده بویژه محله های فقیر و دارای اقلیت های نژادی، جاودانه کرده است. درحالیکه "جنگ بر سر مواد مخدر بین پلیس و قاچاقچیان" همچنان شعله ور است اما وفاق سیاسی نسبی درباره این که این جنگ در حال شکست خوردن است وجود دارد. مقامات کاخ سفید حتی سیاست های جایگزینی برای زندانی کردن اتخاذ کرده اند و بسمت یک استراتژی سلامت عمومی حرکت میکنند.

در شهر بالتیموربعنوان یکی از خطرناک ترین شهرهای ایالات متحده؛ پلیس "جنگ بر سر مواد" را به "جنگ بر سر اسلحه" تغییر داده است. ممکن است لفاظی ها و سخنرانی ها تغییر کرده و بیشتر شده باشند اما منتقدان میگویند که درعمل هیچ چیز تغییر پیدا نکرده است. اجرای شدید قانون باعث شده تا آمار زندانی کردن جوانان آفریقایی آمریکایی افزایش پیدا کند و تمام جوامع اجتماعی به عنوان مجرم شناخته شوند.

Fault Lines با افرادی که در خط مقدم این جنگ شکست خورده بر سر مواد قرار دارند ملاقات کرده تا از تاثیرات متقابل نژاد، فقر، زندانی شدن و اقتصاد در یک سال انتخاباتی آگاه شوند.