حتی افراد بیمه‌شده نیز در آمریکا اغلب از عهده‌ی هزینه‌های درمانی برنمی‌آیند
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
همه چیز درباره گرین‌کارت در آمریکا
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
 
مسائل و فکت های آمریکا

سالانه 45 میلیون آمریکایی بخاطر هزینه خود را از درمان محروم می کنند


بر اساسِ تحلیلِ جدیدی که Prescription Justice  انجام داده، در سالِ 2016 در حدودِ 45 میلیون آمریکایی از تهیه ی نسخه‌های پزشکیِ خود به خاطرِ هزینه‌ی بالای دارو خودداری کرده اند. در یک نظرسنجیِ تازه، 18درصدِ بزرگسالان شخصاً چنین تجربه ای را ابراز کرده اند.

این اتفاق که نامِ آن را نرخِ امساک از دارو می گذاریم نه برابر بیش از بریتانیاست که در آن، دارو عمدتاً تحتِ پوششِ بیمه ی سلامتِ ملی است. این تحلیل که سازمانِ غیرانتفاعیِ Prescription Justice (که کارش پرداختن به بحرانِ قیمتِ بالای داروست) آن را انجام داده، مبتنی بر داده هایی است که از نظرسنجیِ بنیادِ Commonwealth در سالِ 2016 پیرامونِ سیاستگذاریهای درمانیِ جهانی استخراج گردیده است.

جودی دارت (Jodi Dart) مدیرِ سازمانِ Prescription Justice می گوید: «جایز نیست مردمِ آمریکا حتی یک روز هم منتظرِ پایین آمدنِ قیمتِ داروها بمانند. دهها میلیون آمریکایی به خاطرِ بالا بودنِ یمتِ دارو خود را از دوا و درمان محروم می کنند. ما از آقای ترامپ استدعا داریم روی وعده ی خود مبنی بر مقابله با مافیای داروسازی بماند و مرهمی باشد بر زخمِ میلیونها آمریکایی که صرفاً به خاطرِ اینکه نمی توانند از عهده ی خریدِ داروهای ضروری و موردِ نیازِ خود برآیند دارند زجر می کشند.»

این داده ها همچنین حکایت از پیوندی احتمالی میانِ شکل‌گیریِ قانونِ اوباماکر با کاهشِ درصدِ مردمی دارد که به خاطرِ بالا بودنِ هزینه ها در سالهای اخیر از تهیه ی نسخه ی خود منصرف شده اند. تا پیش از اجرایِ این قانون،‌ 21درصدِ آمریکایی ها اظهار کرده بودند که نسخه ی خود را به خاطرِ بالا بودنِ هزینه اش تهیه نمی کنند. این تعداد پس از اجرایی شدنِ اوباماکر در اواخرِ 2013 سه درصد کاهش یافت.

برآوردِ قبلی از شمارِ بزرگسالانِ آمریکایی که از تهیه ی نسخه ی خود به خاطرِ قیمتش خودداری کرده بودند 35 میلیون نفر بود که بر اساسِ نظرسنجیِ پیشینِ بنیادِ Commonwealth در سالِ 2014 صورت گرفته بود. در این برآورد صرفاً بزرگسالانِ 18 الی 64 سال در نظر گرفته شده بودند، نه همه ی بزرگسالانِ 18 سال به بالا، از جمله کسانی که سنشان بالای 64 سال است. در نظرسنجیِ اخیر این نقیصه برطرف شده است.

سازمانِ Prescription Justice طرحی را منتشر کرده است که به دولتِ ترامپ توصیه می کند برای وارد کردنِ داروهای ارزانِ سالم اقدامی عاجل و مؤثر انجام دهد، اقدامی که خودِ ترامپ هم در تبلیغاتِ انتخاباتی اش از آن حمایت کرده بود.

آنطور که در این طرح آمده، آمریکاییها می توانند عمده ی داروهای خود را به 10درصدِ قیمتی که در آمریکا دارند از داروخانه های آنلاینِ بین المللی خریداری کنند که موجودیِ خود را از داروسازی های مجازِ دیگر کشورها نظیرِ بریتانیا و کانادا تأمین می کنند.

داده های منتشره از سوی مرکزِ کنترل و پیشگیری از بیماری (CDC) نشان می دهد که در حالِ حاضر هم سالانه حدودِ چهار میلیون آمریکایی داروهای مصرفیِ خود را از خارج سفارش می دهند. بنا به اعلامِ بنیادِ the Kaiser Family ، نه میلیون آمریکایی گفته اند که از این طریق داروهای خود را تأمین می کنند. علیرغمِ محدودیتهای دولتِ فدرال، تا کنون هیچ مشکلی از مصرفِ این داروها گزارش نشده است.

در هر کشور چند درصد از جمعیت از خریدِ نسخه ی خود به خاطرِ قیمتِ بالای دارو صرفِ نظر کرده اند؟ (2016):

 

 
مسائل و فکت های آمریکا

سالانه 45 میلیون آمریکایی بخاطر هزینه خود را از درمان محروم می کنند


بر اساسِ تحلیلِ جدیدی که Prescription Justice  انجام داده، در سالِ 2016 در حدودِ 45 میلیون آمریکایی از تهیه ی نسخه‌های پزشکیِ خود به خاطرِ هزینه‌ی بالای دارو خودداری کرده اند. در یک نظرسنجیِ تازه، 18درصدِ بزرگسالان شخصاً چنین تجربه ای را ابراز کرده اند.

این اتفاق که نامِ آن را نرخِ امساک از دارو می گذاریم نه برابر بیش از بریتانیاست که در آن، دارو عمدتاً تحتِ پوششِ بیمه ی سلامتِ ملی است. این تحلیل که سازمانِ غیرانتفاعیِ Prescription Justice (که کارش پرداختن به بحرانِ قیمتِ بالای داروست) آن را انجام داده، مبتنی بر داده هایی است که از نظرسنجیِ بنیادِ Commonwealth در سالِ 2016 پیرامونِ سیاستگذاریهای درمانیِ جهانی استخراج گردیده است.

جودی دارت (Jodi Dart) مدیرِ سازمانِ Prescription Justice می گوید: «جایز نیست مردمِ آمریکا حتی یک روز هم منتظرِ پایین آمدنِ قیمتِ داروها بمانند. دهها میلیون آمریکایی به خاطرِ بالا بودنِ یمتِ دارو خود را از دوا و درمان محروم می کنند. ما از آقای ترامپ استدعا داریم روی وعده ی خود مبنی بر مقابله با مافیای داروسازی بماند و مرهمی باشد بر زخمِ میلیونها آمریکایی که صرفاً به خاطرِ اینکه نمی توانند از عهده ی خریدِ داروهای ضروری و موردِ نیازِ خود برآیند دارند زجر می کشند.»

این داده ها همچنین حکایت از پیوندی احتمالی میانِ شکل‌گیریِ قانونِ اوباماکر با کاهشِ درصدِ مردمی دارد که به خاطرِ بالا بودنِ هزینه ها در سالهای اخیر از تهیه ی نسخه ی خود منصرف شده اند. تا پیش از اجرایِ این قانون،‌ 21درصدِ آمریکایی ها اظهار کرده بودند که نسخه ی خود را به خاطرِ بالا بودنِ هزینه اش تهیه نمی کنند. این تعداد پس از اجرایی شدنِ اوباماکر در اواخرِ 2013 سه درصد کاهش یافت.

برآوردِ قبلی از شمارِ بزرگسالانِ آمریکایی که از تهیه ی نسخه ی خود به خاطرِ قیمتش خودداری کرده بودند 35 میلیون نفر بود که بر اساسِ نظرسنجیِ پیشینِ بنیادِ Commonwealth در سالِ 2014 صورت گرفته بود. در این برآورد صرفاً بزرگسالانِ 18 الی 64 سال در نظر گرفته شده بودند، نه همه ی بزرگسالانِ 18 سال به بالا، از جمله کسانی که سنشان بالای 64 سال است. در نظرسنجیِ اخیر این نقیصه برطرف شده است.

سازمانِ Prescription Justice طرحی را منتشر کرده است که به دولتِ ترامپ توصیه می کند برای وارد کردنِ داروهای ارزانِ سالم اقدامی عاجل و مؤثر انجام دهد، اقدامی که خودِ ترامپ هم در تبلیغاتِ انتخاباتی اش از آن حمایت کرده بود.

آنطور که در این طرح آمده، آمریکاییها می توانند عمده ی داروهای خود را به 10درصدِ قیمتی که در آمریکا دارند از داروخانه های آنلاینِ بین المللی خریداری کنند که موجودیِ خود را از داروسازی های مجازِ دیگر کشورها نظیرِ بریتانیا و کانادا تأمین می کنند.

داده های منتشره از سوی مرکزِ کنترل و پیشگیری از بیماری (CDC) نشان می دهد که در حالِ حاضر هم سالانه حدودِ چهار میلیون آمریکایی داروهای مصرفیِ خود را از خارج سفارش می دهند. بنا به اعلامِ بنیادِ the Kaiser Family ، نه میلیون آمریکایی گفته اند که از این طریق داروهای خود را تأمین می کنند. علیرغمِ محدودیتهای دولتِ فدرال، تا کنون هیچ مشکلی از مصرفِ این داروها گزارش نشده است.

در هر کشور چند درصد از جمعیت از خریدِ نسخه ی خود به خاطرِ قیمتِ بالای دارو صرفِ نظر کرده اند؟ (2016):

 

مطالب مرتبط