۷۰ فکت جالب درباره ی آمریکا
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
آمارهایی از صنعت و مصرف پرنوگرافی در آمریکا
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
 
مسائل و فکت های آمریکا

یک چهارم آمریکایی ها از پس خرید داروهایشان به سختی بر می آیند


kff

در حالی که دولتِ ترامپ و کنگره مشغولِ بررسیِ گزینه های مختلف برای حلِ مشکلِ بالا بودنِ قیمتِ داروها هستند، جدیدترین نظرسنجیِ KFF Health Tracking نشان می دهد که یک چهارمِ مردمی که به تجویزِ پزشک دارو مصرف می کنند (24درصد) و نیز سالمندانی که دارو مصرف می کنند (23درصد) می گویند به سختی از عهده ی خریدِ داروهایشان بر می آیند.

گروههایی که بیش از سایرین اظهار داشته اند تأمینِ هزینه ی دارو برایشان مشکل است عبارت اند از: کسانی که هزینه ی ماهانه ی داروهایشان 100 دلار به بالاست (58درصد)، کسانی که وضعیتِ سلامتیِ متوسط یا ضعیفی دارند (49درصد)، کسانی که درآمدِ سالانه‌شان زیرِ 40000 دلار است (35درصد)، و کسانی که ماهانه دستِ کم چهار قلم دارو مصرف می کنند (35درصد). سه دهمِ افرادِ 50 الی 64 ساله گفته اند تأمینِ مخارجِ داروها برایشان مشکل است. این گروهِ جمعیتی به طورِ میانگین داروهای تجویزیِ بیشتری نسبت به جوانترها مصرف می کنند اما آنقدر هم مسن نیستند که تحتِ پوششِ بیمه ی مدیکر و مزایای درمانیِ آن قرار گیرند.

علاوه بر این، حدودِ سه دهمِ (29درصدِ) کلِ بزرگسالان نیز اظهار کرده اند که به خاطرِ بالا بودنِ هزینه ها، طیِ یک سالِ اخیر داروهای خود را کاملاً منطبق با نسخه ی پزشک مصرف نکرده اند. از این میان، تقریباً یک پنجم گفته اند که اساساً به دنبالِ تهیه ی نسخه ی خود نرفته اند (19درصد) یا به جای آن، داروهای بدونِ نسخه مصرف کرده اند (18درصد)، و حدودِ یک دهم (12درصد) گفته اند نصفِ قرص را مصرف کرده اند یا سرِ خود دوزِ آن را کاهش داده اند. سه دهمِ کسانی که گفته اند از خریدِ داروهای خود صرفِ نظر کرده اند اظهار داشته اند که بیماریِ آنها در نتیجه ی این امر بدتر شده است (8درصدِ کلِ جامعه ی آماری).

در این نظرسنجی همچنین دیدگاهِ مردم نسبت به طرحهای کنگره و دولت برای کاهشِ قیمتِ دارو بررسی گردیده است و اکثرِ قاطعِ مردم از بیشترِ این پیشنهادات حمایت کرده اند. این گزینه ها عبارت اند از: ملزم کردنِ شرکتهای دارویی به درجِ قیمتها در تبلیغاتشان (88درصد)، تسهیلِ ورودِ داروهای ژنریک به بازار (88درصد)، مذاکره ی دولتِ فدرال با شرکتهای داروسازی جهتِ پایین آوردنِ قیمتِ دارو برای کسانی که تحتِ پوششِ مدیکر هستند (86درصد)، و امکانِ سفارشِ دارو از کانادا برای آمریکایی ها (80درصد). هر چهار گزینه با استقبالِ گسترده ی اکثریتِ جمهوریخواهان، دموکراتها و افرادِ مستقل مواجه شده اند.

دو تغییر در بیمه ی مدیکر هم پیشنهاد شد که با استقبالِ اکثریتِ هر دو حزب مواجه گردید: محدود کردنِ هزینه ی سالانه ای که افرادِ تحتِ پوششِ مدیکر برای خریدِ‌ دارو از جیبِ خود می پردازند (76درصد استقبال شد، از جمله 75درصد از جمهوریخواهان) و کاهشِ هزینه های پرداختی از سوی بیمه ی مدیکر مبتنی بر قیمتهای دیگر کشورها (65درصد استقبال، از جمله 54درصدِ جمهوریخواهان). پیشنهادهایی که برای محدود کردنِ دسترسیِ ذینفعانِ مدیکر به دارو مطرح شد، نظیرِ اعمالِ محدودیتِ بیشتر بر مصرفِ بعضی داروهای خاص (53درصد) یا از پوشش خارج کردنِ داروهای بیشتر (25درصد) با استقبالِ کمتری مواجه شد.

در بینِ سالمندان، یعنی تقریباً همه ی کسانی که تحتِ پوششِ مدیکر هستند، اکثراً از سه تغییرِ پیشنهادی در مدیکر استقبال کرده اند: مذاکره ی دولت بر سرِ قیمتها (82درصد)، تعیینِ محدودیت برای هزینه های خودپرداخت (68درصد)، و تعیینِ قیمتها مبتنی بر آنچه که مردم در دیگر کشورها هزینه می کنند (60درصد). استقبال از محدودسازیِ مصرفِ برخی داروها (45درصد) یا مستثنا کردنِ داروهای بیشتر (24درصد) کمتر بوده است.

استدلال درموردِ مذاکره ی دولت برسرِ قیمتِ داروهای مدیکر می تواند دیدگاهِ بسیاری از مردم را تغییر دهد

مذاکره ی دولت با شرکتهای داروسازی برای پایین آوردنِ هزینه های افرادِ‌ تحتِ مدیکر موافقان و مخالفانی دارد که در نظرسنجیِ اخیر به آن پرداخت شده است.

همانطور که در بالا اشاره شد، اکثریتِ قاطع (82درصد) از این ایده حمایت می کنند. وقتی به مخالفانِ این طرح توضیح داده شد که به وسیله ی آن می توان در هزینه هایی که سالمندان صرفِ دارو می کنند صرفه جویی کرد، این حمایت به 91 درصد افزایش پیدا کرد. وقتی مخالفانِ این طرح استدلالهای خود را در مخالفت با این سیاست در دو موردِ زیر برای موافقان تبیین کردند، درصدِ موافقان به یکباره سقوط کرد: اول اینکه این سیاست می تواند منجر به کاهشِ تحقیق و توسعه در زمینه ی داروهای جدید گردد (31درصد همچنان موافق و 66درصد مخالف)، دوم اینکه این طرح می تواند برخی از داروهای تجویزی را از پوششِ مدیکر خارج نماید (29درصد همچنان موافق، 67 درصد مخالف).

نگرشها درموردِ مدیکرِ همگانی بدونِ تغییر باقی مانده است

این نظرسنجی نشان می دهد که نگرشِ جامعه نسبت به طرحِ مدیکرِ همگانی، که چترِ پوششِ مدیکر را با تبدیلِ آن به یک بیمه ی عمومیِ ملی گسترش می دهد، در ماهِ اخیر ثابت مانده است. بر اساسِ این نظرسنجی، 57 درصدِ مردم از مدیکرِ همگانی حمایت کرده اند که به لحاظِ آماری نسبت به ماهِ ژانویه (56درصد) تغییری نکرده است.

 
مسائل و فکت های آمریکا

یک چهارم آمریکایی ها از پس خرید داروهایشان به سختی بر می آیند


kff

در حالی که دولتِ ترامپ و کنگره مشغولِ بررسیِ گزینه های مختلف برای حلِ مشکلِ بالا بودنِ قیمتِ داروها هستند، جدیدترین نظرسنجیِ KFF Health Tracking نشان می دهد که یک چهارمِ مردمی که به تجویزِ پزشک دارو مصرف می کنند (24درصد) و نیز سالمندانی که دارو مصرف می کنند (23درصد) می گویند به سختی از عهده ی خریدِ داروهایشان بر می آیند.

گروههایی که بیش از سایرین اظهار داشته اند تأمینِ هزینه ی دارو برایشان مشکل است عبارت اند از: کسانی که هزینه ی ماهانه ی داروهایشان 100 دلار به بالاست (58درصد)، کسانی که وضعیتِ سلامتیِ متوسط یا ضعیفی دارند (49درصد)، کسانی که درآمدِ سالانه‌شان زیرِ 40000 دلار است (35درصد)، و کسانی که ماهانه دستِ کم چهار قلم دارو مصرف می کنند (35درصد). سه دهمِ افرادِ 50 الی 64 ساله گفته اند تأمینِ مخارجِ داروها برایشان مشکل است. این گروهِ جمعیتی به طورِ میانگین داروهای تجویزیِ بیشتری نسبت به جوانترها مصرف می کنند اما آنقدر هم مسن نیستند که تحتِ پوششِ بیمه ی مدیکر و مزایای درمانیِ آن قرار گیرند.

علاوه بر این، حدودِ سه دهمِ (29درصدِ) کلِ بزرگسالان نیز اظهار کرده اند که به خاطرِ بالا بودنِ هزینه ها، طیِ یک سالِ اخیر داروهای خود را کاملاً منطبق با نسخه ی پزشک مصرف نکرده اند. از این میان، تقریباً یک پنجم گفته اند که اساساً به دنبالِ تهیه ی نسخه ی خود نرفته اند (19درصد) یا به جای آن، داروهای بدونِ نسخه مصرف کرده اند (18درصد)، و حدودِ یک دهم (12درصد) گفته اند نصفِ قرص را مصرف کرده اند یا سرِ خود دوزِ آن را کاهش داده اند. سه دهمِ کسانی که گفته اند از خریدِ داروهای خود صرفِ نظر کرده اند اظهار داشته اند که بیماریِ آنها در نتیجه ی این امر بدتر شده است (8درصدِ کلِ جامعه ی آماری).

در این نظرسنجی همچنین دیدگاهِ مردم نسبت به طرحهای کنگره و دولت برای کاهشِ قیمتِ دارو بررسی گردیده است و اکثرِ قاطعِ مردم از بیشترِ این پیشنهادات حمایت کرده اند. این گزینه ها عبارت اند از: ملزم کردنِ شرکتهای دارویی به درجِ قیمتها در تبلیغاتشان (88درصد)، تسهیلِ ورودِ داروهای ژنریک به بازار (88درصد)، مذاکره ی دولتِ فدرال با شرکتهای داروسازی جهتِ پایین آوردنِ قیمتِ دارو برای کسانی که تحتِ پوششِ مدیکر هستند (86درصد)، و امکانِ سفارشِ دارو از کانادا برای آمریکایی ها (80درصد). هر چهار گزینه با استقبالِ گسترده ی اکثریتِ جمهوریخواهان، دموکراتها و افرادِ مستقل مواجه شده اند.

دو تغییر در بیمه ی مدیکر هم پیشنهاد شد که با استقبالِ اکثریتِ هر دو حزب مواجه گردید: محدود کردنِ هزینه ی سالانه ای که افرادِ تحتِ پوششِ مدیکر برای خریدِ‌ دارو از جیبِ خود می پردازند (76درصد استقبال شد، از جمله 75درصد از جمهوریخواهان) و کاهشِ هزینه های پرداختی از سوی بیمه ی مدیکر مبتنی بر قیمتهای دیگر کشورها (65درصد استقبال، از جمله 54درصدِ جمهوریخواهان). پیشنهادهایی که برای محدود کردنِ دسترسیِ ذینفعانِ مدیکر به دارو مطرح شد، نظیرِ اعمالِ محدودیتِ بیشتر بر مصرفِ بعضی داروهای خاص (53درصد) یا از پوشش خارج کردنِ داروهای بیشتر (25درصد) با استقبالِ کمتری مواجه شد.

در بینِ سالمندان، یعنی تقریباً همه ی کسانی که تحتِ پوششِ مدیکر هستند، اکثراً از سه تغییرِ پیشنهادی در مدیکر استقبال کرده اند: مذاکره ی دولت بر سرِ قیمتها (82درصد)، تعیینِ محدودیت برای هزینه های خودپرداخت (68درصد)، و تعیینِ قیمتها مبتنی بر آنچه که مردم در دیگر کشورها هزینه می کنند (60درصد). استقبال از محدودسازیِ مصرفِ برخی داروها (45درصد) یا مستثنا کردنِ داروهای بیشتر (24درصد) کمتر بوده است.

استدلال درموردِ مذاکره ی دولت برسرِ قیمتِ داروهای مدیکر می تواند دیدگاهِ بسیاری از مردم را تغییر دهد

مذاکره ی دولت با شرکتهای داروسازی برای پایین آوردنِ هزینه های افرادِ‌ تحتِ مدیکر موافقان و مخالفانی دارد که در نظرسنجیِ اخیر به آن پرداخت شده است.

همانطور که در بالا اشاره شد، اکثریتِ قاطع (82درصد) از این ایده حمایت می کنند. وقتی به مخالفانِ این طرح توضیح داده شد که به وسیله ی آن می توان در هزینه هایی که سالمندان صرفِ دارو می کنند صرفه جویی کرد، این حمایت به 91 درصد افزایش پیدا کرد. وقتی مخالفانِ این طرح استدلالهای خود را در مخالفت با این سیاست در دو موردِ زیر برای موافقان تبیین کردند، درصدِ موافقان به یکباره سقوط کرد: اول اینکه این سیاست می تواند منجر به کاهشِ تحقیق و توسعه در زمینه ی داروهای جدید گردد (31درصد همچنان موافق و 66درصد مخالف)، دوم اینکه این طرح می تواند برخی از داروهای تجویزی را از پوششِ مدیکر خارج نماید (29درصد همچنان موافق، 67 درصد مخالف).

نگرشها درموردِ مدیکرِ همگانی بدونِ تغییر باقی مانده است

این نظرسنجی نشان می دهد که نگرشِ جامعه نسبت به طرحِ مدیکرِ همگانی، که چترِ پوششِ مدیکر را با تبدیلِ آن به یک بیمه ی عمومیِ ملی گسترش می دهد، در ماهِ اخیر ثابت مانده است. بر اساسِ این نظرسنجی، 57 درصدِ مردم از مدیکرِ همگانی حمایت کرده اند که به لحاظِ آماری نسبت به ماهِ ژانویه (56درصد) تغییری نکرده است.

مطالب مرتبط