معمار کلیدی حمله نظامی آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، اکنون معمار کلیدی جنگ و ترور ترامپ علیه ایران شده است
۵ بهمن ۱۳۹۸
نظرسنجی؛ دیدگاه مردم آمریکا درباره ایران چیست؟
۵ بهمن ۱۳۹۸
 
آمریکا 360

آمادگی برای ورود به فرودگاه ها و مرزهای آمریکا

اطلاعاتی حقوقی که ایرانیان قبل از سفر و ورود به آمریکا باید بدانند

 
آمریکا 360

آمادگی برای ورود به فرودگاه ها و مرزهای آمریکا

اطلاعاتی حقوقی که ایرانیان قبل از سفر و ورود به آمریکا باید بدانند


 
با توجه به صدور فرمان اجرایی اخیر مبنی بر «محدودیت سفر مسلمانان» و افزایش مسائل مربوط به نقض تحریم ھای ایالات متحده علیه ایران بسیاری از ایرانیھا نگران حقوق خود برای ورود به ایالات متحده و مواجهه با ماٴمورین فدرال و پلیس مرزی (اداره گمرک و مرزبانی ایالات متحده آمریکا) میباشند. این مقاله بعضی از راھنمایی ھای کلی را ارائه میدھد.

ورود به ایالات متحده

شما برای ورود به ایالات متحده باید دارای یکی از سه حقوق قانونی ذیل باشید:

۱. شھروند آمریکا
۲. دارنده ی «گرین کارت» (که مقیم دائمی و قانونی یا LPRنیز نامیده میشود)
۳. دارنده ی ویزا


شھروندان ایالات متحده حق مطلق برای ورود به این کشور را دارند. در صورتیکه شما ھویت و شھروندی خود را ثابت کنید - معمولا نشان دادن گذرنامه ی معتبر آمریکایی کافیست- دولت موظف است تا به شما اجازه ی ورود بدھد.

دارندگان گرین کارت (دارندگان اقامت دائم) نیز از حقوقی تام برای ورود به آمریکا برخوردارند و اگر سفر کوتاه (کمتر از شش ماه) و منزه (معمولاً به معنای نداشتن مشکلات کیفری میباشد) ، آنگاه اداره گمرک و مرزبانی ایالات متحده آمریکا نمیتواند مانع ورود آنھا شود. در غیر این صورت ممکن است منجر به اخراج از امریکا (دیپورت) شوید.
تذکر مھم: ماموران اداره گمرک و مرزبانی حق ندارند مجوز مھاجرت قانونی شما را لغو کنند؛ تنھا یک قاضی امور مھاجرت اختیار انجام چنین کاری را دارد. دارنده ی گرین کارت که مجاز به اقامت دائم شمرده میشود، حق دارد تا در مقابل یک قاضی امور مھاجرت حضور یابد و آن قاضی تصمیم میگیرد که آیا گرین کارت او لغو گردد یا خیر. ھیچ برگه ای را که از مضمون آن اطلاع ندارید امضاء نکنید.
به دلیل ازدحام دادگاه ھا، اغلب این امکان وجود ندارند که شما بلافاصله قاضی را ببینید؛ بسته به وضعیت پروندهٴ شما، ممکن است در طی این فرآیند در بازداشتگاه بمانید یا آزاد باشید. به ھمین دلیل، اکیداً توصیه میکنیم که پیش از سفر با یک وکیل مھاجرت مشاوره نمایید.
دارندگان ویزا که با گذرنامه معتبر به آمریکا وارد میشوند بار دیگر در مورد رسیدگی قرار میگیرند. افسر اداره گمرک و مرزبانی مجاز است تا شما را در فرودگاه یا مرز زمینی مورد سوال قرار دھد. اگر متوجه شوند که شما خواستار ورود به آمریکا به دلیلی غیر از آنچه در ویزا ثبت شده است ھستید، یا در روند اخذ ویزا خطایی مرتکب شده اید، اجازه دارند تا از ورود شما به ایالات متحده جلوگیری کنند.

اگر ماموران شما را در فرودگاه بازداشت کردند و گفتند که اجازه ی ورود به آمریکا را ندارید، چنانچه از بازگشت به کشور خود ھراس دارید، میتوانید آنرا با افسر گمرک و مرزبانی در میان بگذارید. در این صورت، فرآیند «مصاحبه جھت باورپذیری مورد ھراس» کلید خواھد خورد که در آن یک افسر گمرک و مرزبانی به طور قانونی بررسی خواھد کرد که آیا ھراس شما از بازگشت به کشورتان مشروع میباشد یا خیر. با ادعای ھراس، روند پناهجویی شما آغاز میشود و ماموران گمرک و مرزبانی نمیتوانند بلافاصله شما را به کشورتان بازگردانند. با این حال، ممکن است تا چند ماه در بازداشت بمانید تا اینکه بتوانید در مقابل یک قاضی امور مھاجرت حضور یابید. در غیر اینصورت، ممکن است اداره گمرک و مرزبانی پس از انجام تشریفات اداری در فرودگاه، شما را تا مراحل بعدی رسیدگی به پرونده ی پناهجویی، آزاد بگذارد.
تذکر در مورد منع ورود مسلمانان:شھروندان ایالات متحده، شھروندان دو تابعیتی و دارندگان گرین کارت، و ھر ایرانی ای که با ویزای معتبر و یا ھرگونه مجوز سفری مانند (advance parole document) وارد آمریکا میشود مشمول فرمانھای اجرایی منع ورود مسلمانان نمیشوند. ممنوعیت سفر شامل آن دسته از ایرانی ھایی میشود که به تازگی بدنبال دریافت ویزا ھستند.

تشریفات گمرکی

اداره گمرک و مرزبانی، دارای اختیارات وسیعی در مرزھا و فرودگاه ھا است. از جمله اینکه جویای سئوالاتی باشند تا آنھا را قادر به اخذ تصمیم گیری برای ورود شھروندان غیرامریکایی به داخل خاک امریکا سازد. افسران گمرک و مرزبانی میتوانند در ھنگام ورود یا خروج شما از آمریکا، در کنار سئوالات رایجی مانند دلیل و ھدف شما از سفر، درباره ی وضعیت مھاجرتی تان نیز سئوال نمایند.

شھروندان آمریکا به غیر از ارائه پاسپورت معتبر و پاسخ به سئوالات اساسی گمرک، مجبور به پاسخگویی سئوالاتی خارج از حوزه ی وضعیت مھاجرتیشان نمیباشند. اگر خارج از این حوزه از شما سئوالاتی شد، میتوانید از پاسخ به آنھا خودداری کنید؛ ھرچند ممکن است در صورت امتناع از پاسخ، با تاٴخیر در ورود مواجه شوید.

• بلی: ماٴمور میتواند از شما سوالاتی بپرسد تا از ھویتتان مطمئن شود.
• بلی: ماٴمور میتواند در مورد کشورھایی که در طول سفرتان از آنھا دیدار کردید، سوال کند.
• بلی: ماٴمور میتواند از شما بپرسد که چرا به یک کشور مشخص سفر کرده اید.
• بلی: ماٴمور میتواند از شما بپرسد که چقدر پول با خود میبرید/بازمیگردانید.
• نه: ماٴمور نمیتواند از شما دربارهٴ دین و مذھبتان، عقاید سیاسیتان، یا موضوعاتی از این دست که نامربوط تلقی میشوند، سئوال نماید. اگر چنین اتفاقی افتاد، مودبانه بخواھید تا با مافوق او صحبت کنید و سعی کنید که تا جای ممکن نام آن ماٴمور و سوالاتی که پرسیده است را به خاطر بسپارید..


دارندگان گرین کارت از حمایت ھای قانونی بسیاری بھره مند ھستند اما نه به اندازه ی شھروندان ایالات متحده. اداره گمرک و مرزبانی میتواند جویای وضعیت مھاجرتی و پرسش ھای رایجی در باره اینکه آیا سفرتان مختصر و منزه بوده یا نه، باشد . با این حال، نیازی نیست که دارندگان گرین کارت به سئوالات فراگیر و ناخوشایند پاسخ دھند.

دارندگان ویزا، به ویژه ویزاھای غیر مھاجرتی، کمترین میزان حمایت قانونی را دارا میباشند. اداره گمرک و مرزبانی میتواند موضوعات متعددی را سئوال نماید تا ھویت شما را تاٴیید کند و تشخیص دھد که آیا شما با دلیلی موجه وارد آمریکا میشوید یا خیر؛ ھمچنین میتواند بررسی و تاٴیید کند که شما با ورود به کشور قانونشکنی نمیکنید و جویای سئوالاتی از این دست گردد. متاٴسفانه اگر دارندگان ویزا به این سئوالات پاسخ ندھند ممکن است از ورود آنھا به آمریکا ممانعت شود. پیش از آنکه برای پرواز اقدام کنید مطمئن شوید که فرمھای تقاضای ویزای خود را مرور کرده اید و اطلاعاتی که به افسر میدھید با اطلاعات فرم تقاضای شما ھمخوانی دارد.

برای کلیه مسافران، فارغ از شرایط مھاجرتی تان، اگر دریافتید که یک افسر سئوالاتی خارج از محدوده سفرھای متداول را جویا میباشد (از جمله باورھای سیاسی، مذھبی یا پرسشھایی درباره ی جامعه و خانواده)، میتوانید درخواست کنید تا با مافوق او گفتگو نمایید. شما میتوانید اسم و شماره ی پلاک (روی سینه) افسر گمرک و بازرسی را جویا شوید تا شکایتی نزد اداره حقوق و آزادی ھای مدنی وابسته به وزارت امنیت کشور ایالات متحده آمریکا، تنظیم کنید
تذکر درمورد تحریمھا:اگر به ایران میروید تا به اموری مانند موارد مالی، زمین، ملک یا ارث خود رسیدگی کنید، بھتر است پیش از خروج از ایالات متحده، با یک وکیل وارد به امور تحریمھای ایران گفتگو کنید. ھمچنین، اگر افسران گمرک و مرزبانی از شما سوالی درمورد حسابھای بانکی، دارایی و یا املاکتان پرسیدند، آگاه باشید که جوابھای شما میتوانند مدرکی باشند بر نقض تحریمھا.

اگر مورد بازرسی قرار گرفتید

در فرودگاه، دو مرحله برای بازرسی وجود دارد: (۱) اولیه و (۲) ثانویه.

ھمه از مرحله ی اولیه بازرسی عبور میکنند که در آنجا شما نزد افسر مھاجرت میروید و گذرنامه یا مدارک مھاجرتی خود را نشان میدھید. اگر اداره ی مھاجرت و مرزبانی، برای سئوالات بیشتر، شما را به جای دیگری فراخواند (که معمولاً اتاقی مجزا با حضور ماٴمور دیگری است) آنگاه شما در بازرسی ثانویه قرار دارید.
اداره گمرک و مرزبانی به وکلا اجازه حضور در بازرسی ثانویه را نمیدھد. با این وجود، شما باید نام و شماره ی تماس وکیل خود را به ھمراه داشته باشید و اگر معتقدید که حقوق شما نقض میشود یا وادار می شوید تا به سوالاتی جواب دھید که ممکن است شما را در مظان اتھام قرار دھند، خواستار تماس با وکیل تان شوید. درخواست وکیل، نمیتواند علیه شما به کار گرفته شود.

وسائل الکترونیکی

اداره گمرک و مرزبانی اختیار توقف، بازداشت و بازرسی ھر فرد یا موردی را در مرز و تا عمق ۱۰۰مایلی از مرز، دارا میباشد. با این حال، قانون اساسی ایالات متحده، بازرسی ھا و پرسش ھایی را که تنھا به خاطر ملیت، نژاد، قومیت، عقاید سیاسی یا جنسیت، اعمال شود، ممنوع کرده است. اگر شما به خاطر ملیت، نژاد، قومیت، عقاید سیاسی یا جنسیت خود متوقف شدید و مورد بازرسی قرار گرفتید، می توانید مودبانه امتناع کنید و اظھار دارید که راضی بھ بازرسی نیستید.

بسیار مھم است که ھیچگاه در برابر بازرسی مقاومت فیزیکی نکنید. شما میتوانید گفتگو با مسئول مافوق را درخواست نمایید و نام و شماره ی پلاک (روی سینه) ماٴمور گمرک و مرزبانی را یادداشت کنید.

اخیراً اداره گمرک و مرزبانی مکرراً شروع به بازرسی وسائل الکترونیک مانند لپتاپ ھا، تلفن ھا و امثال آن را نموده است.
در حال حاضر قوانین درباره ی حقوق مربوط به بازرسی لپتاپ ھا و تلفن ھای ھمراه در مرزھا شفاف نیستند. با این حال، اداره گمرک و مرزبانی اغلب از مسافران میخواھد تا قفل وسائل الکترونیک خود را جھت بازرسی بگشایند؛ حتی اگر دلیل خاصی برای آن وجود نداشته باشد که شما کار خلافی انجام داده باشید.

شھروندان ایالات متحده را نمیتوان به خاطر خودداری از اجازه ی دسترسی به ابزارھایشان، یا ممانعت از ارائه ی کلمه عبور (رمز) یا تحویل ابزارھای الکترونیک برای بازرسی، از ورود به این کشور منع کرد.
دارندگان گرین کارت را نیز نمیتوان به دلیل مشابه از ورود بھ کشور منع کرد، مگر آن که سفر آنھا مختصر و منزه نباشد. در حالیکه، دارندگان ویزا، بویژه دارندگان ویزاھای غیر مھاجرتی نیز میتوانند از دسترسی ماموران به وسایل الکترونیکی شان خودداری نمایند، اما اینکار میتواند ورود آنھا را پیچیده نموده و منجر به ممانعت از ورود شان به ایالات متحده گردد.

یک افسر اداره گمرک و مرزبانی، فارغ از شرایط مھاجرتی شما، میتواند ابزار الکترونیکی تان را توقیف کند. در چنین شرایطی، نام و شماره ی پلاک (روی سینه) افسر گمرک و مرزبانی را یادداشت و رسید اموال مصادره شده را درخواست نمایید.

کمک ھای حقوقی

اگر شما و یا عضوی از خانواده ی شما در فرودگاه بازداشت شده و به بازداشتگاه مھاجرتی و یا جنایی انتقال داده شدید، بدانید که پرونده ی شما احتمالا موردی مربوط به امور مھاجرت و یا تحریم ھای آمریکا دارد. در ھر صورت، لطفا مشاوره ی حقوقی داشته باشید. ھمچنین اگر مدارک مربوط به سفرتان (مانند گذرنامه و یا ویزا) از شما پس گرفته شد مشاوره ی حقوقی داشته باشید.

نکته ھای مسافرتی

• صادق باشید. بسیار مھم است که سکوت اختیار کنید یا حقیقت را بگویید. دروغ گفتن به یک افسر فدرال میتواند یک جرم فدرال باشد. حتی یک دروغ غیر عمدی میتواند به یک اتھام کیفری فدرال بیانجامد. برای مثال، اگر از شما درباره ی تاریخ ھای سفرتان پرسیده شود و به طور اتفاقی تاریخی را غلط اعلام کنید، میتواند دروغ به یک افسر فدرال محسوب شود.

• ھیچ برگه ای را که مضمونش را نمیفھمید، امضاء نکنید. اگر اداره گمرک و مرزبانی از شما خواست تا برگه ھایی را امضاء کنید، بسیار مھم است که تمامی اطلاعات مندرج در آن را فھمیده باشید و مطمئن شوید چیزی را امضاء نمیکنید که باعث از دست دادن حقوق یا وضعیت مھاجرتیتان باشد.

• اگر نمیتوانید کاملاً راحت به زبان انگلیسی ارتباط برقرار کنید، درخواست مترجم کنید. اگر مترجم در دسترس نبود، افسر را متوجه کنید که نمیتوانید پرسشھا را به انگلیسی پاسخ دھید؛ زیرا معنای آنھا را به خوبی درک نمیکنید.

• پیش از سفر، از اطلاعات موجود در وسائل الکترونیکی خود نسخه ی پشتیبان (بک آپ) تھیه کنید.

• در سفر از دستگاه ھای موقتی استفاده کنید. اگر مجبور به ھمراھی تلفن یا لپتاپ اصلی خود میباشید: (۱) از کلیه حسابھای کاربری خود در شبکه ھای اجتماعی و ایمیل خارج شوید. (۲) مطمئن شوید اطلاعاتی در تلفن شما وجود ندارد که نمیخواھید یک ماٴمور آنھا را ببیند (مانند عکس، وبسایت ھایی که از آنھا مکرراً بازدید کرده اید، شماره ھای تماس) (۳) مطمئن شوید که وسیله ی خود را پیش از آنکه نزد ماٴمور بروید، کاملاً خاموش کرده اید (به بستن آن یا گذاشتن در حالت خواب، اکتفا نکنید.)

• اطمینان یابید که در وسایل الکترونیکی خود از کلمات عبور (رمز) قوی استفاده کرده اید(به جای اثر انگشت) و رمزگذاری کل ابزارتان را نیز مورد ملاحظه قرار دھید.

منبع : کانون وکلای ایرانی آمریکا
 

مطالب مرتبط