ماجرای روز شکرگزاری در آمریکا چیست ؟
5 دسامبر 2019
واقعیت تاریخی ناگفته ؛ ماجرای روز شکرگزاری در آمریکا چیست ؟
5 دسامبر 2019

بومرنگِ آمریکایی

The American Boomerang: How the World's Greatest 'Turnaround' Nation Will Do It Again

نویسنده:نیک آدامز (Nick Adams )

پیشگفتار از: آلن وست (Allen West )

تاریخ انتشار: 2014

موضوع: قدرت و سیاسی اجتماعی آمریکا

بررسی اجمالی:

آیا آمریکا هنوز هم همان ابرقدرتِ محبوب و تحسین برانگیزِ جهانی است؟ آیا این ملتِ بزرگ خود را مهیای قرنی افتخارآفرین کرده است؟ یا برعکس، در سراشیبیِ سقوط قرار گرفته است؟ نیک آدامز، فیلسوف و نویسنده ی این کتاب، در بومرنگِ آمریکا، که احتمالاً یکی از مهمترین آثارِ زمانه ی ما باشد، آمریکا را از چشمانِ یک استرالیاییِ دلسوز می نگرد.

در این نگاهِ نو، آدامز طبعِ بومرنگین و کشسانیِ آمریکاییان را نشان می دهد و با مثبت نگری در عینِ واقع بینی، بر خود-استثنا-انگاریِ آمریکایی ها صحه می گذارد و تداومِ تفوقِ این ملت در سده ی پیشِ رو را قطعی می داند و با مرورِ آمریکا از بدوِ تأسیس تا زمانِ حال، به خواننده ی آمریکایی قوتِ قلب می دهد.

وی با تبیینِ این نکته که ارزشهای آمریکا محافظه کارانه است، توصیه می کند که این کشور اگر می خواهد همچنان بی بدیل باشد باید به «راستِ میانه» پایبند بماند. علیرغمِ کسانی که همیشه آیه ی یأس می خوانند، از نظرِ یک غیرِ آمریکایی همچون نیک آدامز، عظمتِ فعلیِ‌ آمریکا جز به عظمتِ بیشتر نخواهد انجامید.

بومرنگِ آمریکایی

The American Boomerang: How the World's Greatest 'Turnaround' Nation Will Do It Again

نویسنده:نیک آدامز (Nick Adams )

پیشگفتار از: آلن وست (Allen West )

تاریخ انتشار: 2014

موضوع: قدرت و سیاسی اجتماعی آمریکا

بررسی اجمالی:

آیا آمریکا هنوز هم همان ابرقدرتِ محبوب و تحسین برانگیزِ جهانی است؟ آیا این ملتِ بزرگ خود را مهیای قرنی افتخارآفرین کرده است؟ یا برعکس، در سراشیبیِ سقوط قرار گرفته است؟ نیک آدامز، فیلسوف و نویسنده ی این کتاب، در بومرنگِ آمریکا، که احتمالاً یکی از مهمترین آثارِ زمانه ی ما باشد، آمریکا را از چشمانِ یک استرالیاییِ دلسوز می نگرد.

در این نگاهِ نو، آدامز طبعِ بومرنگین و کشسانیِ آمریکاییان را نشان می دهد و با مثبت نگری در عینِ واقع بینی، بر خود-استثنا-انگاریِ آمریکایی ها صحه می گذارد و تداومِ تفوقِ این ملت در سده ی پیشِ رو را قطعی می داند و با مرورِ آمریکا از بدوِ تأسیس تا زمانِ حال، به خواننده ی آمریکایی قوتِ قلب می دهد.

وی با تبیینِ این نکته که ارزشهای آمریکا محافظه کارانه است، توصیه می کند که این کشور اگر می خواهد همچنان بی بدیل باشد باید به «راستِ میانه» پایبند بماند. علیرغمِ کسانی که همیشه آیه ی یأس می خوانند، از نظرِ یک غیرِ آمریکایی همچون نیک آدامز، عظمتِ فعلیِ‌ آمریکا جز به عظمتِ بیشتر نخواهد انجامید.

کتب مرتبط :