اپل میلیون ها شغل در آمریکا ایجاد کرده است
17 آگوست 2019
بروز اختلاف در دولت ترامپ بعد از سرنگونی پهپاد آمریکا توسط ایران
19 آگوست 2019

ظهورِ ميلنيال ها: نسلِ بزرگِ بعدي

Millennials Rising: The Next Great Generation

نویسنده:نيل هاو ،‌ ويليام استراوس (Neil Howe)(William Strauss)

تاریخ انتشار: 2000

موضوع: نسل های آمریکا

بررسی اجمالی:

نيل هاو و ويليام استراوس با تکیه بر مفاهيمي كه پيش‌تر در دو كتابِ نسل‌ها (Generations ) و نسلِ سيزدهم (13th Gen) بسط داده اند اينك به سراغِ نسلِ‌Y يا همان ميلنيال ها رفته اند (اين نسل شاملِ همه ي متولدينِ‌ 1977 تا 2000 مي شود). برخلافِ تصويرِ نسبتاً نگران كننده و منفعلانه اي كه از نسلِ X يا همان نسلِ سيزدهم ارائه داده اند، و نيز بخلافِ‌ كليشه هاي ناخوشايندي كه درباره ي بچه هاي امروزي به وفور مي شنويم، نسلِ موردِ بحث در اين كتاب بسيار اميدوار كننده به نظر می رسد. طبقِ گفته ي هاو و استراوس، اين نسل مي رود كه به بزرگترين نسلِ بعدي تبديل شود،‌ نسلي كه ايمان به توانايي هاي خود، كارِ گروهي، و مثبت انديشي از خصوصياتِ او خواهد بود.

اينان با جمعيتِ كثير و تاثيرگذارِ خود فاصله ي خويش با گرايشاتِ نسلِ قبلي (GenX) را بيشتر مي كنند و رفتارشان نيز درست عكسِ جوانانِ نسلِ بيبي بومر است. چرا؟ چون ملتِ آمريكا به آنها بيش از هر نسلِ ديگري توجه نشان داده است.

نويسندگان با استفاده از الگويي منحصر به فرد، كه هر چهار نسلِ آمريكا را در يك چرخه ي تاريخي قرار مي دهد، نه تنها نسلِ ميلنيال ها را همانطوري كه هستند توصيف كرده اند بلكه تاثيرگذاريِ آنها بر آينده را نيز پيش بيني نموده اند كه در زير نمونه اي از آن را مي خوانيد:

موسيقيِ پاپ گوش‌نوازتر و براي خوانندگي مناسبتر مي شود؛ در سريالهاي طنز جنبه ي ملودرام و نيز جنبه ي آموزشي بيشتر مي گردد؛ نزاكت، تواضع و آدابِ‌ منسوخِ برخورد با جنسِ مخالف دوباره مورد تاكيد قرار مي گيرد؛ و راهِ حلي براي مشكلِ مزمنِ سوءِ مصرفِ‌ موادِ مخدر يافت خواهد شد. «آنها عليهِ فرهنگِ موجود به پا مي خيزند و آن را محو مي كنند، با جلبِ‌ اعتماد، سوءِ ظنِ موجود به سياست را مي زدايند، با تاكيد بر كارِ گروهي با تك‌روي مقابله مي كنند، با خوش‌بيني هاي خود به مبارزه با بدبيني هاي بزرگسالان مي روند، و با تفريح و فعاليت عليهِ رخوتِ اجتماعي قيام مي كنند.» به آينده دقيقتر كه نگاه كنيم، مي بينيم كه اين نسلِ قهرمان با بحرانهاي بزرگي مواجه خواهد بود. حال چنين چيزي براي جماعتي كه هيچگاه طعمِ جنگ و قحطي را نچشيده اند فرصت است يا مصيبت؟ بخشِ عمده اي از كتابِ ظهورِ ميلنيال ها تكرارِ مكررات در قالبي نو مي باشد، و توصيفات و پيشگويي هاي آن بسيار كلي است. اما سخت است دربرابرِ‌ اين چشم اندازِ اميدوارانه اي كه پيشِ روي فرزندان و آينده ي اين ملت گشوده است مقاومت كرد.

ظهورِ ميلنيال ها: نسلِ بزرگِ بعدي

Millennials Rising: The Next Great Generation

نویسنده:نيل هاو ،‌ ويليام استراوس (Neil Howe)(William Strauss)

تاریخ انتشار: 2000

موضوع: نسل های آمریکا

بررسی اجمالی:

نيل هاو و ويليام استراوس با تيكه بر مفاهيمي كه پيش‌تر در دو كتابِ نسل‌ها (Generations ) و نسلِ سيزدهم (13th Gen) بسط داده اند اينك به سراغِ نسلِ‌Y يا همان ميلنيال ها رفته اند (اين نسل شاملِ همه ي متولدينِ‌ 1977 تا 2000 مي شود). برخلافِ تصويرِ نسبتاً نگران كننده و منفعلانه اي كه از نسلِ X يا همان نسلِ سيزدهم ارائه داده اند، و نيز بخلافِ‌ كليشه هاي ناخوشايندي كه درباره ي بچه هاي امروزي به وفور مي شنويم، نسلِ موردِ بحث در اين كتاب بسيار اميدوار كننده به نظر می رسد. طبقِ گفته ي هاو و استراوس، اين نسل مي رود كه به بزرگترين نسلِ بعدي تبديل شود،‌ نسلي كه ايمان به توانايي هاي خود، كارِ گروهي، و مثبت انديشي از خصوصياتِ او خواهد بود.

اينان با جمعيتِ كثير و تاثيرگذارِ خود فاصله ي خويش با گرايشاتِ نسلِ قبلي (GenX) را بيشتر مي كنند و رفتارشان نيز درست عكسِ جوانانِ نسلِ بيبي بومر است. چرا؟ چون ملتِ آمريكا به آنها بيش از هر نسلِ ديگري توجه نشان داده است.

نويسندگان با استفاده از الگويي منحصر به فرد، كه هر چهار نسلِ آمريكا را در يك چرخه ي تاريخي قرار مي دهد، نه تنها نسلِ ميلنيال ها را همانطوري كه هستند توصيف كرده اند بلكه تاثيرگذاريِ آنها بر آينده را نيز پيش بيني نموده اند كه در زير نمونه اي از آن را مي خوانيد:

موسيقيِ پاپ گوش‌نوازتر و براي خوانندگي مناسبتر مي شود؛ در سريالهاي طنز جنبه ي ملودرام و نيز جنبه ي آموزشي بيشتر مي گردد؛ نزاكت، تواضع و آدابِ‌ منسوخِ برخورد با جنسِ مخالف دوباره مورد تاكيد قرار مي گيرد؛ و راهِ حلي براي مشكلِ مزمنِ سوءِ مصرفِ‌ موادِ مخدر يافت خواهد شد. «آنها عليهِ فرهنگِ موجود به پا مي خيزند و آن را محو مي كنند، با جلبِ‌ اعتماد، سوءِ ظنِ موجود به سياست را مي زدايند، با تاكيد بر كارِ گروهي با تك‌روي مقابله مي كنند، با خوش‌بيني هاي خود به مبارزه با بدبيني هاي بزرگسالان مي روند، و با تفريح و فعاليت عليهِ رخوتِ اجتماعي قيام مي كنند.» به آينده دقيقتر كه نگاه كنيم، مي بينيم كه اين نسلِ قهرمان با بحرانهاي بزرگي مواجه خواهد بود. حال چنين چيزي براي جماعتي كه هيچگاه طعمِ جنگ و قحطي را نچشيده اند فرصت است يا مصيبت؟ بخشِ عمده اي از كتابِ ظهورِ ميلنيال ها تكرارِ مكررات در قالبي نو مي باشد، و توصيفات و پيشگويي هاي آن بسيار كلي است. اما سخت است دربرابرِ‌ اين چشم اندازِ اميدوارانه اي كه پيشِ روي فرزندان و آينده ي اين ملت گشوده است مقاومت كرد.

کتب مرتبط :