حمله سایبری آمریکا به سامانه های موشکی ایران
۲ تیر ۱۳۹۸
تولیدِ ناخالصِ داخلیِ بالا و آمارِ اشتغال بیانگرِ تمامِ واقعیتِ اقتصادِ آمریکا نیست
۲ تیر ۱۳۹۸
 
 

 

30 آمارِ تکان‌دهنده از خشونتهای خانوادگی که شیوعِ آن را در آمریکا گوشزد می‌کند

 

 

نویسنده:آلانا واجایناس
منبع: هاف پست
شمارِ سربازانِ آمریکایی که در سالهای 2001 تا 2012 در افغانستان و عراق کشته شدند 6488 تن بوده است. شمارِ زنانِ آمریکایی که در همین برهه به دستِ شوهر یا شریکِ عاطفیِ فعلی یا سابقِ خود به قتل رسیده اند 11766 تن بوده است که تقریباً دو برابرِ تلفاتِ جنگ است.

زنان بیش از مردان قربانیِ خشونتِ شریکِ‌ عاطفیِ خود می شوند، به طوری که 85 درصدِ قربانیانِ خشونتهای خانوادگی زنان و 15 درصدِ آنها مردان هستند. تعدادِ زنانی که گرفتارِ خشونتهای خانوادگی هستند بسیار زیاد است، خواه خشونت از نوعِ جسمی باشد یا عاطفی، یا به صورتِ سوءاستفاده های مالی، و یا ترکیبی از همه ی اینها.

پیرامونِ ما پر است از اخباری که درباره ی خشونتهای خانوادگی می شنویم، از ورزشکارانی که همسرِ خود را در خانه یا محیطهای عمومی به بادِ کتک گرفته اند، تا سلبریتی هایی که به دوست دخترِ خود در ملأِ عام تجاوز کرده اند. این معضل معضلی نیست که به آسانی و یک‌شبه حل شدنی باشد.

متأسفانه با پایان یافتنِ ماهِ اکتبر که «ماهِ آگاهی بخشی درباره ی خشونتهای خانوادگی» (Domestic Violence Awareness Month) نام دارد، مبحثِ بدرفتاری با شرکای عاطفی (اعم از همسر یا هم‌خانه یا معشوقه) و تبعاتِ ناگوارِ آن هم به حاشیه رانده می شود. برای نشان دادنِ عمقِ فاجعه، که هر دو جنسیت را در آمریکا تهدید می کند (زنان را بیشتر)، 30 آمارِ مربوط به خشونتهای خانوادگی را در اینجا فهرست کرده ایم.

خشونتِ خانوادگی اتفاقی نادر نیست، بلکه مشکلی است که آهسته‌آهسته در عمقِ فرهنگِ ما [آمریکایی ها] ریشه گسترانده است، و این آمارها گواهِ آن است.

 
 
 

 

30 آمارِ تکان‌دهنده از خشونتهای خانوادگی که شیوعِ آن را در آمریکا گوشزد می‌کند

 

 

نویسنده:آلانا واجایناس
منبع: هاف پست
شمارِ سربازانِ آمریکایی که در سالهای 2001 تا 2012 در افغانستان و عراق کشته شدند 6488 تن بوده است. شمارِ زنانِ آمریکایی که در همین برهه به دستِ شوهر یا شریکِ عاطفیِ فعلی یا سابقِ خود به قتل رسیده اند 11766 تن بوده است که تقریباً دو برابرِ تلفاتِ جنگ است.

زنان بیش از مردان قربانیِ خشونتِ شریکِ‌ عاطفیِ خود می شوند، به طوری که 85 درصدِ قربانیانِ خشونتهای خانوادگی زنان و 15 درصدِ آنها مردان هستند. تعدادِ زنانی که گرفتارِ خشونتهای خانوادگی هستند بسیار زیاد است، خواه خشونت از نوعِ جسمی باشد یا عاطفی، یا به صورتِ سوءاستفاده های مالی، و یا ترکیبی از همه ی اینها.

پیرامونِ ما پر است از اخباری که درباره ی خشونتهای خانوادگی می شنویم، از ورزشکارانی که همسرِ خود را در خانه یا محیطهای عمومی به بادِ کتک گرفته اند، تا سلبریتی هایی که به دوست دخترِ خود در ملأِ عام تجاوز کرده اند. این معضل معضلی نیست که به آسانی و یک‌شبه حل شدنی باشد.

متأسفانه با پایان یافتنِ ماهِ اکتبر که «ماهِ آگاهی بخشی درباره ی خشونتهای خانوادگی» (Domestic Violence Awareness Month) نام دارد، مبحثِ بدرفتاری با شرکای عاطفی (اعم از همسر یا هم‌خانه یا معشوقه) و تبعاتِ ناگوارِ آن هم به حاشیه رانده می شود. برای نشان دادنِ عمقِ فاجعه، که هر دو جنسیت را در آمریکا تهدید می کند (زنان را بیشتر)، 30 آمارِ مربوط به خشونتهای خانوادگی را در اینجا فهرست کرده ایم.

خشونتِ خانوادگی اتفاقی نادر نیست، بلکه مشکلی است که آهسته‌آهسته در عمقِ فرهنگِ ما [آمریکایی ها] ریشه گسترانده است، و این آمارها گواهِ آن است.

 
 

 

 
3 تعدادِ زنانی است که روزانه در آمریکا به دستِ شریکِ فعلی یا سابقِ زندگی‌شان به قتل می رسند .
 
 

 

 
38,028,000تعدادِ زنانی است که در طولِ زندگی‌شان از شریکِ عاطفیِ خود خشونتِ فیزیکی دیده اند.
 

 
 
 

 

 
4,774,000تعدادِ زنانی است که سالانه در آمریکا از شریکِ عاطفیِ خود خشونتِ فیزیکی می بینند.
 
 

 

 
1,509تعدادِ زنانی است که در سالِ 2011 به دستِ مردی آشنا به قتل رسیده اند. از این 1509 زن، 226 نفرشان به دستِ شرکای عاطفیِ خود کشته شده اند که 264 موردش در حینِ مشاجره بوده است.
 

 
 
 

 

 
18,000تعدادِ زنانی است که از سالِ 2003 در دعوا مرافعاتِ خانوادگی به دستِ مردانِ خود کشته شده اند.
 
 

 

 
1 در 4نسبتِ زنانی است که در طولِ زندگیِ خود قربانیِ خشونتهای شدیدِ شرکای عاطفیِ خود می شوند.
 
 

 

 
1 در 7نسبتِ مردانی است که در طولِ زندگیِ خود قربانیِ خشونتهای شدیدِ شرکای عاطفیِ‌ خود می شوند.
 

 
 
 

 

 
8,000,000تعدادِ روزهایی است که زنان به علتِ خشونتی که شریکِ عاطفیِ سابق یا فعلیِ آنها علیهِ آنها مرتکب شده، در طولِ سال از سرِ کارِ خود غیبت می کنند. این مدت غیبت برابر است با بیش از 32000 شغلِ تمام‌وقت.
 
 

 

 
40-45درصدِ زنانی است که در روابطِ عاطفی یا زناشوییِ خود موردِ بدرفتاریِ فیزیکی یا تجاوز و یا تعرض قرار می گیرند.
 

 
 
 

 

 
18,500,000تعدادِ مواردی است که در طولِ سال به خاطرِ خشونت از ناحیه ی شریکِ عاطفیِ خود به مراکزِ روان‌درمانی مراجعه می کنند.
 
 

 

 
$948میانگینِ هزینه ای است که صرفِ مراقبتهای فوری برای زنانی می شود که قربانیِ خشونتِ شریکِ زندگیِ خود شده اند.
 

 
 
 

 

 
2 در 5 نسبتِ مردانِ همجنس‌خواه یا دو‌جنس‌خواهی است که در زندگیِ خود از سوی شریکِ عاطفی‌شان خشونت را تجربه می کنند.
 
 

 

 
50درصدِ زنانِ همجنس‌خواهی است که در زندگیِ خود خشونتِ خانوادگی را (اعم از اینکه از سوی شریکِ عاطفی‌شان باشد یا خیر) تجربه می کنند.
 
 

 

 
81درصدِ زنانی است که مردِ سابق یا فعلیِ آنها به آنها دزدکی نزدیک شده و با آنها بدرفتاریِ فیزیکی کرده است.
 

 
 
 

 

 
70درصدِ زنانی است که در سراسرِ دنیا به دستِ شرکای عاطفیِ خود موردِ بدرفتاریِ جسمی یا جنسی یا هردو قرار می گیرند.
 
 

 

 
98درصدِ سوءِ استفاده های مالی ئی است که در کلیه ی خشونتهای خانوادگی اتفاق می افتد. مهمترین دلیلی که باعث می شود افرادی که قربانیِ خشونتهای خانوادگی شده اند در آن رابطه ی خشونت‌آمیز باقی بمانند یا دوباره به آن بازگردند این است که شریکِ بدرفتارِ آنها پولهای آنان را در اختیار می گیرد و آنها هیچ منبعِ درآمدی ندارند تا بخواهند قطعِ رابطه کنند.
 

 
 
 

 

 
$5,800,000,000برآوردِ هزینه هایی است که خشونتهای صورت‌گرفته علیهِ زنان در آمریکا به بار آورده اند، آن هم فقط از سوی شرکای عاطفی، آن هم فقط در سالِ 1995.
 
 

 

 
21تعدادِ دگرباشانی است که در سالِ 2013 به دستِ شرکای عاطفی شان به قتل رسیده اند. پنجاه درصدِ این افراد رنگین‌پوست بوده اند. این بالاترین میزانِ قتلِ خانوادگی‌ئی است که در جامعه ی دگرباشان در طولِ تاریخ به ثبت رسیده است.
 
 

 

 
2.6xاین یعنی یک شخصِ رنگین‌پوستِ تراجنسیتی 2.6 برابر بیشتر از یک شخصِ غیرِدگرباش در معرضِ خشونتِ شریکِ عاطفیِ خود قرار دارد.
 

 
 
 

 

 
70xاین یعنی احتمالِ به قتل رسیدنِ زنان چند هفته پس از ترکِ شریکِ بدرفتار 70 برابر بیشتر از هر زمانِ دیگری در حینِ رابطه است.
 
 

 

 
10,000,000تعدادِ کودکانی است که سالانه در معرضِ خشونتهای خانوادگی قرار می گیرند.
 
 

 

 
25درصدِ حملاتِ فیزیکی ئی است که طبقِ گزارشهای واصله به پلیس هر سال به زنان می شود.
 

مطالب مرتبط