طولانی ترین تحقیقات قضایی از قوه مجریه آمریکا
۲۹ تیر ۱۳۹۸
آمریکا، دومین کشورجهان از لحاظ نابرابری دارمدی
۲۹ تیر ۱۳۹۸

کدام ایالت آمریکا به چین وابسته‌تر است؟


مسائل و فکت های آمریکا
با بالا گرفتنِ روز به روزِ جنگِ تجاریِ آمریکا و چین، نگاهی انداخته ایم به میزانِ وابستگیِ شغلیِ ایالاتِ‌ مختلفِ آمریکا به چین و هزینه ای که این جنگ تا کنون بر اقتصادِ آمریکا تحمیل کرده است.

مطالب مرتبط

کدام ایالت آمریکا به چین وابسته‌تر است؟

مسائل و فکت های آمریکا
با بالا گرفتنِ روز به روزِ جنگِ تجاریِ آمریکا و چین، نگاهی انداخته ایم به میزانِ وابستگیِ شغلیِ ایالاتِ‌ مختلفِ آمریکا به چین و هزینه ای که این جنگ تا کنون بر اقتصادِ آمریکا تحمیل کرده است.

مطالب مرتبط