بلومبرگ: سیاست تحریم آمریکا علیه ایران به آخر خط رسیده است
24 ژوئن 2019
ترامپ در مورد ایران، هم آتش افروز است، هم آتش نشان
25 ژوئن 2019
 
مسائل و فکت های آمریکا

مهمترین مسائل و نگرانی های مردم آمریکا چیست؟

براساس نتایج افکارسنجی موسسه ی گالوپ

از زمانِ رئیس جمهوریِ فرانکلین روزولت، مؤسسه ی نظرسنجیِ گالوپ پیوسته از آمریکایی ها این سؤالِ تشریحی را پرسیده است که: «به نظرِ شما مهمترین مشکلی که امروز کشور با آن مواجه است چیست؟»

مثلِ هر کشورِ دیگری، آمریکا هم مشکلاتِ خودش را دارد. یک مملکت مجموعه ی عظیم و به شدت پیچیده ای است که در هر برهه از زمان، با تهدیداتی چه در داخل و چه در خارج مواجه است . موسسه افکارسنجی گالوپ برای یافتن اینکه مهمترین مسایل درون ذهن مردم آمریکا چیست هر ساله این سوال را از مردم آمریکا می پرسد که فوری‌فوتی‌ترین مسأله ی آمریکا چیست ؟

موسسه افکارسنجی گالوپ هر ساله این سوال را  از مردم آمریکا می پرسد که فوری‌فوتی‌ترین مسأله ی آمریکا چیست ؟

نتایج این  نظرسنجیِ جدیدِ گالوپ تا حدی به ما می گوید که بزرگترین نگرانیهای ما دقیقاً کدامها هستند. گالوپ برای این منظور از بیش از 1000 آمریکایی نظرسنجی می کند .در ادامه نتایج این نظرسنجی را در طول سال های 2001 تا 2018 مشاهده می کنید

 

چکیده نتایج افکارسنجی در طول سال های 2001 تا 2108


 

2018 (دولت ترامپ)

محورهای گزارش:

 • مسأله ی خدماتِ درمانی به عنوانِ مهمترین مشکل در کنارِ جرم، اسلحه و کسریِ بودجه مطرح است.
 • از سالِ 2001 معمولاً مهمترین نگرانی یا مسائلِ اقتصادی بوده یا خدماتِ درمانی.
 • نگرانی درباره ی اشتغال و اقتصاد همچنان رو به کاهش است.

پنجاه و پنج درصد از مردمِ آمریکا «به شدت» نگرانِ در دسترس نبودن و گران بودنِ خدماتِ بهداشت و درمان هستند که این مسأله در میانِ حدوداً 14 مشکلِ دیگری که گالوپ از آنها نظرسنجی کرده در صدر بوده است. اندکی بیش از نصفِ مردم نیز بابتِ جرم و خشونت، هزینه های دولتِ فدرال و کسریِ بودجه و قابلِ دسترس بودنِ سلاح نگران بوده اند. اشتغال و قیمتِ انرژی نیز در آخرِ این فهرست جای داشته اند.


امسال پنجمین سالِ متوالی و سیزدهمین سال در مجموع است  که خدماتِ درمانی نگرانیِ نخستِ مردمِ آمریکا بوده است. اقتصاد هشت بار در این لیست در صدر بوده، یعنی از سالِ 2008 تا 2016 به صورتِ متوالی (این سؤال در سالِ 2009 پرسیده نشد). جرم (در سالهای 2001 و 2016)، تروریسم (در 2015)، و کسریِ بودجه (در 2014) تنها مسائلی هستند که به جز خدماتِ درمانی و اقتصاد تا کنون جایگاهِ اول را از آنِ خود کرده اند.


غالباً مسأله ای که آمریکاییها کمترین نگرانی را در موردِ آن داشته اند برخوردهای نژادی بوده است. اما در سالهای اخیر این روند تغییر کرده است و پس از چند برخوردِ خبرسازِ مرگ‌آفرینِ پلیس با جوانانِ ذکورِ سیاهپوست، نگرانی ها در موردِ آن بالا گرفته است.


گرانیِ‌ انرژی و بیکاری مشکلاتی بوده است که مردمِ آمریکا کمترین نگرانی را در دو سالِ گذشته درموردِ آنها داشته اند، که بر می گردد به قیمتِ پایینِ بنزین و نرخِ پایینِ بیکاری. در 2001 نیز بیکاری جایگاهِ آخر را داشته است. مهاجرت و تغییراتِ اقلیمی نیز هریک تا کنون جایگاهِ آخر را تجربه کرده اند.


اکثرِ مردمِ آمریکا همواره نگرانِ خدماتِ درمانی بوده اند

از سالِ 2001 به این سو، هرگاه گالوپ درباره ی خدماتِ درمانی سؤال کرده، اکثرِ آمریکایی ها درخصوصِ آن نگرانیِ بسیار زیادی داشته اند. از بینِ مشکلاتِ 11 گانه ای که گالوپ به طورِ مستمر از آنها نظرسنجی کرده، این تنها مشکلی است که در این سطح از نگران‌کنندگی باقی مانده است. دموکراتها معمولاً بیش از جمهوریخواهان درباره ی این مشکل نگرانی دارند: 72درصد به 39 درصد در سالِ جاری. این در حالی است که در سالهای 2014 تا 2016، پس از آنکه مفادِ عمده ی قانونِ‌ اوباماکر اجرایی شد، احزابِ سیاسی تقریباً به طورِ برابر درباره ی آن نگرانی داشتند.
www.usfacts.ir


از بینِ سه مسأله ی دیگری که نگرانی های 50درصدی و بالاتر را برانگیخته اند، هزینه های فدرال و کسریِ بودجه به دفعاتِ بیشتری جزءِ نگرانی های اوایلِ فهرست بوده است. این آیتم که برای اولین بار در 2011 در موردِ آن سؤال شد، در پنج تا از شش نظرسنجی بالای پنجاه درصد نگرانی را موجب شده است.
نگرانیِ آمریکاییان درموردِ جرم و خشونت دو بارِ دیگر هم به بالای 50درصد رسیده است، یک بار در 2001 و یک بار در 2016؛ سالهایی که بالاترین جایگاه را هم در مجموع کسب کرده بود.
نظر به اهمیتی که دسترس‌پذیر بودنِ اسلحه به خصوص پس از تیراندازی‌ئی در اواسطِ فوریه در یکی از مدارسِ پارک‌لندِ فلوریدا پیدا کرده بود، امسال برای اولین بار گالوپ درباره ی این موضوع سؤال کرد.

نگرانی درباره ی اقتصاد و بیکاری به کمترین حدِ خود رسیده است


میزانِ نگرانی درباره ی اکثرِ مسائل با آنچه در یک سالِ پیش بوده یکسان است، به جز اقتصاد و بیکاری. نگرانیِ‌آمریکایی ها از این دو مسأله از اوجِ خود پس از رکودِ بزرگ، پیوسته رو به کاهش بوده است. نگرانی در موردِ اقتصاد از بالاترین میزان یعنی 71درصد در 2011 و 2012 به میزانِ 37درصد تنزل پیدا کرده که حدودِ یک سومِ این تنزل در یک سالِ گذشته اتفاق افتاده است.


در نتیجه، درصدِ نگرانی درموردِ این دو مسأله ی اقتصادی در پایین ترین سطحی است که گالوپ از 2001 تا کنون اندازه گرفته است.

www.usfacts.ir

نتیجه
خدماتِ درمانی نگرانیِ متداولی در بینِ آمریکایی هاست و درصدِ کسانی که درموردِ آن بسیار زیاد نگران بوده اند اکثرِ مسائلِ دیگر را در دو دهه ی گذشته تحت الشعاع قرار داده است. تصویبِ اوباماکر اندکی از این نگرانی ها کاست. اما با اقداماتی که دونالد ترامپ و کنگره ی جمهوریخواه برای لغوِ این قانون برداشته اند، نگرانیِ آمریکاییان در باره ی وضعیتِ‌ سلامت و خدماتِ درمانی احتمالاً دوباره اوج بگیرد.
کنگره بعید است امسال که انتخابات را پیشِ رو دارد، غیر از لوایحِ موردِ نیاز برای ابقای خود و دولت، قانونِ عمده ی دیگری را به تصویب برساند. در نتیجه، خدماتِ‌درمانی و سایرِ مسائلی که آمریکایی ها نگرانِ آن هستند (نظیرِ هزینه های فدرال و کسریِ‌ بودجه، جرم، و قابلِ دسترس بودنِ اسلحه) چنان که پیداست جزءِ اصلی‌ترین دغدغه ها باقی خواهند ماند. نگرانیِ ویژه ی دموکراتها درباره ی خدماتِ درمانی می تواند راهی را برای پرداختن به این مشکل در میانِ این حزب باز کند، چرا که این حزب به دنبالِ غلبه بر کنگره در پاییزِ امسال است.
 
 
 

2017 (آغاز دولت ترامپ)

 
محورهای گزارش:

 • در سالِ 2017 به طورِ میانگین 20درصدِ آمریکاییان دولت را مشکلِ اصلی دانسته اند
 • دولت در پنج سالِ اخیر مشکلِ شماره یک یا شماره دوی آمریکا بوده است
 • نظراتِ مردمی درباره ی هریک از جنبه های اقتصادی در سالِ 2017 مجموعاً منفی بوده است.

در سالِ 2017، مردمِ آمریکا نارضایتی از دولت را مهمترین مشکلِ کشورِ آمریکا دانسته اند. این سومین بار طیِ چهارسالِ گذشته است که دولت در صدرِ مشکلاتِ کشور قرار می گیرد. دومین مشکلی که در این سال مردم بیش از همه به آن اشاره کرده اند خدماتِ درمانی بوده است و مسائل نژادی، مهاجرت، نیاز به وحدتِ ملی، و اقتصاد پس از آن قرار داشته اند.

20درصدی که در این سال دولت را مهمترین مشکل دانسته اند اندکی بالاتر از 13الی18 درصدی است که همین نظر را در هریک از سه سالِ پیش داشته اند، اما با سالِ 2013 برابری می کند. دولت در سالِ 2014 و 2015 نیز در صدرِ مشکلات قرار داشته است و در سالهای 2013 و 2016 دومین مشکل پس از اقتصاد بوده است.

نخستین باری که نارضایتی از دولت خود را در صدرِ مشکلاتِ مردم جای داد 1954 بود که 19درصدِ مردم آن را بزرگترین مشکلِ کشور دانسته بودند. یاد کردن از دولت به عنوانِ بزرگترین مشکل در دوره های دیگری نیز طیِ چند دهه ی اخیر سابقه داشته است، از جمله:

 • در 1973 و 1974 در بحبوحه ی رسواییِ واترگیت
 • در 1996 پس از آنکه در اوایلِ این سال و اواخرِ سالِ 1995 دولت تعطیل شد
 • در زمانِ تعطیلیِ دولت در 2013 (که بر اساسِ یکی از نظرسنجیهای ما که در اکتبرِ همان سال انجام شد، به بالاترین میزانِ خود طیِ همه ی دوره ها یعنی به 33درصد رسید).

مقوله ی «دولت» مفهومی کلی است که نارضایتی از آن می تواند به خاطرِ رئیس جمهور (ترامپ)، کنگره، دعواهای حزبی و یا به طورِ کل از نحوه ی عملکردِ سیستمِ حکومتی باشد.

20درصد آمریکایی‌ئی که امسال دولت را بزرگترین مشکل ذکر کرده اند نسبت به شمارِ بسیار بالاتری که از سالِ 2001 روی مسائلِ دیگری به عنوانِ بزرگترین مشکل توافق داشته اند رقمِ پایینی است.

 • از سالِ 2008 تا 2012، اقتصاد به وضوح مشکلِ غالب که در 2009 میانگینِ آن به 40درصد رسیده است.
 • جنگِ عراق نیز از 2004 تا 2007 مشکلِ شماره یک بوده، با میانگینِ 33درصد در 2007.
 • در اوایلِ دهه ی 2000، بزرگترین مشکل اقتصاد (22% در 2003) و تروریسم (24% در 2002) بوده است.

هرچند در 2017 دولت در رأسِ مشکلات بوده، اما از دیگر مشکلات نیز نباید غافل بود

امسال پس از آنی که مجلسِ نمایندگان در ماهِ می برای لغوِ اوباماکر تلاش کرد و سنا نیز در جولای و آگوست کوششی مشابه انجام داد، یادکرد از خدماتِ درمانی و نظامِ سلامت به عنوانِ بزرگترین مشکلِ کشور افزایش یافت. پس از قتلِ یک رهگذر در تجمعِ تظاهرکنندگانی که در ماهِ آگوست در اعتراض به حذفِ تندیسِ رابرت.ئی.لی در شارلوتزویلِ ویرجینیا گردِ هم آمده بودند، تا سه ماه ذکرِ مسائل نژادی به عنوانِ بزرگترین مشکل غلبه پیدا کرد. مهاجرت نیز در ماههای نخستِ امسال یعنی زمانی که ترامپ به ریاست جمهوری رسید و بر برنامه های خود برای اصلاحات در امرِ مهاجرت تأکید کرد در صدرِ این فهرست بود.

دیگر مشکلاتی که به طورِ میانگین از سوی دستِ کم 4درصدِ آمریکاییها از آنها نام برده شده بود عبارتند از بیکاری/اشتغال، تروریسم، فروپاشی و انحطاطِ اخلاقی، و مسأله ی کره ی شمالی.
لیست را از از میان 8 گزینه اول مرور می کنیم، هرچند نخستین مورد، با توجه به آنچه در سالهای اخیر اتفاق افتاده، شاید چندان هم غافلگیرتان نکند.

8. تروریسم و کره ی شمالی

 • 4درصدِ پاسخ‌دهندگان از تروریسم و خصومت با کره ی شمالی به عنوانِ بزرگترین مشکلِ کشور یاد کرده اند.

اشتباه نکنید، هم تروریسم و هم خصومت با کره ی شمالی مشکلاتی بسیار جدی هستند. آنقدر جدی که پای مرگ و زندگی را به میان می آورند. اما برای بسیاری از آمریکایی ها، مشکلاتی ناملموس هستند، چرا که هرروز با آنها دست‌وپنجه نرم نمی کنیم. به همین علت، تعدادِ نسبتاً اندکی از مردم آنها را بزرگترین مشکلِ خود دانسته اند.

7. بیکاری

 • بیکاری همچنان موجباتِ نگرانی است، هرچند اقتصاد به نقطه ی «اشتغالِ کامل» دست یافته است.

6درصدِ پاسخ‌دهندگان به نظرسنجیِ گالوپ می گویند بیکاری و اشتغال بزرگترین دغدغه ی آنها، یا بزرگترین مشکلی است که آمریکا در اواخرِ 2017 با آن مواجه بوده است. با اینکه مشکلِ بیکاری از قدیم بوده، اما بهتر است گامی به عقب برداریم و پیشینه ی آن را هم بررسی کنیم. در حالِ حاضر، ما در نقطه ی اشتغالِ کامل یا نزدیک به آن هستیم، به این معنا که هر آن کس که به دنبالِ کار است، کاری دارد. نرخِ بیکاری در نوامبرِ این سال 4.1درصد بوده است، که می توانید آن را با نرخِ ماهِ اکتبرِ 2009 که 10درصد بوده مقایسه کنید. کارها زیاد شده اند، اما از قرارِ معلوم بخشی از جمعیتِ آمریکا هنوز از بیکاری واهمه دارند.

6. اقتصاد

 • ·        «اقتصاد به طورِ کلی» دغدغه ی شماره یکِ 7درصدِ پاسخ‌دهندگان بوده است

با اینکه در صحبت از اقتصاد، کار و اشتغال بی‌تردید عاملِ مهمی محسوب می شود، اما نظرسنجیِ مذکور این دو را در دو مقوله ی جداگانه آورده است. در اینجا «اقتصاد به طورِ کلی» بزرگترین دغدغه ی 7درصدِ شرکت‌کنندگانِ نظرسنجیِ گالوپ بوده است که با یک درصد، از مشکلِ کار و اشتغال پیش افتاده است. هرچند اقتصاد نیز همانندِ اشتغال حال و روزِ خوبی دارد و بازارِ بورس رکورد زده است، اما هنوز کسانی هستند که احساس می کنند اقتصاد بزرگترین دغدغه و مشکل است.

5. اتحادِ ملی


 • ·        7درصد از پاسخ‌دهندگان گفته  اند که «وحدتِ ملی» مهمترین مشکلِ مملکت است.

اگر بتوان با نگاهی به چند سالِ گذشته ی آمریکا سخنی بر زبان آورد، آن این است که تفرقه بینِ ما بیشتر شده است. تکنولوژی دنیا را کوچک کرده است، اما در عینِ حال منجر به ایجادِ «اتاقهای پژواک» و گروههای انزواطلبی می شود که بافتِ جامعه را می فرسایند. در کوتاه مدت امیدِ زیادی به وحدت نیست، خصوصاً با لفاظی های تفرقه‌انگیزی که جنابِ ترامپ علیهِ هرکسی که جانبِ او نیست بر زبان رانده است.

4. مهاجرت

 • موضوعِ داغِ دیگری که از نظرِ 7درصد از افرادِ نظرسنجی شده اصلی‌ترین مشکلِ کشور است عبارت است از مهاجرت

تا پیش از این اگر مهاجرت جزءِ دغدغه های اصلی نبود، حالا هست. بخشِ زیادی از آن را مدیونِ ترامپ هستیم که مهاجرت، به ویژه مهاجرتِ غیرقانونی از مرزهای جنوبیِ ما، یکی از اصلی‌ترین مسائلی بود که در انتخابات روی آن مانور می داد. نتیجه اش شد وعده ی کشیدنِ دیواری که پولش را ما نخواهیم داد، شغلهایی که از دستِ اجنبی های غیرقانونی در امان خواهند بود، و جلوگیری از ورودِ قاچاقیِ تروریستها به کشور. هرچند مهاجرتِ غیرقانونی برای خود مشکلی است، اما در تأثیراتِ سوءِ آن برای کشور غلو شده است.

3. نژادپرستی

 • نژادپرستی موضوعِ داغِ دیگری است که 8درصدِ آمریکایی ها از آن به عنوانِ بزرگترین مشکلِ آمریکا یاد کرده اند

برای مدتی چنین احساس می شد که نژادپرستی (لا اقل تا حدودی) در آمریکا فروکش کرده است. اما سالهای 2016 و 2017 به ما نشان داد که این احساس توهمی بیش نبوده است. نامِ شهرهایی همچون فرگوسن، بالتیمور، شارلوتزویل اکنون بارِ معناییِ متفاوتی به خود گرفته است. هنوز در آمریکا مشکلِ نژادپرستی وجود دارد و آنطور که این نظرسنجی می گوید، مشکلِ بزرگی هم هست.

2. خدماتِ درمانی

 • نظامِ خدمات درمانیِ کشورِ ما یک خانه تا اولین مشکل فاصله دارد. البته فعلاً سرِپاست، اما مشکلاتش به قوتِ خود باقی است.

مهمترین مشکلِ خدماتِ درمانیِ آمریکا گران بودنِ آن است. یکی این و یکی اینکه ساختارِ آن به گونه ای است که بعضی ها کلاً از خیرِ آن می گذرند. قانونِ اوباماکر یا همان Affordable Care Act گرچه برخی از مشکلاتی که پیش از 2010 وجود داشت را حل کرد اما مشکلاتِ دیگری ایجاد نمود. جمهوریخواهان تلاش کردند تا نسخه ی ساده‌تری از این طرح را جایگزینِ آن کنند. در مجموع، 10درصدِ کسانی که در این نظرسنجی شرکت کرده اند می گویند سیستمِ خدماتِ درمانی بزرگترین مشکلِ مملکت است.

1. حکومت و کشورداریِ ضعیف

 • یک پنجمِ (20درصدِ) کسانی که در این نظرسنجی شرکت کرده اند می گویند حکومت و مدیریتِ ضعیفِ کشوری بزرگترین مشکلِ فعلیِ آمریکاست.

نباید از شماره یک بودنِ این مورد تعجب کرد. اما باید بدانید که «دولت» و «مدیریتِ ضعیف» سالهای سال است که در صدرِ این فهرست یا نزدیک به صدر است. و بحثِ این دولت یا آن دولت، ترامپ یا اوباما هم نیست. برپایه ی نظرسنجیِ گالوپ: «حکومت مقوله ای نسبتاً کلی است که می تواند به دونالد ترامپ، کنگره، تعارضاتِ حزبی و از آن بالاتر، هر آنچه از نظرِ مردم مصداقی از عملکردِ نامطلوبِ نظام و حکومتِ آمریکا به شمار می آید، اشاره داشته باشد.»

 
 

ژانویه 2013 (دولت دوم اوباما)

باراک اوباما در حالی واردِ دورِ دومِ ریاست‌جمهوریِ‌ خود شد که کشمکشی سخت با کنگره بر سرِ بودجه را پشتِ سر گذاشته بود و ضرب‌الاجلی مالی (سقفِ بدهی های فدرال) را پیشِ رو داشت. آقای اوباما دائماً از جمهوریخواهان به خاطرِ استفاده ی آنها از محدودیتِ بدهی ها به عنوانِ اهرمی برای کاهشِ بودجه انتقاد می کرد.

اوباما، یک نشستِ خبری، 14 ژانویه ی 2013 :

«من مشتاقِ سازش و یافتنِ راهی موردِ توافق برای کاهشِ کسریِ بودجه هستم، اما این مستلزمِ آن است که بارِ دیگر با کنگره مناقشه کنیم و جامعه ی آمریکا تابِ آن را ندارد..»

 
 

فوریه 2009 (دولت اول اوباما)

آقای اوباما در اوجِ رکودِ اقتصادی پا به نخستین دورِ ریاست‌جمهوری اش گذاشت. او در نخستین سخنرانیِ اصلیِ خود در برابرِ کنگره، به حمایت از جدیدترین بسته ی تشویقیِ دولت برخاست و از ضرورتِ مداخله ی بیشترِ دولت در سیستمِ مالی سخن گفت.

باراک اوباما، نخستین سخنرانیِ کنگره، 24 فوریه ی 2009 :

«هرچند اقدام کردن هزینه دارد، اما به شما اطمینان می دهم که اقدام نکردن هزینه ی به مراتب بیشتری دارد، زیرا می تواند باعث شود که اقتصاد نه تنها چند ماه و چند سال، بلکه احتمالاً تا یک دهه هلک و هلک حرکت کند.»

 
 

ژانویه 2005 (دولت دوم بوش)

جرج دبلیو بوش دو سال پس از شروعِ جنگِ عراق دومین دورِ ریاست جمهوریِ خویش را آغاز کرد. هرچند او در نطقِ آغازینِ خود اسمی از این کشور نبرد، اما شدیداً بر اهمیتِ‌ تأمینِ امنیتِ آمریکا از طریقِ گسترشِ آزادی و دموکراسی متمرکز شده بود.

جرج دبلیو بوش، نطقِ آغازینِ دورِ دوم، 20 ژانویه 2005 :

«کشورِ ما خود را ملزم به تعهداتی کرده که اجرای آنها دشوار است و ترکِ آنها ننگین. با این حال، چون ما به این سنتِ سترگِ آزادی‌بخش‌مان عمل کرده ایم، دهها میلیون نفر به آزادی دست یافته اند.»

 
 

ژانویه 2001 (دولت اول بوش)

همانندِ آغاز به کارِ ترامپ، آغازِ ریاست جمهوریِ جورج بوش هم به دور از هرگونه جنگِ بزرگ یا بحرانِ اقتصادی بود، و آمریکایی ها در آن برهه مشکلاتِ متعددی را حائزِ اهمیت می دانستند، که در صدرِ آنها انحطاطِ مذهبی و اخلاقیِ جامعه بود که در زمانِ ریاست‌جمهوریِ پر از رسواییِ بیل کلینتون روز به روز بیشتر موجبِ نگرانی می شد.


مطالب مرتبط


مسائل و فکت های آمریکا

مهمترین مسائل و نگرانی های مردم آمریکا چیست؟

براساس نتایج افکارسنجی موسسه ی گالوپ

از زمانِ رئیس جمهوریِ فرانکلین روزولت، مؤسسه ی نظرسنجیِ گالوپ پیوسته از آمریکایی ها این سؤالِ تشریحی را پرسیده است که: «به نظرِ شما مهمترین مشکلی که امروز کشور با آن مواجه است چیست؟»

مثلِ هر کشورِ دیگری، آمریکا هم مشکلاتِ خودش را دارد. یک مملکت مجموعه ی عظیم و به شدت پیچیده ای است که در هر برهه از زمان، با تهدیداتی چه در داخل و چه در خارج مواجه است . موسسه افکارسنجی گالوپ برای یافتن اینکه مهمترین مسایل درون ذهن مردم آمریکا چیست هر ساله این سوال را از مردم آمریکا می پرسد که فوری‌فوتی‌ترین مسأله ی آمریکا چیست ؟

موسسه افکارسنجی گالوپ هر ساله این سوال را  از مردم آمریکا می پرسد که فوری‌فوتی‌ترین مسأله ی آمریکا چیست ؟

نتایج این  نظرسنجیِ جدیدِ گالوپ تا حدی به ما می گوید که بزرگترین نگرانیهای ما دقیقاً کدامها هستند. گالوپ برای این منظور از بیش از 1000 آمریکایی نظرسنجی می کند .در ادامه نتایج این نظرسنجی را در طول سال های 2001 تا 2018 مشاهده می کنید

چکیده نتایج افکارسنجی در طول سال های 2001 تا 2108

 

2018 (دولت ترامپ)


محورهای گزارش:

 • مسأله ی خدماتِ درمانی به عنوانِ مهمترین مشکل در کنارِ جرم، اسلحه و کسریِ بودجه مطرح است.
 • از سالِ 2001 معمولاً مهمترین نگرانی یا مسائلِ اقتصادی بوده یا خدماتِ درمانی.
 • نگرانی درباره ی اشتغال و اقتصاد همچنان رو به کاهش است.

پنجاه و پنج درصد از مردمِ آمریکا «به شدت» نگرانِ در دسترس نبودن و گران بودنِ خدماتِ بهداشت و درمان هستند که این مسأله در میانِ حدوداً 14 مشکلِ دیگری که گالوپ از آنها نظرسنجی کرده در صدر بوده است. اندکی بیش از نصفِ مردم نیز بابتِ جرم و خشونت، هزینه های دولتِ فدرال و کسریِ بودجه و قابلِ دسترس بودنِ سلاح نگران بوده اند. اشتغال و قیمتِ انرژی نیز در آخرِ این فهرست جای داشته اند.


امسال پنجمین سالِ متوالی و سیزدهمین سال در مجموع است  که خدماتِ درمانی نگرانیِ نخستِ مردمِ آمریکا بوده است. اقتصاد هشت بار در این لیست در صدر بوده، یعنی از سالِ 2008 تا 2016 به صورتِ متوالی (این سؤال در سالِ 2009 پرسیده نشد). جرم (در سالهای 2001 و 2016)، تروریسم (در 2015)، و کسریِ بودجه (در 2014) تنها مسائلی هستند که به جز خدماتِ درمانی و اقتصاد تا کنون جایگاهِ اول را از آنِ خود کرده اند.


غالباً مسأله ای که آمریکاییها کمترین نگرانی را در موردِ آن داشته اند برخوردهای نژادی بوده است. اما در سالهای اخیر این روند تغییر کرده است و پس از چند برخوردِ خبرسازِ مرگ‌آفرینِ پلیس با جوانانِ ذکورِ سیاهپوست، نگرانی ها در موردِ آن بالا گرفته است.


گرانیِ‌ انرژی و بیکاری مشکلاتی بوده است که مردمِ آمریکا کمترین نگرانی را در دو سالِ گذشته درموردِ آنها داشته اند، که بر می گردد به قیمتِ پایینِ بنزین و نرخِ پایینِ بیکاری. در 2001 نیز بیکاری جایگاهِ آخر را داشته است. مهاجرت و تغییراتِ اقلیمی نیز هریک تا کنون جایگاهِ آخر را تجربه کرده اند.


اکثرِ مردمِ آمریکا همواره نگرانِ خدماتِ درمانی بوده اند

از سالِ 2001 به این سو، هرگاه گالوپ درباره ی خدماتِ درمانی سؤال کرده، اکثرِ آمریکایی ها درخصوصِ آن نگرانیِ بسیار زیادی داشته اند. از بینِ مشکلاتِ 11 گانه ای که گالوپ به طورِ مستمر از آنها نظرسنجی کرده، این تنها مشکلی است که در این سطح از نگران‌کنندگی باقی مانده است. دموکراتها معمولاً بیش از جمهوریخواهان درباره ی این مشکل نگرانی دارند: 72درصد به 39 درصد در سالِ جاری. این در حالی است که در سالهای 2014 تا 2016، پس از آنکه مفادِ عمده ی قانونِ‌ اوباماکر اجرایی شد، احزابِ سیاسی تقریباً به طورِ برابر درباره ی آن نگرانی داشتند.
www.usfacts.ir


از بینِ سه مسأله ی دیگری که نگرانی های 50درصدی و بالاتر را برانگیخته اند، هزینه های فدرال و کسریِ بودجه به دفعاتِ بیشتری جزءِ نگرانی های اوایلِ فهرست بوده است. این آیتم که برای اولین بار در 2011 در موردِ آن سؤال شد، در پنج تا از شش نظرسنجی بالای پنجاه درصد نگرانی را موجب شده است.
نگرانیِ آمریکاییان درموردِ جرم و خشونت دو بارِ دیگر هم به بالای 50درصد رسیده است، یک بار در 2001 و یک بار در 2016؛ سالهایی که بالاترین جایگاه را هم در مجموع کسب کرده بود.
نظر به اهمیتی که دسترس‌پذیر بودنِ اسلحه به خصوص پس از تیراندازی‌ئی در اواسطِ فوریه در یکی از مدارسِ پارک‌لندِ فلوریدا پیدا کرده بود، امسال برای اولین بار گالوپ درباره ی این موضوع سؤال کرد.

نگرانی درباره ی اقتصاد و بیکاری به کمترین حدِ خود رسیده است


میزانِ نگرانی درباره ی اکثرِ مسائل با آنچه در یک سالِ پیش بوده یکسان است، به جز اقتصاد و بیکاری. نگرانیِ‌آمریکایی ها از این دو مسأله از اوجِ خود پس از رکودِ بزرگ، پیوسته رو به کاهش بوده است. نگرانی در موردِ اقتصاد از بالاترین میزان یعنی 71درصد در 2011 و 2012 به میزانِ 37درصد تنزل پیدا کرده که حدودِ یک سومِ این تنزل در یک سالِ گذشته اتفاق افتاده است.


در نتیجه، درصدِ نگرانی درموردِ این دو مسأله ی اقتصادی در پایین ترین سطحی است که گالوپ از 2001 تا کنون اندازه گرفته است.

www.usfacts.ir

نتیجه
خدماتِ درمانی نگرانیِ متداولی در بینِ آمریکایی هاست و درصدِ کسانی که درموردِ آن بسیار زیاد نگران بوده اند اکثرِ مسائلِ دیگر را در دو دهه ی گذشته تحت الشعاع قرار داده است. تصویبِ اوباماکر اندکی از این نگرانی ها کاست. اما با اقداماتی که دونالد ترامپ و کنگره ی جمهوریخواه برای لغوِ این قانون برداشته اند، نگرانیِ آمریکاییان در باره ی وضعیتِ‌ سلامت و خدماتِ درمانی احتمالاً دوباره اوج بگیرد.
کنگره بعید است امسال که انتخابات را پیشِ رو دارد، غیر از لوایحِ موردِ نیاز برای ابقای خود و دولت، قانونِ عمده ی دیگری را به تصویب برساند. در نتیجه، خدماتِ‌درمانی و سایرِ مسائلی که آمریکایی ها نگرانِ آن هستند (نظیرِ هزینه های فدرال و کسریِ‌ بودجه، جرم، و قابلِ دسترس بودنِ اسلحه) چنان که پیداست جزءِ اصلی‌ترین دغدغه ها باقی خواهند ماند. نگرانیِ ویژه ی دموکراتها درباره ی خدماتِ درمانی می تواند راهی را برای پرداختن به این مشکل در میانِ این حزب باز کند، چرا که این حزب به دنبالِ غلبه بر کنگره در پاییزِ امسال است.
 

2017
(آغاز دولت ترامپ)

 
محورهای گزارش:

 • در سالِ 2017 به طورِ میانگین 20درصدِ آمریکاییان دولت را مشکلِ اصلی دانسته اند
 • دولت در پنج سالِ اخیر مشکلِ شماره یک یا شماره دوی آمریکا بوده است
 • نظراتِ مردمی درباره ی هریک از جنبه های اقتصادی در سالِ 2017 مجموعاً منفی بوده است.

در سالِ 2017، مردمِ آمریکا نارضایتی از دولت را مهمترین مشکلِ کشورِ آمریکا دانسته اند. این سومین بار طیِ چهارسالِ گذشته است که دولت در صدرِ مشکلاتِ کشور قرار می گیرد. دومین مشکلی که در این سال مردم بیش از همه به آن اشاره کرده اند خدماتِ درمانی بوده است و مسائل نژادی، مهاجرت، نیاز به وحدتِ ملی، و اقتصاد پس از آن قرار داشته اند.

20درصدی که در این سال دولت را مهمترین مشکل دانسته اند اندکی بالاتر از 13الی18 درصدی است که همین نظر را در هریک از سه سالِ پیش داشته اند، اما با سالِ 2013 برابری می کند. دولت در سالِ 2014 و 2015 نیز در صدرِ مشکلات قرار داشته است و در سالهای 2013 و 2016 دومین مشکل پس از اقتصاد بوده است.

نخستین باری که نارضایتی از دولت خود را در صدرِ مشکلاتِ مردم جای داد 1954 بود که 19درصدِ مردم آن را بزرگترین مشکلِ کشور دانسته بودند. یاد کردن از دولت به عنوانِ بزرگترین مشکل در دوره های دیگری نیز طیِ چند دهه ی اخیر سابقه داشته است، از جمله:

 • در 1973 و 1974 در بحبوحه ی رسواییِ واترگیت
 • در 1996 پس از آنکه در اوایلِ این سال و اواخرِ سالِ 1995 دولت تعطیل شد
 • در زمانِ تعطیلیِ دولت در 2013 (که بر اساسِ یکی از نظرسنجیهای ما که در اکتبرِ همان سال انجام شد، به بالاترین میزانِ خود طیِ همه ی دوره ها یعنی به 33درصد رسید).

مقوله ی «دولت» مفهومی کلی است که نارضایتی از آن می تواند به خاطرِ رئیس جمهور (ترامپ)، کنگره، دعواهای حزبی و یا به طورِ کل از نحوه ی عملکردِ سیستمِ حکومتی باشد.

20درصد آمریکایی‌ئی که امسال دولت را بزرگترین مشکل ذکر کرده اند نسبت به شمارِ بسیار بالاتری که از سالِ 2001 روی مسائلِ دیگری به عنوانِ بزرگترین مشکل توافق داشته اند رقمِ پایینی است.

 • از سالِ 2008 تا 2012، اقتصاد به وضوح مشکلِ غالب که در 2009 میانگینِ آن به 40درصد رسیده است.
 • جنگِ عراق نیز از 2004 تا 2007 مشکلِ شماره یک بوده، با میانگینِ 33درصد در 2007.
 • در اوایلِ دهه ی 2000، بزرگترین مشکل اقتصاد (22% در 2003) و تروریسم (24% در 2002) بوده است.

هرچند در 2017 دولت در رأسِ مشکلات بوده، اما از دیگر مشکلات نیز نباید غافل بود

امسال پس از آنی که مجلسِ نمایندگان در ماهِ می برای لغوِ اوباماکر تلاش کرد و سنا نیز در جولای و آگوست کوششی مشابه انجام داد، یادکرد از خدماتِ درمانی و نظامِ سلامت به عنوانِ بزرگترین مشکلِ کشور افزایش یافت. پس از قتلِ یک رهگذر در تجمعِ تظاهرکنندگانی که در ماهِ آگوست در اعتراض به حذفِ تندیسِ رابرت.ئی.لی در شارلوتزویلِ ویرجینیا گردِ هم آمده بودند، تا سه ماه ذکرِ مسائل نژادی به عنوانِ بزرگترین مشکل غلبه پیدا کرد. مهاجرت نیز در ماههای نخستِ امسال یعنی زمانی که ترامپ به ریاست جمهوری رسید و بر برنامه های خود برای اصلاحات در امرِ مهاجرت تأکید کرد در صدرِ این فهرست بود.

دیگر مشکلاتی که به طورِ میانگین از سوی دستِ کم 4درصدِ آمریکاییها از آنها نام برده شده بود عبارتند از بیکاری/اشتغال، تروریسم، فروپاشی و انحطاطِ اخلاقی، و مسأله ی کره ی شمالی.
لیست را از از میان 8 گزینه اول مرور می کنیم، هرچند نخستین مورد، با توجه به آنچه در سالهای اخیر اتفاق افتاده، شاید چندان هم غافلگیرتان نکند.

8. تروریسم و کره ی شمالی

 • 4درصدِ پاسخ‌دهندگان از تروریسم و خصومت با کره ی شمالی به عنوانِ بزرگترین مشکلِ کشور یاد کرده اند.

اشتباه نکنید، هم تروریسم و هم خصومت با کره ی شمالی مشکلاتی بسیار جدی هستند. آنقدر جدی که پای مرگ و زندگی را به میان می آورند. اما برای بسیاری از آمریکایی ها، مشکلاتی ناملموس هستند، چرا که هرروز با آنها دست‌وپنجه نرم نمی کنیم. به همین علت، تعدادِ نسبتاً اندکی از مردم آنها را بزرگترین مشکلِ خود دانسته اند.

7. بیکاری

 • بیکاری همچنان موجباتِ نگرانی است، هرچند اقتصاد به نقطه ی «اشتغالِ کامل» دست یافته است.

6درصدِ پاسخ‌دهندگان به نظرسنجیِ گالوپ می گویند بیکاری و اشتغال بزرگترین دغدغه ی آنها، یا بزرگترین مشکلی است که آمریکا در اواخرِ 2017 با آن مواجه بوده است. با اینکه مشکلِ بیکاری از قدیم بوده، اما بهتر است گامی به عقب برداریم و پیشینه ی آن را هم بررسی کنیم. در حالِ حاضر، ما در نقطه ی اشتغالِ کامل یا نزدیک به آن هستیم، به این معنا که هر آن کس که به دنبالِ کار است، کاری دارد. نرخِ بیکاری در نوامبرِ این سال 4.1درصد بوده است، که می توانید آن را با نرخِ ماهِ اکتبرِ 2009 که 10درصد بوده مقایسه کنید. کارها زیاد شده اند، اما از قرارِ معلوم بخشی از جمعیتِ آمریکا هنوز از بیکاری واهمه دارند.

6. اقتصاد

 • ·        «اقتصاد به طورِ کلی» دغدغه ی شماره یکِ 7درصدِ پاسخ‌دهندگان بوده است

با اینکه در صحبت از اقتصاد، کار و اشتغال بی‌تردید عاملِ مهمی محسوب می شود، اما نظرسنجیِ مذکور این دو را در دو مقوله ی جداگانه آورده است. در اینجا «اقتصاد به طورِ کلی» بزرگترین دغدغه ی 7درصدِ شرکت‌کنندگانِ نظرسنجیِ گالوپ بوده است که با یک درصد، از مشکلِ کار و اشتغال پیش افتاده است. هرچند اقتصاد نیز همانندِ اشتغال حال و روزِ خوبی دارد و بازارِ بورس رکورد زده است، اما هنوز کسانی هستند که احساس می کنند اقتصاد بزرگترین دغدغه و مشکل است.

5. اتحادِ ملی


 • ·        7درصد از پاسخ‌دهندگان گفته  اند که «وحدتِ ملی» مهمترین مشکلِ مملکت است.

اگر بتوان با نگاهی به چند سالِ گذشته ی آمریکا سخنی بر زبان آورد، آن این است که تفرقه بینِ ما بیشتر شده است. تکنولوژی دنیا را کوچک کرده است، اما در عینِ حال منجر به ایجادِ «اتاقهای پژواک» و گروههای انزواطلبی می شود که بافتِ جامعه را می فرسایند. در کوتاه مدت امیدِ زیادی به وحدت نیست، خصوصاً با لفاظی های تفرقه‌انگیزی که جنابِ ترامپ علیهِ هرکسی که جانبِ او نیست بر زبان رانده است.

4. مهاجرت

 • موضوعِ داغِ دیگری که از نظرِ 7درصد از افرادِ نظرسنجی شده اصلی‌ترین مشکلِ کشور است عبارت است از مهاجرت

تا پیش از این اگر مهاجرت جزءِ دغدغه های اصلی نبود، حالا هست. بخشِ زیادی از آن را مدیونِ ترامپ هستیم که مهاجرت، به ویژه مهاجرتِ غیرقانونی از مرزهای جنوبیِ ما، یکی از اصلی‌ترین مسائلی بود که در انتخابات روی آن مانور می داد. نتیجه اش شد وعده ی کشیدنِ دیواری که پولش را ما نخواهیم داد، شغلهایی که از دستِ اجنبی های غیرقانونی در امان خواهند بود، و جلوگیری از ورودِ قاچاقیِ تروریستها به کشور. هرچند مهاجرتِ غیرقانونی برای خود مشکلی است، اما در تأثیراتِ سوءِ آن برای کشور غلو شده است.

3. نژادپرستی

 • نژادپرستی موضوعِ داغِ دیگری است که 8درصدِ آمریکایی ها از آن به عنوانِ بزرگترین مشکلِ آمریکا یاد کرده اند

برای مدتی چنین احساس می شد که نژادپرستی (لا اقل تا حدودی) در آمریکا فروکش کرده است. اما سالهای 2016 و 2017 به ما نشان داد که این احساس توهمی بیش نبوده است. نامِ شهرهایی همچون فرگوسن، بالتیمور، شارلوتزویل اکنون بارِ معناییِ متفاوتی به خود گرفته است. هنوز در آمریکا مشکلِ نژادپرستی وجود دارد و آنطور که این نظرسنجی می گوید، مشکلِ بزرگی هم هست.

2. خدماتِ درمانی

 • نظامِ خدمات درمانیِ کشورِ ما یک خانه تا اولین مشکل فاصله دارد. البته فعلاً سرِپاست، اما مشکلاتش به قوتِ خود باقی است.

مهمترین مشکلِ خدماتِ درمانیِ آمریکا گران بودنِ آن است. یکی این و یکی اینکه ساختارِ آن به گونه ای است که بعضی ها کلاً از خیرِ آن می گذرند. قانونِ اوباماکر یا همان Affordable Care Act گرچه برخی از مشکلاتی که پیش از 2010 وجود داشت را حل کرد اما مشکلاتِ دیگری ایجاد نمود. جمهوریخواهان تلاش کردند تا نسخه ی ساده‌تری از این طرح را جایگزینِ آن کنند. در مجموع، 10درصدِ کسانی که در این نظرسنجی شرکت کرده اند می گویند سیستمِ خدماتِ درمانی بزرگترین مشکلِ مملکت است.

1. حکومت و کشورداریِ ضعیف

 • یک پنجمِ (20درصدِ) کسانی که در این نظرسنجی شرکت کرده اند می گویند حکومت و مدیریتِ ضعیفِ کشوری بزرگترین مشکلِ فعلیِ آمریکاست.

نباید از شماره یک بودنِ این مورد تعجب کرد. اما باید بدانید که «دولت» و «مدیریتِ ضعیف» سالهای سال است که در صدرِ این فهرست یا نزدیک به صدر است. و بحثِ این دولت یا آن دولت، ترامپ یا اوباما هم نیست. برپایه ی نظرسنجیِ گالوپ: «حکومت مقوله ای نسبتاً کلی است که می تواند به دونالد ترامپ، کنگره، تعارضاتِ حزبی و از آن بالاتر، هر آنچه از نظرِ مردم مصداقی از عملکردِ نامطلوبِ نظام و حکومتِ آمریکا به شمار می آید، اشاره داشته باشد.»

 

ژانویه 2013
(دولت دوم اوباما)

باراک اوباما در حالی واردِ دورِ دومِ ریاست‌جمهوریِ‌ خود شد که کشمکشی سخت با کنگره بر سرِ بودجه را پشتِ سر گذاشته بود و ضرب‌الاجلی مالی (سقفِ بدهی های فدرال) را پیشِ رو داشت. آقای اوباما دائماً از جمهوریخواهان به خاطرِ استفاده ی آنها از محدودیتِ بدهی ها به عنوانِ اهرمی برای کاهشِ بودجه انتقاد می کرد.

اوباما، یک نشستِ خبری، 14 ژانویه ی 2013 :

«من مشتاقِ سازش و یافتنِ راهی موردِ توافق برای کاهشِ کسریِ بودجه هستم، اما این مستلزمِ آن است که بارِ دیگر با کنگره مناقشه کنیم و جامعه ی آمریکا تابِ آن را ندارد..»

 

فوریه 2009
(دولت اول اوباما)

آقای اوباما در اوجِ رکودِ اقتصادی پا به نخستین دورِ ریاست‌جمهوری اش گذاشت. او در نخستین سخنرانیِ اصلیِ خود در برابرِ کنگره، به حمایت از جدیدترین بسته ی تشویقیِ دولت برخاست و از ضرورتِ مداخله ی بیشترِ دولت در سیستمِ مالی سخن گفت.

باراک اوباما، نخستین سخنرانیِ کنگره، 24 فوریه ی 2009 :

«هرچند اقدام کردن هزینه دارد، اما به شما اطمینان می دهم که اقدام نکردن هزینه ی به مراتب بیشتری دارد، زیرا می تواند باعث شود که اقتصاد نه تنها چند ماه و چند سال، بلکه احتمالاً تا یک دهه هلک و هلک حرکت کند.»

 

ژانویه 2005
(دولت دوم بوش)

جرج دبلیو بوش دو سال پس از شروعِ جنگِ عراق دومین دورِ ریاست جمهوریِ خویش را آغاز کرد. هرچند او در نطقِ آغازینِ خود اسمی از این کشور نبرد، اما شدیداً بر اهمیتِ‌ تأمینِ امنیتِ آمریکا از طریقِ گسترشِ آزادی و دموکراسی متمرکز شده بود.

جرج دبلیو بوش، نطقِ آغازینِ دورِ دوم، 20 ژانویه 2005:

«کشورِ ما خود را ملزم به تعهداتی کرده که اجرای آنها دشوار است و ترکِ آنها ننگین. با این حال، چون ما به این سنتِ سترگِ آزادی‌بخش‌مان عمل کرده ایم، دهها میلیون نفر به آزادی دست یافته اند.»

 

ژانویه 2001
(دولت اول بوش)

همانندِ آغاز به کارِ ترامپ، آغازِ ریاست جمهوریِ جورج بوش هم به دور از هرگونه جنگِ بزرگ یا بحرانِ اقتصادی بود، و آمریکایی ها در آن برهه مشکلاتِ متعددی را حائزِ اهمیت می دانستند، که در صدرِ آنها انحطاطِ مذهبی و اخلاقیِ جامعه بود که در زمانِ ریاست‌جمهوریِ پر از رسواییِ بیل کلینتون روز به روز بیشتر موجبِ نگرانی می شد.