برخورد پلیس با مردم
مشت آهنین پلیس آمریکا ، این بار در مدارس | شلیک با شوکر برقی و بازداشت دانش آموز دختر ۱۶ ساله
۲۷ تیر ۱۳۹۸
انتشار ویدیوی جدید از درگیری سفیدپوستان نژاد پرست حامی ترامپ با مهاجران
۲۷ تیر ۱۳۹۸
 

تبلور نژادپرستی آمریکاییان در همایش حامیان ترامپ

شعار هواداران ترامپ علیه ایلهان عمر: او را برگردانید!

ویدئوهای خبری
 
 

 

 

در ادامه اظهارنظرهای نژادپرستانه ترامپ در مورد ایلهان عمر نماینده زن مسلمان رنگین پوست کنگره آمریکا ، زمانی که ترامپ در میان حامیان خودش علیه ایلهان عمر صحبت میکرد ، هواداران ترامپ شعار میدادند : او را برگردانید ... او را برگردانید .

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: