کلینتون: آمریکا با خروج از برجام اهرم فشار خود علیه ایران را از دست داد
۱۸ تیر ۱۳۹۸
تعطیلی دولت در ایالات متحده آمریکا ، دقیقا به چه معناست؟
۱۹ تیر ۱۳۹۸

اپیدمی خشونتهای مسلحانه آمریکا در مقایسه با سایر کشور های جهان


نویسنده: زک بیچامپ (Zack Beauchamp)
منبع: وکس

نکته: در متنِ زیر کلماتِ «سلاح» و «اسلحه» و «مسلحانه» صرفاً به سلاحِ گرم اشاره دارند.
سرانه ی اسلحه های موجود در ایالاتِ متحده ی آمریکا، بسیار بسیار بیشتر از دیگر کشورهاست. و بهترین تحقیقاتی که روی خشونتهای مسلحانه انجام گرفته نشان می دهد که این امر در قتلهایی که در این کشور اتفاق می افتد دخیل است. نمونه ی بارزِ آن تیراندازیِ‌ هولناکی است که چندی پیش در دبیرستانِ Marjory Stoneman Douglas در ایالتِ فلوریدا رخ داد.

در نقشه ی زیر، مقادیرِ اسلحه (سلاحِ گرم) در سراسرِ دنیا را مشاهده می کنید که با استفاده از داده های جمع آوری شده توسطِ گاردین در سالِ 2012 تهیه شده است. در آمریکا به ازای هر 100 نفر 88.8 اسلحه وجود دارد که حدوداً دو برابرِ پراسلحه ترین کشورِ بعدی یعنی یمن است با 54.8 اسلحه به ازای هر 100 نفر.

داشتنِ اسلحه ی بیشتر به تنهایی به معنای قتلِ بیشتر نیست. برای نمونه، سرانه ی اسلحه در ایالاتِ متحده 12 برابرِ هندوراس است، اما نرخِ قتل در هندوراس در سالِ 2012 به ازای هر صد هزار نفر (68.43) 22 برابرِ آمریکا (2.97) بوده است. این بدان دلیل است که هرچند اسلحه قتل را تسهیل می کند، اما بی ثباتی های داخلی یا ضعفِ دولتی یا از همه مهمتر، کشمکش های داخلیِ اخیر نیز می تواند در این نوع از خشونت سهیم باشد.

اما وقتی ایالاتِ متحده را با کشورهایی نظیرِ بریتانیا و ژاپن مقایسه می کنیم، ارتباطِ اسلحه با مسأله ی قتلهای آمریکا روشن تر می شود. نرخِ قتلهای مسلحانه در آمریکا در حدودِ 20 برابرِ میانگینِ کشورهای عضوِ سازمانِ همکاری و توسعه ی اقتصادی (OECD) می باشد (به استثنای مکزیک).

«در کشورهای صنعتی اسلحه ی بیشتر به معنای قتلهای بیشتر است»

دانیل همینوی و متیو میلر (Daniel Hemenway and Matthew Miller) از محققانِ دانشگاهِ هاروارد، 26 کشورِ توسعه یافته را بررسی کردند تا ببینند آیا وجودِ اسلحه با نرخِ قتل ارتباطی دارد یا خیر. و دریافتند که بله، رابطه ی بینِ نرخِ قتل و دسترسی به اسلحه بسیار معنادار و مثبت است. همچنین،‌ هیچ شاهدی پیدا نکردند که نشان دهد بالاتر بودنِ نرخِ کشتار با سلاحِ گرم سببِ پایین آمدنِ نرخِ سایرِ انواعِ قتل (سلاحِ سرد) می شود.

جالب اینجاست که حتی اگر ایالاتِ متحده ی آمریکا و نرخِ سرسام‌آورِ قتلها و اسلحه هایش را هم استثنا کنیم باز این نتایج صادق است. همینوی و میلر چنین نتیجه می گیرند: «در کشورهای صنعتی اسلحه ی بیشتر به معنای قتلهای بیشتر است». تحقیقاتِ دیگری توسطِ فرانکلین زیمرینگ و گردون هاوکینز ( Franklin Zimring and Gordon Hawkins) از دانشگاهِ برکلی انجام شده است که نشان می دهد نرخِ جرم در آمریکا مشابهِ سایرِ‌ رقبای پیشرفته ی اوست، اما نرخِ جرایمِ مرگبارش از آنها بالاتر است (و این تا حدِ زیادی مرهونِ مقادیرِ بالای اسلحه در این کشور است).

داده های داخلِ کشورِ آمریکا هم بر این نتایج صحه می گذارد.

یکی پژوهشِ بسیار نکته‌سنجانه ی اخیر نشان می دهد که درصورتِ ثابت گرفتنِ نرخِ عمومیِ جرم و سایرِ فاکتورهای مخلوط نظیرِ فقر، «هر یک درصد افزایش در نسبتِ سلاحهای دردستِ خانواده ها» به معنای 0.9 درصد افزایش در قتل است. یک فراتحلیل (تحقیق روی تحقیقها) هم نشان می دهد که عمومِ محققان متفقند که دسترسی به سلاحِ گرم با نرخِ قتل در ایالاتِ متحده ی آمریکا مرتبط است.

لذا بسیار بسیار محتمل است که نرخِ بی‌مانندِ سلاح در آمریکا با نرخِ کم‌مانندِ قتل در این کشور مرتبط بو در آن دخیل باشد. این یکی از دلایلی است که معضلِ قتل و کشتار در آمریکا بسیار بزرگتر از دیگر کشورهای پیشرفته است. البته از این حقیقت هم غافل نشویم که نرخِ قتل چه در داخلِ آمریکا و چه در سراسرِ دنیا به سرعت رو به کاهش است.

اپیدمی خشونتهای مسلحانه آمریکا در مقایسه با سایر کشور های جهان


نویسنده: زک بیچامپ (Zack Beauchamp)
منبع: وکس

نکته: در متنِ زیر کلماتِ «سلاح» و «اسلحه» و «مسلحانه» صرفاً به سلاحِ گرم اشاره دارند.
سرانه ی اسلحه های موجود در ایالاتِ متحده ی آمریکا، بسیار بسیار بیشتر از دیگر کشورهاست. و بهترین تحقیقاتی که روی خشونتهای مسلحانه انجام گرفته نشان می دهد که این امر در قتلهایی که در این کشور اتفاق می افتد دخیل است. نمونه ی بارزِ آن تیراندازیِ‌ هولناکی است که چندی پیش در دبیرستانِ Marjory Stoneman Douglas در ایالتِ فلوریدا رخ داد.

در نقشه ی زیر، مقادیرِ اسلحه (سلاحِ گرم) در سراسرِ دنیا را مشاهده می کنید که با استفاده از داده های جمع آوری شده توسطِ گاردین در سالِ 2012 تهیه شده است. در آمریکا به ازای هر 100 نفر 88.8 اسلحه وجود دارد که حدوداً دو برابرِ پراسلحه ترین کشورِ بعدی یعنی یمن است با 54.8 اسلحه به ازای هر 100 نفر.

داشتنِ اسلحه ی بیشتر به تنهایی به معنای قتلِ بیشتر نیست. برای نمونه، سرانه ی اسلحه در ایالاتِ متحده 12 برابرِ هندوراس است، اما نرخِ قتل در هندوراس در سالِ 2012 به ازای هر صد هزار نفر (68.43) 22 برابرِ آمریکا (2.97) بوده است. این بدان دلیل است که هرچند اسلحه قتل را تسهیل می کند، اما بی ثباتی های داخلی یا ضعفِ دولتی یا از همه مهمتر، کشمکش های داخلیِ اخیر نیز می تواند در این نوع از خشونت سهیم باشد.

اما وقتی ایالاتِ متحده را با کشورهایی نظیرِ بریتانیا و ژاپن مقایسه می کنیم، ارتباطِ اسلحه با مسأله ی قتلهای آمریکا روشن تر می شود. نرخِ قتلهای مسلحانه در آمریکا در حدودِ 20 برابرِ میانگینِ کشورهای عضوِ سازمانِ همکاری و توسعه ی اقتصادی (OECD) می باشد (به استثنای مکزیک).

«در کشورهای صنعتی اسلحه ی بیشتر به معنای قتلهای بیشتر است»

دانیل همینوی و متیو میلر (Daniel Hemenway and Matthew Miller) از محققانِ دانشگاهِ هاروارد، 26 کشورِ توسعه یافته را بررسی کردند تا ببینند آیا وجودِ اسلحه با نرخِ قتل ارتباطی دارد یا خیر. و دریافتند که بله، رابطه ی بینِ نرخِ قتل و دسترسی به اسلحه بسیار معنادار و مثبت است. همچنین،‌ هیچ شاهدی پیدا نکردند که نشان دهد بالاتر بودنِ نرخِ کشتار با سلاحِ گرم سببِ پایین آمدنِ نرخِ سایرِ انواعِ قتل (سلاحِ سرد) می شود.

جالب اینجاست که حتی اگر ایالاتِ متحده ی آمریکا و نرخِ سرسام‌آورِ قتلها و اسلحه هایش را هم استثنا کنیم باز این نتایج صادق است. همینوی و میلر چنین نتیجه می گیرند: «در کشورهای صنعتی اسلحه ی بیشتر به معنای قتلهای بیشتر است». تحقیقاتِ دیگری توسطِ فرانکلین زیمرینگ و گردون هاوکینز ( Franklin Zimring and Gordon Hawkins) از دانشگاهِ برکلی انجام شده است که نشان می دهد نرخِ جرم در آمریکا مشابهِ سایرِ‌ رقبای پیشرفته ی اوست، اما نرخِ جرایمِ مرگبارش از آنها بالاتر است (و این تا حدِ زیادی مرهونِ مقادیرِ بالای اسلحه در این کشور است).

داده های داخلِ کشورِ آمریکا هم بر این نتایج صحه می گذارد.

یکی پژوهشِ بسیار نکته‌سنجانه ی اخیر نشان می دهد که درصورتِ ثابت گرفتنِ نرخِ عمومیِ جرم و سایرِ فاکتورهای مخلوط نظیرِ فقر، «هر یک درصد افزایش در نسبتِ سلاحهای دردستِ خانواده ها» به معنای 0.9 درصد افزایش در قتل است. یک فراتحلیل (تحقیق روی تحقیقها) هم نشان می دهد که عمومِ محققان متفقند که دسترسی به سلاحِ گرم با نرخِ قتل در ایالاتِ متحده ی آمریکا مرتبط است.

لذا بسیار بسیار محتمل است که نرخِ بی‌مانندِ سلاح در آمریکا با نرخِ کم‌مانندِ قتل در این کشور مرتبط بو در آن دخیل باشد. این یکی از دلایلی است که معضلِ قتل و کشتار در آمریکا بسیار بزرگتر از دیگر کشورهای پیشرفته است. البته از این حقیقت هم غافل نشویم که نرخِ قتل چه در داخلِ آمریکا و چه در سراسرِ دنیا به سرعت رو به کاهش است.

مطالب مرتبط