کدام ایالت آمریکا به چین وابسته‌تر است؟
20 جولای 2019
سه ریسک نوظهور در کمین اقتصاد آمریکا
21 جولای 2019

آمریکا، دومین کشورجهان از لحاظ نابرابری دارمدی


مسائل و فکت های آمریکا
در دورانِ پسا‌-آپارتاید، نابرابری در آفریقای جنوبی هنوز بیداد می کندو پس از آن آمریکا دومین کشور دارای اقتصاد نابرابر در درنیاست . بر پایه ی آخرین داده ها، حدودِ نیمی از کلِ درآمدهای این کشور به جیبِ یک درصدِ جمعیتِ آن می رود. در اینجا به مقایسه بینِ آفریقای جنوبی و آمریکا با برخی دیگر از کشورهاپرداخته ایم .

مطالب مرتبط

آمریکا، دومین کشورجهان از لحاظ نابرابری دارمدی

مسائل و فکت های آمریکا
در دورانِ پسا‌-آپارتاید، نابرابری در آفریقای جنوبی هنوز بیداد می کندو پس از آن آمریکا دومین کشور دارای اقتصاد نابرابر در درنیاست . بر پایه ی آخرین داده ها، حدودِ نیمی از کلِ درآمدهای این کشور به جیبِ یک درصدِ جمعیتِ آن می رود. در اینجا به مقایسه بینِ آفریقای جنوبی و آمریکا با برخی دیگر از کشورهاپرداخته ایم .
آمریکا،-دومین-کشورجهان-از-لحاظ-نابرابری-دارمدی

مطالب مرتبط