بلومبرگ: ترامپ در مسئله ایران تنها مانده است
19 می 2019
نسلِ Me
19 می 2019

فرهنگِ ترس

The Culture of Fear: Why Americans Are Afraid of the Wrong Things: Crime, Drugs, Minorities, Teen Moms, Killer Kids, Mutant Microbes, Plane Crashes, Road Rage, & So Much More

نویسنده:بري گلاسنر (Barry Glassner)

تاریخ انتشار: 2009

موضوع: فرهنگ در آمریکا

بررسی اجمالی:

حادثه ي يازدهِ‌ سپتامبر،‌ حمله به عراق،‌ فروپاشيِ‌ اقتصادي، و كودك‌ربايي هاي پياپي در آمريكا، اين جامعه را با ترس عجين كرده است. پس جاي تعجب نيست كه از هر چهار آمريكايي سه نفر ابراز مي كنند كه اكنون بيش از بيست سالِ پيش احساسِ‌ ترس مي كنند. اما آيا بواقع هم جامعه ي كنونيِ آمريكا خطرناك تر از هر زمانِ ديگري است؟ در فرهنگِ ترس، بري گلاسنرِ جامعه شناس به وضوح نشان مي دهد كه آنچه در اصل تغيير كرده نه سطحِ تهديداتِ واقعي، بلكه برداشتِ مردمِ آمريكا از مفهومِ خطر است. گلاسنر از سازمان ها و افرادي مي گويد كه به برداشتهای مردمِ آمريكا شكل مي دهند و از ترسِ آنان نفع مي برند، از جمله گروههايي كه با اغراق درباره ي شيوعِ بيماري هاي خاص پول از مردم جمع مي كنند، يا سياستمداراني كه با دامن زدن به نگراني ها درموردِ جرم و مصرفِ مواد و تروريسم، در انتخابات پيروز مي شوند. در ويرايشِ جديدِ اين كتابِ ارزشمند، كه نسبت به چاپِ نخستش به مراتب پربارتر شده است، گلاسنر از هزينه هايي مي گويد كه اين مردم بابتِ هراسهاي اجتماعيِ خويش متحمل مي شوند.

فرهنگِ ترس

The Culture of Fear: Why Americans Are Afraid of the Wrong Things: Crime, Drugs, Minorities, Teen Moms, Killer Kids, Mutant Microbes, Plane Crashes, Road Rage, & So Much More

نویسنده:بري گلاسنر (Barry Glassner)

تاریخ انتشار: 2009

موضوع: فرهنگ در آمریکا

بررسی اجمالی:

حادثه ي يازدهِ‌ سپتامبر،‌ حمله به عراق،‌ فروپاشيِ‌ اقتصادي، و كودك‌ربايي هاي پياپي در آمريكا، اين جامعه را با ترس عجين كرده است. پس جاي تعجب نيست كه از هر چهار آمريكايي سه نفر ابراز مي كنند كه اكنون بيش از بيست سالِ پيش احساسِ‌ ترس مي كنند. اما آيا بواقع هم جامعه ي كنونيِ آمريكا خطرناك تر از هر زمانِ ديگري است؟ در فرهنگِ ترس، بري گلاسنرِ جامعه شناس به وضوح نشان مي دهد كه آنچه در اصل تغيير كرده نه سطحِ تهديداتِ واقعي، بلكه برداشتِ مردمِ آمريكا از مفهومِ خطر است. گلاسنر از سازمان ها و افرادي مي گويد كه به برداشتهای مردمِ آمريكا شكل مي دهند و از ترسِ آنان نفع مي برند، از جمله گروههايي كه با اغراق درباره ي شيوعِ بيماري هاي خاص پول از مردم جمع مي كنند، يا سياستمداراني كه با دامن زدن به نگراني ها درموردِ جرم و مصرفِ مواد و تروريسم، در انتخابات پيروز مي شوند. در ويرايشِ جديدِ اين كتابِ ارزشمند، كه نسبت به چاپِ نخستش به مراتب پربارتر شده است، گلاسنر از هزينه هايي مي گويد كه اين مردم بابتِ هراسهاي اجتماعيِ خويش متحمل مي شوند.

کتب مرتبط :