فرهنگ ترس
19 می 2019
هواوی در تنگنای تحریم گوگل و دیگر شرکت‌های آمریکایی
20 می 2019

نسلِ Me، با بازبيني و اضافات: چرا شهروندانِ كم سن و سالِ آمريكاي امروز قاطع تر، حق به جانب تر، داراي اعتماد به نفسِ بيشتر، و البته بينواتر از نسل هاي پيشينِ خود هستند؟

Generation Me - Revised and Updated: Why Today's Young Americans Are More Confident

نویسنده:جين ام. توينگ (Jean M. Twenge)

تاریخ انتشار: 2014

موضوع: رفتار اجتماعی آمریکا

بررسی اجمالی:

روانشناسِ پرآوازه، ‌دكتر جين توينگ، در آخرين بازبينيِ كتابِ خود، به دنبالِ كشفِ علتِ شكيبايي، اعتماد به نفس، تفكرِ باز، و بلندهمتيِ نسلِ جوانِ آمريكا (كه او نسلِ Me مي نامدش) و در عينِ‌حال بي تفاوتي، خودشيفتگي، بي اعتمادي و اضطرابِ آنهاست.

نسلِ موردِ بحث، متولدينِ دهه ي 80 و 90 هستند، همانهايي كه به The Entitlement Generation يا Millennials نيز نامبردارند. اينان به مدارس، دانشگاهها، ‌و كسب و كار در سراسرِ كشور قالبي نو داده اند. فرزندانِ بيبي بومرها دربرابرِ تاثيراتِ بي ثباتيِ بازار و ركود تنها تأثیرپذیر نيستند، بلكه در تغييراتِ سراسرِ دنيا تاثيرگذارند. حالا اين دكتر توينگ است كه در نسلِ Me با به كار گيريِ آخرين تحقيقات،‌ داده ها و آمارها دركنارِ گزارشهايي از شواهدِ فرهنگيِ‌ جديد، چند و چونِ تغييراتي را بازنموده است كه نسلِ يادشده در صفتِ «آمريكايي» و در مفهومِ «فرد» در جامعه ي كنونيِ آمريكا ايجاد كرده اند.

دكتر توينگ با استفاده از داده هاي 11 ميليون پاسخ دهنده از حقايقي خيره كننده درباره ي اين نسل پرده برداشته است،‌ از جمله اشاره به تفاوتهاي اساسي در رفتارهاي جنسي و اعمالِ مذهبي، يا پيش بيني هايي جنجالي از آنچه آينده براي آنها و به طورِ كل براي جامعه در چنته خواهد داشت. روايتهاي غالباً طنزآميز و خيره كننده ي او از مردمِ عادي، اميدها و يأس ها و چالش هاي پيشِ‌روي نسلِ Me را آشكارا يادآور مي شود. نسلِ Me كتابي است گيرا، جنجال انگيز،‌ تجويزي و جالب كه به نسلِ بيبي بومرها و GenX ها (نسلِ پس از بيبي بومر و پيش از Me) نگرشي نو و عالي نسبت به فرزندانشان مي دهد، و به همه ي نوجوانان و جوانانِ زيرِ‌ چهل سال كمك مي كند تا راهِ سعادت را بيابند.

كتابي است جديد كه به مشكلاتِ آمريكايي هاي 18 تا 35 ساله مي پردازد – چه مشكلاتي كه با آن مواجه اند چه آنهايي كه خود مسببش هستند. كتابِ توينگ جامع است و انديشمندانه، مالامال از آمارها و اظهاراتِ دقيق و عميق پيرامونِ گروهي كه او نسلِ Me ناميده است. اين نسلِ جوان با اين نگرش بار آمده است كه عزتِ نفس مهمتر از دستاوردهاي ملموس است، و اين سبب شده است تا نفسِ خود را بالاتر از هرچيزي بداند. چنين باورهايي به ايجادِ نسلي از جوانان منجر شده كه باور دارند هر آرزويي دست يافتني است، و جز آن برايشان قابلِ‌هضم نيست. توينگ خاطرنشان مي سازد كه امروزه والدينِ جوان با كودكانشان به غايت با نرمش رفتار مي كنند و از تنبيهِ آنان اكراه دارند. آنگاه احتمال مي دهد كه نسلِ بعد به مراتب وضعِ بدتري هم داشته باشند. توينگ عقيده دارد كه نسلِ Me به شدت واقع گرا خواهد بود.

اثرِ مذكور روندِ رو به انحطاطِ جامعه ی آمریکا را تماماً گردنِ یک نسلِ خاص می اندازد، حال آنکه همه ی نسلها اکنون در آن شریکند. خودشیفتگی، خودخواهی، و همه ی حالاتِ روانی ئی که او توصیف می کند، در بینِ تمامِ نسلها رو به افزایش است، و مسن تر ها هم که زمانی به اصولِ معینی پايبند بودند اكنون غالباً از مسير خارج شده اند، گویا در جامعه اي كه بر خودبرتری و خودمحوری تاكيد دارد همه درحالِ تقلا برای سهمِ خویش اند. البته من با دیدگاهِ نویسنده درباره ی نسلِ Me مخالف نیستم، بلکه مقصودم آن است که با نگاهی به حالِ فعلی و وضعِ 15، 20 سال پيشِ والدینِ این نسل، در مي يابيم كه آنها نيز از همين روندِ رو به افزايشِ خودمحوري دارند پيروي مي كنند.

نسلِ Me، با بازبيني و اضافات: چرا شهروندانِ كم سن و سالِ آمريكاي امروز قاطع تر، حق به جانب تر، داراي اعتماد به نفسِ بيشتر، و البته بينواتر از نسل هاي پيشينِ خود هستند؟

Generation Me - Revised and Updated: Why Today's Young Americans Are More Confident

نویسنده:جين ام. توينگ (Jean M. Twenge)

تاریخ انتشار: 2014

موضوع: رفتار اجتماعی آمریکا

بررسی اجمالی:

روانشناسِ پرآوازه، ‌دكتر جين توينگ، در آخرين بازبينيِ كتابِ خود، به دنبالِ كشفِ علتِ شكيبايي، اعتماد به نفس، تفكرِ باز، و بلندهمتيِ نسلِ جوانِ آمريكا (كه او نسلِ Me مي نامدش) و در عينِ‌حال بي تفاوتي، خودشيفتگي، بي اعتمادي و اضطرابِ آنهاست.

نسلِ موردِ بحث، متولدينِ دهه ي 80 و 90 هستند، همانهايي كه به The Entitlement Generation يا Millennials نيز نامبردارند. اينان به مدارس، دانشگاهها، ‌و كسب و كار در سراسرِ كشور قالبي نو داده اند. فرزندانِ بيبي بومرها دربرابرِ تاثيراتِ بي ثباتيِ بازار و ركود تنها تأثیرپذیر نيستند، بلكه در تغييراتِ سراسرِ دنيا تاثيرگذارند. حالا اين دكتر توينگ است كه در نسلِ Me با به كار گيريِ آخرين تحقيقات،‌ داده ها و آمارها دركنارِ گزارشهايي از شواهدِ فرهنگيِ‌ جديد، چند و چونِ تغييراتي را بازنموده است كه نسلِ يادشده در صفتِ «آمريكايي» و در مفهومِ «فرد» در جامعه ي كنونيِ آمريكا ايجاد كرده اند.

دكتر توينگ با استفاده از داده هاي 11 ميليون پاسخ دهنده از حقايقي خيره كننده درباره ي اين نسل پرده برداشته است،‌ از جمله اشاره به تفاوتهاي اساسي در رفتارهاي جنسي و اعمالِ مذهبي، يا پيش بيني هايي جنجالي از آنچه آينده براي آنها و به طورِ كل براي جامعه در چنته خواهد داشت. روايتهاي غالباً طنزآميز و خيره كننده ي او از مردمِ عادي، اميدها و يأس ها و چالش هاي پيشِ‌روي نسلِ Me را آشكارا يادآور مي شود. نسلِ Me كتابي است گيرا، جنجال انگيز،‌ تجويزي و جالب كه به نسلِ بيبي بومرها و GenX ها (نسلِ پس از بيبي بومر و پيش از Me) نگرشي نو و عالي نسبت به فرزندانشان مي دهد، و به همه ي نوجوانان و جوانانِ زيرِ‌ چهل سال كمك مي كند تا راهِ سعادت را بيابند.

كتابي است جديد كه به مشكلاتِ آمريكايي هاي 18 تا 35 ساله مي پردازد – چه مشكلاتي كه با آن مواجه اند چه آنهايي كه خود مسببش هستند. كتابِ توينگ جامع است و انديشمندانه، مالامال از آمارها و اظهاراتِ دقيق و عميق پيرامونِ گروهي كه او نسلِ Me ناميده است. اين نسلِ جوان با اين نگرش بار آمده است كه عزتِ نفس مهمتر از دستاوردهاي ملموس است، و اين سبب شده است تا نفسِ خود را بالاتر از هرچيزي بداند. چنين باورهايي به ايجادِ نسلي از جوانان منجر شده كه باور دارند هر آرزويي دست يافتني است، و جز آن برايشان قابلِ‌هضم نيست. توينگ خاطرنشان مي سازد كه امروزه والدينِ جوان با كودكانشان به غايت با نرمش رفتار مي كنند و از تنبيهِ آنان اكراه دارند. آنگاه احتمال مي دهد كه نسلِ بعد به مراتب وضعِ بدتري هم داشته باشند. توينگ عقيده دارد كه نسلِ Me به شدت واقع گرا خواهد بود.

اثرِ مذكور روندِ رو به انحطاطِ جامعه ی آمریکا را تماماً گردنِ یک نسلِ خاص می اندازد، حال آنکه همه ی نسلها اکنون در آن شریکند. خودشیفتگی، خودخواهی، و همه ی حالاتِ روانی ئی که او توصیف می کند، در بینِ تمامِ نسلها رو به افزایش است، و مسن تر ها هم که زمانی به اصولِ معینی پايبند بودند اكنون غالباً از مسير خارج شده اند، گویا در جامعه اي كه بر خودبرتری و خودمحوری تاكيد دارد همه درحالِ تقلا برای سهمِ خویش اند. البته من با دیدگاهِ نویسنده درباره ی نسلِ Me مخالف نیستم، بلکه مقصودم آن است که با نگاهی به حالِ فعلی و وضعِ 15، 20 سال پيشِ والدینِ این نسل، در مي يابيم كه آنها نيز از همين روندِ رو به افزايشِ خودمحوري دارند پيروي مي كنند.

کتب مرتبط :