جنونِ بزرگ: روایتی واقعی و ترسناک از جنگ، سیاست، و مذهب
5 می 2019
تحولِ ناگهانیِ آمریکا در ۱۰ روز
5 می 2019

مرز: بی عدالتی در آمریکا در عصرِ شکافِ ثروت

The Divide: American Injustice in the Age of the Wealth Gap

نویسنده: مت تایبی (Matt Taibbi)

تاریخ انتشار: 2014

موضوع: فرهنگ در آمریکا

بررسی اجمالی:

از پرفروش های نیویورک تایمز. جزءِ بهترین کتابهای سال به اعلامِ واشینگتن پست، نشنال پابلیک رادیو (NPR) و KIRKUS REVIEWS آمارهایی که طیِ دو دهه ی اخیر از آمریکا منتشر شده یکی از یکی سردرنیاوردنی تر است:

فقر افزایش می یابد، جرم کاهش می یابد، جمعیتِ زندانیان دو برابر می شود.
اغنیا با کلاهبرداری های خود چهل درصدِ ثروتِ دنیا را به تاراج برده اند، روز به روز هم بر ثروتشان افزوده می شود، و آخرِ سر هیچ یک بازداشت نمی شوند.
به دنبالِ یافتنِ پاسخ، مت تایبیِ روزنامه نگار «مرز»ی را کشف کرد که عبارت است از همان خلأِ موجود در زندگیِ آمریکا و عاملِ دوتا از ناگوارترین پدیده های این کشور، یعنی رشدِ نابرابریِ ثروت و زندانی سازی های انبوه –که تغییری اساسی در جامعه ی آمریکا آن را سبب شده است: آنچه اکنون حقوقِ اساسیِ مردمِ آمریکا را تعیین می کند فقر یا ثروت است. «مرز» چیزی است که به ابرثروتمندان این امکان را داده که کلاهبرداری هایی چنین عظیم و ویرانگر انجام دهند اما مجازات نشوند، و در همان حال، خودِ فقر را هم به جرم تبدیل کرده است، لیکن مشاهده ی آن ممکن نیست مگر آنکه این دو پدیده ی نگران کننده را در کنارِ هم ببینیم.

در کتابِ مرز نویسنده هر دو روی سکه ی عدالت جدید در سیستمِ آمریکا را به خواننده نشان می دهد و دنیایی را بر او مکشوف می کند که در آن، ثروتمندان مصونیتِ قضایی دارند و فقر جرم محسوب می شود. او از چپاولی باورنکردنی پرده بر می دارد که پیش از فروپاشیِ اقتصادیِ کشور اتفاق افتاده است؛ از توطئه ای تمام عیار می گوید که با توسل به کثیف ترین حیله ها و جهتِ به نابودی کشاندنِ یک کمپانی توسطِ مدیرانِ میلیاردرِ صندوقهای پوششی (هج فاندها) شکل گرفت؛ و ماجرای فردی را می گوید که با جاسوسی و مخبری در بزرگترین بانکهای دنیا سعی می کرد در کارِ آنها اختلال ایجاد کند تا خود را در مرکزِ توجه قرار دهد.

در سمتِ دیگرِ این مرز، تایبی ما را به خطِ مقدمِ تورهای مهاجرتی می برد؛ سیستمِ حکومتیِ جدید و خشنی را نشانمان می دهد که با ولی نعمتانش همچون سارقین رفتار می کند؛ و ما را با حقیقتِ پدیده ای به اسمِ ایست-و-بازرسی آشنا می کند که به موجبِ آن، ایستادن جلوی درِ خانه تان جرمی قابلِ بازداشت است.

همینطور که وی این روایت های باورنکردنی را تعریف می کند، منشأِ مشترکِ همه ی آنها را هم برملا و تحلیل می کند: تعریفِ جدیدی از عدالت، که مبتنی بر برداشتی نو، رادیکال و اسفناک از حقوقِ شهروندی است.

در خلالِ گزارشهای تکان دهنده و البته خشم انگیزِ این کتاب از جولانهای پرخطرِ ثروتمندان و ماجراهای هولناکِ مردمِ کوچه و بازاری که طبقِ منطقِ بی رحمانه ی «مرز» هرروز دستگیر می شوند، تایبی دست به افشای بزرگترین چالش هایی می زند که آمریکاییان در زندگیِ کنونیِ خود با آن دست و پنجه نرم می کنند: سیستمی وجود دارد که فقرا زیرِ پا له می کند، چشمِ خود را بر جرایمِ ویرانگرِ اغنیا می بندد و مردمِ عادی را به جای مجرم می گیرد.

تعریف و تمجیدها
«برایش زحمتِ زیادی کشیده شده...عمیق و فوق العاده تأثیرگذار... نمی توانید زمینش بگذارید» ــ The New York Times Book Review

«این گزارشها نمی گذارد شب سرِ آسوده زمین بگذارید... مرز صرفاً گزارشی از آمریکای مدرن نیست؛ بلکه مجموعه ای است از گزارشاتِ هدفمند که به بهترین شکلِ ممکن تألیف شده است» ــ لس آنجلس تایمز «تایبی گزارشگری محقق و سرسخت است. او خواننده را تنها به درونِ بانکهای سرمایه گذاری، صندوق های پوششی و بازارِ پر فراز و نشیبِ فروشِ استقراضی نمی برد، بلکه او را با زندگیِ نیازمندان، اقلیتها، آواره های کوچه و خیابان و مهاجرانِ غیرقانونی هم آشنا می کند... مرز کتابِ مهمی است. مستنداتِ آن قوی و تکان دهنده است.» ــواشینگتن پست

«مسحورکننده است... مرز افتخاری است برای نویسنده اش، و یکی از قابل ترین صداهایی است که در آمریکای کنونی از عالمِ روزنامه نگاران به گوش رسیده است.» ــایندیپندنت (UK)

«تایبی را شاید بتوان بزرگترین گزارشگرِ جرایمِ وال استریت در عصرِ جدید دانست.» ــ Salon

مرز: بی عدالتی در آمریکا در عصرِ شکافِ ثروت

The Divide: American Injustice in the Age of the Wealth Gap

نویسنده: مت تایبی (Matt Taibbi)

تاریخ انتشار: 2014

موضوع: فرهنگ در آمریکا

بررسی اجمالی:

از پرفروش های نیویورک تایمز. جزءِ بهترین کتابهای سال به اعلامِ واشینگتن پست، نشنال پابلیک رادیو (NPR) و KIRKUS REVIEWS آمارهایی که طیِ دو دهه ی اخیر از آمریکا منتشر شده یکی از یکی سردرنیاوردنی تر است:

فقر افزایش می یابد، جرم کاهش می یابد، جمعیتِ زندانیان دو برابر می شود.
اغنیا با کلاهبرداری های خود چهل درصدِ ثروتِ دنیا را به تاراج برده اند، روز به روز هم بر ثروتشان افزوده می شود، و آخرِ سر هیچ یک بازداشت نمی شوند.
به دنبالِ یافتنِ پاسخ، مت تایبیِ روزنامه نگار «مرز»ی را کشف کرد که عبارت است از همان خلأِ موجود در زندگیِ آمریکا و عاملِ دوتا از ناگوارترین پدیده های این کشور، یعنی رشدِ نابرابریِ ثروت و زندانی سازی های انبوه –که تغییری اساسی در جامعه ی آمریکا آن را سبب شده است: آنچه اکنون حقوقِ اساسیِ مردمِ آمریکا را تعیین می کند فقر یا ثروت است. «مرز» چیزی است که به ابرثروتمندان این امکان را داده که کلاهبرداری هایی چنین عظیم و ویرانگر انجام دهند اما مجازات نشوند، و در همان حال، خودِ فقر را هم به جرم تبدیل کرده است، لیکن مشاهده ی آن ممکن نیست مگر آنکه این دو پدیده ی نگران کننده را در کنارِ هم ببینیم.

در کتابِ مرز نویسنده هر دو روی سکه ی عدالت جدید در سیستمِ آمریکا را به خواننده نشان می دهد و دنیایی را بر او مکشوف می کند که در آن، ثروتمندان مصونیتِ قضایی دارند و فقر جرم محسوب می شود. او از چپاولی باورنکردنی پرده بر می دارد که پیش از فروپاشیِ اقتصادیِ کشور اتفاق افتاده است؛ از توطئه ای تمام عیار می گوید که با توسل به کثیف ترین حیله ها و جهتِ به نابودی کشاندنِ یک کمپانی توسطِ مدیرانِ میلیاردرِ صندوقهای پوششی (هج فاندها) شکل گرفت؛ و ماجرای فردی را می گوید که با جاسوسی و مخبری در بزرگترین بانکهای دنیا سعی می کرد در کارِ آنها اختلال ایجاد کند تا خود را در مرکزِ توجه قرار دهد.

در سمتِ دیگرِ این مرز، تایبی ما را به خطِ مقدمِ تورهای مهاجرتی می برد؛ سیستمِ حکومتیِ جدید و خشنی را نشانمان می دهد که با ولی نعمتانش همچون سارقین رفتار می کند؛ و ما را با حقیقتِ پدیده ای به اسمِ ایست-و-بازرسی آشنا می کند که به موجبِ آن، ایستادن جلوی درِ خانه تان جرمی قابلِ بازداشت است.

همینطور که وی این روایت های باورنکردنی را تعریف می کند، منشأِ مشترکِ همه ی آنها را هم برملا و تحلیل می کند: تعریفِ جدیدی از عدالت، که مبتنی بر برداشتی نو، رادیکال و اسفناک از حقوقِ شهروندی است.

در خلالِ گزارشهای تکان دهنده و البته خشم انگیزِ این کتاب از جولانهای پرخطرِ ثروتمندان و ماجراهای هولناکِ مردمِ کوچه و بازاری که طبقِ منطقِ بی رحمانه ی «مرز» هرروز دستگیر می شوند، تایبی دست به افشای بزرگترین چالش هایی می زند که آمریکاییان در زندگیِ کنونیِ خود با آن دست و پنجه نرم می کنند: سیستمی وجود دارد که فقرا زیرِ پا له می کند، چشمِ خود را بر جرایمِ ویرانگرِ اغنیا می بندد و مردمِ عادی را به جای مجرم می گیرد.

تعریف و تمجیدها
«برایش زحمتِ زیادی کشیده شده...عمیق و فوق العاده تأثیرگذار... نمی توانید زمینش بگذارید» ــ The New York Times Book Review

«این گزارشها نمی گذارد شب سرِ آسوده زمین بگذارید... مرز صرفاً گزارشی از آمریکای مدرن نیست؛ بلکه مجموعه ای است از گزارشاتِ هدفمند که به بهترین شکلِ ممکن تألیف شده است» ــ لس آنجلس تایمز «تایبی گزارشگری محقق و سرسخت است. او خواننده را تنها به درونِ بانکهای سرمایه گذاری، صندوق های پوششی و بازارِ پر فراز و نشیبِ فروشِ استقراضی نمی برد، بلکه او را با زندگیِ نیازمندان، اقلیتها، آواره های کوچه و خیابان و مهاجرانِ غیرقانونی هم آشنا می کند... مرز کتابِ مهمی است. مستنداتِ آن قوی و تکان دهنده است.» ــواشینگتن پست

«مسحورکننده است... مرز افتخاری است برای نویسنده اش، و یکی از قابل ترین صداهایی است که در آمریکای کنونی از عالمِ روزنامه نگاران به گوش رسیده است.» ــایندیپندنت (UK)

«تایبی را شاید بتوان بزرگترین گزارشگرِ جرایمِ وال استریت در عصرِ جدید دانست.» ــ Salon

کتب مرتبط :