تفرجگاهِ شیطان: جنبشِ نظریه ی انتقادی و براندازیِ غرب
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
مرز: بی عدالتی در آمریکا در عصرِ شکافِ ثروت
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

جنونِ بزرگ: روایتی واقعی و ترسناک از جنگ، سیاست، و مذهب

The Great Derangement: A Terrifying True Story of War, Politics, and Religion

نویسنده: مت تایبی (Matt Taibbi)

تاریخ انتشار: 2008

موضوع: سیاست در آمریکا

بررسی اجمالی:

در سالِ 1987، کتابِ ذهنِ بسته ی آمریکایی (The Closing of the American) اثرِ آلن بلوم (Allan Bloom) منتشر شد؛ کتابی بسیار محبوب که توجهِ همه را به فاصله گرفتنِ فرهنگِ آمریکای فعلی از آمریکای بی همتای اولیه جلب کرد. بلوم تأکیدش بیشتر بر تغییر در برنامه های درسیِ این کشور بود، اما خیلی ها احساس کردند که مشکل چیزی فراتر از امرِ آموزش است. آنچه به آمریکایی ها ذات و هویت می بخشید از میان رفته بود.

این داستان مربوط به بیش از بیست سالِ پیش است. از آن زمان تا کنون آمریکا ثروتِ بی سابقه ای را تجربه کرده است، تعدادِ دانش آموزانِ دبیرستانها بیش از هر زمانِ دیگری شده است، و تکنولوژی تا بدانجا پیشرفت کرده است که در دهه ی 1980 حتی خیلی ها خوابش را هم نمی دیدند. با این حال، چنین می نماید که وضعیتِ فکری و ذهنیِ آمریکا بدتر از هر زمانِ دیگری در گذشته است. «انسانِ خودساخته» ی موردنظرِ بنجامین فرانکلین تبدیل به انسانی وابسته به دولت شده است. استقلال جای خود را به خودخواهی داده است، و به بهانه ی دفاع از تکثرِ فرهنگی، آزادی محدود شده است.

برای درکِ هرچه بهترِ شالوده های این تغییر که سببِ شده آمریکای کنونی از خوداتکایی و داناییِ گذشته ی خود فاصله بگیرد، دو ویراستار به نامهای مارک باورلین و آدام بیلو گروهی از متخصصینِ آموزشی و فرهنگی را با خود همراه ساخته اند تا درباره ی عللِ اصلیِ انحطاطِ ذهنِ آمریکایی بحث و بررسی کنند.

نویسندگانِ پانزده مقاله ی اصلیِ این کتاب عبارت اند از: ای.دی. هرش، نیکولاس ابرستات، دنیس پراگر، دنیل درایسباک، جرالد گراف، ریچارد اروم، رابرت ویتاکر، دیوید تی.زد مایندک، مگی جکسون، جین توین، جوناتان کای، ایلا سومین، استیو واسرمن، گرگ لوکیاناف، و ار.ار. رنو. نامهای لاتینِ آنها را به ترتیب در زیر مشاهده می کنید: E. D. Hirsch, Nicholas Eberstadt, Dennis Prager, Daniel Dreisbach, Gerald Graff, Richard Arum, Robert Whitaker, David T. Z. Mindich, Maggie Jackson, Jean Twenge, Jonathan Kay, Ilya Somin, Steve Wasserman, Greg Lukianoff, and R. R. Reno

این مقالات در سه دسته ی کلی طبقه بندی شده اند:
• اوضاعِ ذهنی و فکری: شاخص های انحطاطِ فکری و شناختی
مقالاتِ این دسته به اختلالاتِ ذهنیِ مردمِ آمریکا اشاره می کند، از جمله: هوشِ فرهنگیِ ضعیف، سوادِ انجیلیِ اندک، مهارتهای نوشتاریِ پایین، و مصرفِ بیش از اندازه ی دارو.

• عادتها و علایقِ شخصی و شناختی
این دسته مقالات معطوف است به خصوصیات و گرایشهای ذهنی و روانیِ خاص، از جمله پرهیز از اخبار، تمرکزِ کم دوام، خودشیفتگی، و وسواس یا توهمِ توطئه.

• پیامدهای ملی
این سری مقالات به گرایش های وسیع تری می پردازد که بر سطحِ ملت و نهادهای آمریکا تاثیرگذارند، از جمله میزانِ دعاویِ حقوقی در آمریکا، عادتهای انتخاباتی، و عملکردِ ضعیفِ نظامِ آموزشِ عالی.

ذهنِ آمریکایی هم چشم اندازی است از وضعیتِ کنونیِ فکری، ذهنی و روانیِ مردمِ آمریکا و هم پیش بینی و هشداری است نسبت به بدتر شدنِ اوضاع. ذهنِ آمریکایی به کسانی که به سرنوشتِ فکریِ آمریکا علاقه مندند نگرشی انتقادی و قابلِ فهم ارزانی می دارد از زندگی در آمریکا و سمت و سویی که ذهنِ مشترکِ آن جامعه در حرکت است.

جنونِ بزرگ: روایتی واقعی و ترسناک از جنگ، سیاست، و مذهب

The Great Derangement: A Terrifying True Story of War, Politics, and Religion

نویسنده: مت تایبی (Matt Taibbi)

تاریخ انتشار: 2008

موضوع: سیاست در آمریکا

بررسی اجمالی:

در سالِ 1987، کتابِ ذهنِ بسته ی آمریکایی (The Closing of the American) اثرِ آلن بلوم (Allan Bloom) منتشر شد؛ کتابی بسیار محبوب که توجهِ همه را به فاصله گرفتنِ فرهنگِ آمریکای فعلی از آمریکای بی همتای اولیه جلب کرد. بلوم تأکیدش بیشتر بر تغییر در برنامه های درسیِ این کشور بود، اما خیلی ها احساس کردند که مشکل چیزی فراتر از امرِ آموزش است. آنچه به آمریکایی ها ذات و هویت می بخشید از میان رفته بود.

این داستان مربوط به بیش از بیست سالِ پیش است. از آن زمان تا کنون آمریکا ثروتِ بی سابقه ای را تجربه کرده است، تعدادِ دانش آموزانِ دبیرستانها بیش از هر زمانِ دیگری شده است، و تکنولوژی تا بدانجا پیشرفت کرده است که در دهه ی 1980 حتی خیلی ها خوابش را هم نمی دیدند. با این حال، چنین می نماید که وضعیتِ فکری و ذهنیِ آمریکا بدتر از هر زمانِ دیگری در گذشته است. «انسانِ خودساخته» ی موردنظرِ بنجامین فرانکلین تبدیل به انسانی وابسته به دولت شده است. استقلال جای خود را به خودخواهی داده است، و به بهانه ی دفاع از تکثرِ فرهنگی، آزادی محدود شده است.

برای درکِ هرچه بهترِ شالوده های این تغییر که سببِ شده آمریکای کنونی از خوداتکایی و داناییِ گذشته ی خود فاصله بگیرد، دو ویراستار به نامهای مارک باورلین و آدام بیلو گروهی از متخصصینِ آموزشی و فرهنگی را با خود همراه ساخته اند تا درباره ی عللِ اصلیِ انحطاطِ ذهنِ آمریکایی بحث و بررسی کنند.

نویسندگانِ پانزده مقاله ی اصلیِ این کتاب عبارت اند از: ای.دی. هرش، نیکولاس ابرستات، دنیس پراگر، دنیل درایسباک، جرالد گراف، ریچارد اروم، رابرت ویتاکر، دیوید تی.زد مایندک، مگی جکسون، جین توین، جوناتان کای، ایلا سومین، استیو واسرمن، گرگ لوکیاناف، و ار.ار. رنو. نامهای لاتینِ آنها را به ترتیب در زیر مشاهده می کنید: E. D. Hirsch, Nicholas Eberstadt, Dennis Prager, Daniel Dreisbach, Gerald Graff, Richard Arum, Robert Whitaker, David T. Z. Mindich, Maggie Jackson, Jean Twenge, Jonathan Kay, Ilya Somin, Steve Wasserman, Greg Lukianoff, and R. R. Reno

این مقالات در سه دسته ی کلی طبقه بندی شده اند:
• اوضاعِ ذهنی و فکری: شاخص های انحطاطِ فکری و شناختی
مقالاتِ این دسته به اختلالاتِ ذهنیِ مردمِ آمریکا اشاره می کند، از جمله: هوشِ فرهنگیِ ضعیف، سوادِ انجیلیِ اندک، مهارتهای نوشتاریِ پایین، و مصرفِ بیش از اندازه ی دارو.

• عادتها و علایقِ شخصی و شناختی
این دسته مقالات معطوف است به خصوصیات و گرایشهای ذهنی و روانیِ خاص، از جمله پرهیز از اخبار، تمرکزِ کم دوام، خودشیفتگی، و وسواس یا توهمِ توطئه.

• پیامدهای ملی
این سری مقالات به گرایش های وسیع تری می پردازد که بر سطحِ ملت و نهادهای آمریکا تاثیرگذارند، از جمله میزانِ دعاویِ حقوقی در آمریکا، عادتهای انتخاباتی، و عملکردِ ضعیفِ نظامِ آموزشِ عالی.

ذهنِ آمریکایی هم چشم اندازی است از وضعیتِ کنونیِ فکری، ذهنی و روانیِ مردمِ آمریکا و هم پیش بینی و هشداری است نسبت به بدتر شدنِ اوضاع. ذهنِ آمریکایی به کسانی که به سرنوشتِ فکریِ آمریکا علاقه مندند نگرشی انتقادی و قابلِ فهم ارزانی می دارد از زندگی در آمریکا و سمت و سویی که ذهنِ مشترکِ آن جامعه در حرکت است.

کتب مرتبط :